Mängden tips om oegentligheter på Göteborgs spårvägar det senaste året har lett till att visselblåsarenheten vid stadsledningskontoret kritiserar ledningen – med tidigare chefen Lars-Börje Björfjäll i spetsen – för att bära ansvar för den korruptionskultur som frodats inom det kommunägda bolaget.

Vänskapskorruption vid tjänstetillsättningar och upphandlingar, tillägnande av privata fördelar, fiffel med kontanter, interna konflikter och bristande ledning har präglat bolaget.

Hittills har fyra chefer sparkats.

Spanaren väljer att här publicera den sammanfattande sågningen i sin helhet.

”Det har fram till och med den 14 november 2018 inkommit 24 tips till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion gällande Göteborgs Spårvägar AB. 18 av dessa har varit föremål för någon form av utredningsinsats. Tipsen varierar i omfattning. De utredda tipsen innehåller synpunkter kring rekryteringar, inköp och upphandling, bristande efterlevnad av regelverk, jäv, felaktigt nyttjande av stadens egendom m.m.

Utredning har skett av KPMG (på uppdrag av bolaget), av bolaget samt av visselblåsarfunktionen på stadsledningskontoret.

Visselblåsarfunktionen har mottagit bolagets lägesrapporter (daterade 2018-08-31, 2018-10-02 och 2018-10-30) samt tre rapporter som KPMG har sammanställt på bolagets uppdrag.

En del misstankar har kunnat avfärdas. Bolaget har här kunnat uppvisa dokumentation som styrker att regelverk har följts.

Vi kan däremot konstatera att det finns många fall där regler, rutiner och processer inte har efterlevts inom bland annat inköp och upphandlingar samt rekryteringar.

Upphandlingar har inte konkurrensutsatts, bolaget har inte dokumenterat genomförda upphandlingar och befogenheter utifrån delegationsordning har överskridits.

När det gäller rekryteringar så kan i nästan samtliga ärenden som KPMG granskat konstateras att direkttillsättning har skett, rekryteringarna har därmed inte föregåtts av annonsering. Kravprofiler/liknande har heller inte tagits fram. Enligt bolagets egna riktlinjer skall tillsättningar av chefstjänster alltid konkurrensutsättas. Så har inte gjorts.

I flera av de granskade ärendena kring rekrytering och inköp har bolagets HR- respektive inköpsavdelning inte varit involverade.

Utredningarna visar också på brister i redovisning av kontanthantering.

Visselblåsarfunktionen har under hösten blivit kontaktade av flera medarbetare i bolaget. En sammanfattning av dessa kontakter ger en bild av brister i ledarskap, arbetsmiljö och regelefterlevnad. Avsaknad av information i linjeorganisationen lyfts också som ett problem.

Därtill har vi fått information om att det förekommer interna konflikter.

Som en följd av inkomna tips och efterföljande utredningar har fyra medarbetare inte längre kvar sina anställningar.

Visselblåsarfunktionen gör följande bedömning:

En samlad bedömning är att missförhållandena som lyfts fram i tipsen hänger samman och är ett resultat av såväl brister i kultur och ledarskap som brister i styrning, uppföljning och internkontroll.

Enskilda individer i bolaget har agerat utanför de ordinarie ledningsstrukturerna och har kunnat skaffa sig privata fördelar utifrån sin tjänsteställning.

Vi noterar även att det finns flera fall av släktskap mellan personer anställda i bolaget. Detta bedöms utgöra en riskfaktor gällande lojalitet i förhållande till arbetsgivaren.

De brister som har konstaterats finns på flera nivåer i organisationen och indikerar det har funnits en kultur i bolaget som tillåtit avsteg från fattade beslut, regelverk, riktlinjer och rutiner.

Visselblåsarfunktionens bedömning är att bolaget har brustit i styrning, uppföljning och kontroll. Bolagets ledning uppger att de har inlett arbete med

  • – ledarutveckling inklusive arbete med företagskultur
  • – uppstyrning av tillämpning av gällande regelverk avseende rekrytering
  • – uppstyrning av tillämpning av gällande regelverk avseende inköp
  • – fokus på intern kontroll

Visselblåsarfunktionen menar att ett långsiktigt och systematiskt arbete för att förändra kulturen i bolaget krävs för att ovanstående ska ge resultat.

Att arbeta i offentlig sektor ställer särskilda krav när det gäller objektivitet och transparens. I bolagets framtida arbete är “tonen på toppen” därför oerhört viktig, det vill säga att ledningen är ett föredöme och följer regelverk, rutiner samt efterlever de beslut som fattas och i övrigt är öppna och transparenta med information.

När det gäller de uppgifter som framkommer i tips 40 reser KPMG i sin rapport (2018-09-17) flera frågor som de anser behöver utredas vidare. Visselblåsarfunktionen delar KPMG:s bedömning. Bolaget har därefter uppgett till visselblåsarfunktionen att restaurangverksamheten skall stängas eller att bolaget skall avveckla sitt engagemang.”

 

LÄS OCKSÅ:

Göteborgs Spårvägar rensar upp i en djungel av oegentligheter

Fuskande spårvägare befordrades

Nya anklagelser om oegentligheter inom Göteborgs spårvägar

Skandalen på Göteborgs spårvägar: Chef anställde och gynnade söner och kusiner

 

 

 

Föregående

Politiskt trolleri väntar Göteborg?

Nästa

Grävskoporna igång vid Korsvägen – vad händer nu?