VÄRDEGRUND är ett svenskt begrepp med svensk definition. Söker man till exempel på engelska får men upp ”basic system” och liknande. Skolan var troligen först med att använda begreppet och därifrån har det spritt sig till televisionen och Granskningsnämnden, samt till alla dessa företag och organisationer som brukar hänvisa till sin värdegrund eller avvikelser från värdegrunden när något gått fel.

Men vad värdegrunden innehåller skiftar mellan de olika ställena och kan väl närmast i företagsvärlden motsvaras av policy. Men policy är ett gammalt och utslitet begrepp så vi kör med värdegrund, det låter bättre och är lika otydligt.

År 1999 genomförde regeringen ett värdegrundsprojekt för skolan där målen för värdegrunden var barnens fostran. Men vad som ingick i fostran skulle formas av skolpersonal, föräldrar och elever. Ett tydligt begrepp var demokratisk fostran där man ansåg att demokratin måste erövras av varje generation.

Enligt en tidigare skolplan skulle skolan präglas av ”västerländsk humanism och kristen etik” vad nu detta var för något. I läroplanen används formuleringar som ”de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på”.

VILKA ÄR DÅ de grundläggande värdena? Ett av värdena tog man från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. ”All human beings are born free and equal in dignity and rights”.

Intressant är att Sverige översatt ”dignity” med värde (alla människors lika värde) när det egentligen betyder värdighet. Värde är ett kvantitativt begrepp och värdighet ett kvalitativt. Värde ställer till ett problem: värde för vem, för vad?

,Om det kommer två personer till sjukhuset och båda omedelbart behöver läggas i en hjärt-lung-maskin där den ene är 83 år och den andre är 23 år. Vem får läggas i maskinen? Om lika värde gällde skulle man ju dra lott och ha lika chans, men den läkare som gjorde så skulle säkert få en varning minst. Och om alla skolbarn har lika värde, hur skall jag kunna sätta olika betyg? Si värdighet kan eleverna ha kvar med lägre betyg men knappast värde, de skall ju söka högre utbildning. Våra politiker tjänar åtminstone lika mycket som fem fattigpensionärer, är det ett mått på deras värde?

NÄR DET GÄLLER Sveriges Radio så står det i avtalet med staten och radiolagen att verksamheten skall präglas av saklighet och opartiskhet samt med iakttagande av det demokratiska samhällets grundläggande värden. Här kommer alla människors lika värde in. En parentes är att man skriver det demokratiska samhället, det finns alltså ett och det är förmodligen det svenska. Dessutom har Granskningsnämnden för radio och TV tillsammans med Sveriges Radio kommit fram till att samhällets grundläggande värde (det TV-chefen Jan Helin kallar värdegrund) är ett överordnat värde. Innehållet kan alltså vara hur osakligt som helst och hur partiskt som helst bara det följer värdegrunden.

En person hävdade i TV att alliansen släppt in tiotusentals terrorister och våldtäktsmän vilket av Granskningsnämnden ansågs strida mot värdegrunden. När sedan Säpo och FOI hävdade att ett stort antal av respektive kategori släppts in i Sverige reagerade inte vare sig TV eller Granskningsnämnd. Var skillnaden antalet eller var det vem som sade vad?

På 1960- och 70-talen när professor Jörgen Westerståhl genomförde sina berömda objektivitetsundersökningar av TV användes endast saklighet och opartiskhet och sakligheten ansågs vara överordnad. Kunde sanningen inte fastställas användes opartiskheten.

VARFÖR VÄRDEGRUNDEN INFÖRTS kan vi bara spekulera om men den ligger nära censuren och kan behandlas lite hur som helst. Men det är kanske meningen att vi som TV-tittare också skall uppfostras.

Jag hoppas att nästa gång en person använder begreppet värdegrund så borde han eller hon tvingas att definiera vad personen menar annars tenderar begreppet att vara meningslöst.

Föregående

Göteborgs Spårvägar rensar upp i en djungel av oegentligheter

Nästa

Västlänken försenas minst två år