Nu bekräftar Göteborgs Spårvägar i en rapport flera visselblåsartips om vänskapskorruption och oegentligheter.

En chef som anklagats för att ha rekryterat sina egna har tagits ur tjänst. En annan som anklagats för att kringgå säkerhetsbestämmelserna likaså. Förbindelserna med vissa konsulter har sagts upp.

En del av de missförhållanden som rått bär Göteborgs Spårvägars tidigare vd Lars-Börje Björfjäll ansvar för. Han har tillsatt chefer efter eget huvud och utan att följa normala rekryteringsprocesser.

Uppstädning pågår inom företaget.

Spanaren väljer att här publicera spårvägens kommentar om tipsen punkt för punkt och i sin helhet.

Efter genomgången följer också ett sammandrag av Lars- Börje Björfjälls skriftliga kommentar.

”08-2018 14 februari Jäv samt stöld av stadens egendom

En tipslämnare uppger att en chef på Göteborgs Spårvägar, som förekommer i flera anmälningar, under flera års tid stulit överskottspengar från en matsal inom verksamheten. Tipsaren uppger vidare att samme chef utlovat och tilldelat tjänster till ”sina egna” utan möjlighet för andra att söka dem.
Status: Hanteras samlat med 31-2018. Chefen har tagits ur tjänst se ärende 31-2018. Utredning klar, matsalen stängd – har inte ingått i bolagets verksamhet utan skötts på privata initiativ.

23-2018 13 juni Jäv, felaktigheter vid inköp/upphandling, felaktigheter vid anställning samt brister i verksamheten

Tipset gör gällande att Göteborgs Spårvägar genomfört flera ”chefstillsättningar där man inte följt rekryteringsprocessen utan snarare utövat ”svågerpolitik” vid tillsättning”, men också att bolagets ledning och styrning är ”allvarligt undermålig”. Tipsaren menar också att bolaget tagit in konsulter som ej upphandlats.
Status: GS konstaterar att gällande rekryteringsrutin inte följts men att det finns beslut och i vissa fall även motivering för att ha frångått rutinen. Se KPMG utredningsrapport 3, 2018-10-08. GS vidtar åtgärder beträffande rekryteringsprocessen, tydliggörande och komplettering av rutin enligt ovan. Se bilaga 2.

(Spanarens anmärkning: KPMG:s utredningsrapport bekräftar att många chefsrekryteringar skett utan att rekryteringen dokumenterats eller motiverats. Exempelvis då en person som fick lägst bedömning av fyra intervjuade ändå fick tjänster. ”Vi kan konstatera att dokumentationskraven i rekryteringsprocessen ej följts i 10 av 11 av de rekryteringar som anmälningar pekat ut… Många av ovan utredda rekryteringar har genomförts av tidigare VD, skriver KPMG.)

24-2018 19 juni Jäv, felaktigheter vid inköp/upphandling samt felaktigheter vid anställning

Tipsaren uppger att Göteborgs Spårvägar använder sig av flera ej upphandlade leverantörer. Denne menar vidare att flera tillsättningar av chefstjänster inte skett i enlighet med stadens rekryteringsordning, men också anställda fått ”en helt orimlig lönenivå i förhållande till uppdrag och befattning”.
Status: Se KPMG:s utredningsrapport 3. Åtgärder kommer att vidtas inom bolaget. Vissa förbindelser avslutade, andra kommer att upphandlas. Tydliggörande av regelverk för upphandling och direktupphandling pågår. Se även tips 23-2018 samt bilaga 3.

(Spanarens anmärkning: KPMG:s utredningsrapport 3  bekräftar att konsulter upphandlats felaktigt och att det i något fall bör fråga om jäv utredas då det funnits nära band mellan konsult och upphandlande chef.)

27-2018 9 juli Jäv samt felaktigheter vid anställning

Enligt tipset ska en chef inom Göteborgs Spårvägar fått sin tjänst på ett oriktigt sätt, vilket senare ska ha efterhandskonstruerats. Tipsaren menar också att chefen tilldelat sin ”bästa vän”, som påstås ha missat flera utandningsprov, en tjänst på sin egen avdelning. Tipsaren menar vidare att chefen systematiskt använt sig av hot och förtryck, samt att detta lett till flertalet uppsägningar.
Vi sätter Göteborg i rörelse ingår i koncernen Göteborgs Stad
Status: Rekryteringen skött enligt gällande regelverk av HR. Se KPMG:s utredningsrapport 3. Beträffande påstådda hot från aktuell chef hanteras detta inom GS och berörda inom aktuell enhet via bland annat samtal och uppföljning av arbetsklimatet.

28-2018 9 juli Jäv samt felaktigheter vid anställning

Gäller samma chef och samma oegentligheter som i den andra anmälan från den nionde juli. Tipsaren menar också att tillsättningen av en nära vän till chefen kommer att skada verksamheten då denne får ett ”öra” bland övrig personal, vilket kommer att leda till rädsla för att prata om missförhållanden.
Status: Se ärende # 27.

29-2018 19 juli Felaktigheter vid inköp/upphandling

Tipset gör gällande att det under flera års tid gjorts inköp till Göteborgs Spårvägars kök utanför ramavtalen samt att detta påtalats vid ett flertal tillfällen utan åtgärd.
Status: GS-intern kontroll har gjorts av inköpschef i förhållande till ramavtal. De senaste två årens fakturor har matchats mot leverantörsregister. Inga oegentligheter har påträffats.

31-2018 20 juli Felaktigheter vid anställning samt brister i verksamheten

I anmälan, som är detaljerad och omfattande, riktas skarp kritik mot tre chefer inom Göteborgs Spårvägar. Två av dem uppges ha ”satt i system” att frångå regelverk och kollektivavtal vilket lett till uppsägningar och problem på arbetsplatsen. Den ene ska bland annat ha frångått säkerhetsrutiner. Den andre ska också ha anställt två familjemedlemmar ”och några kusiner” utan sådan befogenhet. Den tredje anses hålla de förstnämnda ”bakom ryggen” och tilldela anställningar ”utan förankring i bolagets förhållningsregler”.
Status: Arbetsrättsliga åtgärder kommer att vidtas – pågående process. Chefen som anklagas för att ha frångått säkerhetsrutiner har tagits ur tjänst och senare avslutat sin anställning på GS. Även chefen som anklagas för att ha anställt närstående är tagen ur tjänst. Uppstyrning av regelverk och uppföljning/efterlevnad pågår. Den tredje chefen har bedömts, efter ett antal samtal, kunna fortsätta i sin nuvarande roll. Se även ärende 08-2018.

40-2018 21 augusti Svarta pengar i kafeteria

Tipset gör gällande att ”svarta pengar” hanteras i en kafeteria som används av personal inom Göteborgs Spårvägar. ”Ingen vet i vems ficka pengarna hamnar och där omsättningen är 100 000-tals kronor per år är direkt olaglig” står det i anmälan.
Status: Under utredning av GS på KPMG rekommendation. GS avslutar sitt engagemang i denna verksamhet med eventuellt överlåtelse till andra bolag som är verksamma på Kvilledepån.

57-2018 8 oktober Kringgående av rekryteringsregler och lönetillägg

Tipsaren pekar ut fler chefer inom bolaget och menar att rekryteringar gjorts på ett felaktigt sätt. Rutiner kring lönetillägg ska redovisas till stadens visselblåsarfunktion.
Status: GS har utrett med hjälp av bland annat HR och kan konstatera att utpekad rekrytering genomförts korrekt…

63-2018 12 oktober (inkom GS 23 oktober) Inköp av verksamhetsfrämmande artiklar

En anonym tipslämnare menar att två utpekade chefer köper in föremål som inte är relevanta för verksamheten. Som bilaga till tipset finns en faktura som visar inköp av bl a fotbad, campingbord och kristallampor.
Status: GS konstaterar att inköpen gjorts och nyttjas inom verksamheten. Inköpen motiveras med att ambitionen har varit att skapa en trivsam arbetsplats. Dialog med ansvarig chef angående vad som kan anses vara lämpligt att arbetsgivaren bekostar.”

Lars-Börje Björfjälls skriftliga kommentar:

”Tipsaren anför att ledning och styrning från min sida varit undermålig. Jag kommenterar inte detta betyg, men jag förstår att tipsaren är svårligen frustrerad.  – – –

Rekryteringen av vice vd Hugo Lepik har inte följt stadens rekryteringsprocess, det stämmer. Jag har emellertid inte uppfattat att vi som bolag varit bundna vid denna. Om så hade varit fallet så skulle självklart vår styrelse tagit ställning till den aktuella rekryteringsprocessen. Ingen annan (exkl. kommunfullmäktige) kan fatta sådana beslut. Att staden har en rekryteringsprocess som förvaltningarna ska följa är en annan sak. Och vår HR-enhet har aldrig tagit upp detta.
Till saken hör att undertecknad sa upp sin befattning som vd i slutet av december 2017. Det startades då en rekryteringsprocess från stadens sida. På förekommen anledning (avsiktsförklaringen mellan staden och Västra Götalandsregionen) avbröts densamma under våren då det stod klart att nuvarande organisation inte var aktuell för framtiden (en ny rekryteringsprocess vad gäller vd är fortfarande inte startad). Min ambition i ärendet var då att rekrytera en vice vd som skulle kunna ta över som tillförordnad vd då jag avgick 18-06-30. Hugo är väl bevandrad i GS organisation genom sitt arbete dels på stadens Trafikkontor dels på Västtrafik och när jag ställde frågan till honom ställde han sig positiv. Befattningen som vice vd är förhandlad med Kommunal och Vision som båda lämnade sitt samtycke. Beslutet togs därefter enhälligt av bolagets styrelse.
Tipsaren skriver vidare; ”Lars-Börje har också vid flertalet tillfällen negligerat beslutade rutiner och processer, vilket allvarligt skadar Spårvägens verksamhet och också medför en sämre psykosocial arbetsmiljö samt skadar Göteborgs Spårvägars rykte som attraktiv arbetsgivare. Flera kompetenta personer har under det senaste året lämnat pga av den dåliga ledningen och styrningen under Lars-Börje.” Detta påstående är helt omöjligt att kommentera eftersom inget konkret anges. Och när det gäller att flera kompetenta personer lämnat koncernen känner jag inte till någon. …
Tipsaren skriver; ”Trots olika riskanalyser och inspel från olika delar av organisationen, samt även facklig part – Kommunal och Vision, så har vd inte tagit till sig detta. Under senare året har ledarskapet från vd blivit markant sämre i den bemärkelse att han inte förankrar beslut och förändringar i ledningsgruppen, utan ”kör över” andra.” Denna kommentar från tipsaren är fullständigt ”tagen ur luften . .  mitt samarbete med de fackliga representanterna …  har varit av allra bästa sort. … Vi har aldrig lämnat ett möte i oenighet. När det gäller att jag inte förankrar beslut och förändringar i ledningsgruppen är det lögnaktigt. Däremot har jag förbehållit mig rätten att besluta vilka befattningshavare som ska sitta i ledningsgruppen.
Rekryteringar som ej följt rekryteringsprocessen:
Vice vd – Hugo Lepik kommenterad ovan.
AO Chef Spårvagn kommentar; BOJ var tidigare AO-chef för AO Buss i antal år. I sin befattning lyckades han vända såväl en negativ ekonomisk utveckling som tillika kvalitet på ett mycket framgångsrikt sätt. Att jag då ville erbjuda honom tjänsten som AO-chef för Spårvagn var det ingen som ifrågasatte. Tvärtom! Tillsättningen är självklart förhandlad med de fackliga organisationerna.
Depåchef – ME som fick tjänsten hade lägst bedömning, men AO-chef BOJ gick förbi rekryterande chef ingen kommentar från min sida.
Vd-assistent till Lars-Börje Björfjäll har lön på 50 tkr, trots BAS-värdering. Då jag har vid flera tillfällen haft en dialog med vår HR-chef Sara Silfver om det orimliga med att alltid utgå från den s.k. BAS-värderingen. Organisationens lönestruktur har många år ”på nacken” och att slaviskt använda denna i en tid av högkonjunktur på arbetsmarknaden kommer att innebära att fel kompetenser/personer kommer att rekryteras. Jag anser att vd-assistenten har ett tämligen komplext och ansvarsfullt arbete och är väl värd den lön vi kommit överens om.
Konstaterar avslutningsvis att under min tid som vd för GS har aldrig någon påtalat att vi skulle vara bundna av stadens rekryteringsprocess …  Så utöver det som ”visslaren” tipsat om är också AO-cheferna för Buss, Trafikantservice, Fastighet och Inköp tillsatte som ordinarie befattningshavare efter att först ha varit tillförordnade chefer. …”

 

Lä också:

Fuskande spårvägare befordrades

Nya anklagelser om oegentligheter inom Göteborgs spårvägar

Skandalen på Göteborgs spårvägar: Chef anställde och gynnade söner och kusiner

Vänskapskorruption bakom spårvagnsupphandling?

 

 

 

 

 

Föregående

Waideles unika autografsamling räddas en gång till

Nästa

Klargör vad värdegrund betyder