En chef inom Göteborgs spårvägar anställde söner och kusiner framför andra sökande. 

Släktingarna fick dessutom högre lönelyft än andra anställda.

Det är en del av omfattande mygel och oegentligheter som framkommer i en utredning som tillsatts efter upprepade tips till kommunens visselblåsarenhet om en chef som under flera år agerat korrupt utan att kommunens ledning reagerat.

I somras stängdes två chefer vid Göteborgs spårvägar av efter flera anmälningar till visselblåsarenheten om jäv, vänskapskorruption och ekonomiska oegentligheter.

Men exakt vad låg till grund för avstängningen?

Ledningen ville inget säga.

Först nu är de tre externa utredningarna klara och offentliga.

Spanaren väljer att här redovisa en av utredningarna i väsentliga delar. Fler följer.

Texten är lång, men häng med! Den  ger, även med utredarnas reservationer och önskemål om fortsatt utredning, en bild av korruptionen i Göteborg.

Så här skriver revisionsbyrån KPMG i sin utredning om chefen ”PS”:

”- – –

I en anonym anmälan har uppgifter framkommit uppgifter gällande att PS, vid Göteborgs Spårvägar (”GS”), olovligt tillägnat sig pengar samt att det kan förekomma jäv vid anställningar. Anmälan kompletterades under sommaren 2018 med ytterligare tips och detaljer.
De tips som inkommit har angett följande:
• Stöld av överskottspengar som genererats av en matsal på depå i Majorna.
• Skrämseltaktik mot anställda
• Köpta chefer och lovade tjänster till sina egna inom företaget som inte kom ut på sökning
• Anställning av närstående
• Erhållit en ”påhittad” tjänst
• Delgett annan anställd personals arbetsuppgifter till närstående
• Olika översteg gällande parkering vid depå Majorna och Slottsskogen
Det framgår det i anmälan att HR och VD är informerade men utan att ha vidtagit några åtgärder.
– – –

PS har som mest haft cirka 300 underställda medarbetare. I samband med en omorganisation 1 april 2017 etablerades funktionen Underhåll & Logistik Spårvagn och en ny avdelningschef rekryterades externt. PS fick initialt rollen som chef för Depå Majorna men efter invändningar från organisationen gjordes en förändring av chefsroller och PS tillträdde i rollen som Enhetschef för en ny funktion Depåteknik. PS fick då möjlighet att rekrytera medarbetare till gruppen.

Enheten Depåteknik startas på befogenhet av B-EJ som tidigare kommer från bussorganisationen. B-EJ var som chef i denna organisation ansvarig för bolagets bussflotta. Under en period fick bussarna relativt frekvent körförbud från trafikpolis i Göteborg som genomförde oanmälda kvalitetskontroller av bussarna. På grund av det undermåliga skicket på bussarna inrättade B-EJ en kvalitetsfunktion som syftade till att säkerställa att bussarna klarade ställda krav efter genomförda service- och underhållsåtgärder.

B-EJ uppger att det finns liknande problematik med brister efter genomförd service och underhåll inom spårvagnsorganisationen. Mot bakgrund av detta har B-EJ valt att skapa Depåteknik. B-EJ tillsatte, enligt uppgift, PS som chef för denna avdelning på grund av den breda kompetens PS besitter. PS fick till uppgift att bygga upp avdelningen, både avseende personal och metodik/dokumentation.

KPMG har inte analyserat huruvida rekryteringen av PS till Depåteknik följer rekryteringsprocessen.
Att B-EJ skapar enheten Depåteknik bedöms ligga inom dennes mandat då B-EJ ”är totalt ansvarig för AO Spårvagns operativa verksamhet”.

1 Att använda erfarenheter från tidigare chefsbefattning inom bussverksamheten där likartade problem upplevts förefaller rimligt.
Utredningen har inte funnit någon information som stödjer ett påstående om att Depåteknik skulle vara en ”påhittad tjänst”.

2.2 Påstående om hantering överskott från matsal i Depå Majorna
PS anklagas för att ha stulit pengar från en matkassa som handhas av anställda vid GS depå i Majorna. Matkassan kommer från att anställda, enligt uppgift med chefers medgivande, startat en egen gemensam lunchservering i GS lokaler.

Chefer på GS uppger att bolaget bistått med medel för investering i bland annat vitvaror och möblemang. En anställd på GS, servicetekniker, har enligt uppgift lagt halva sin arbetstid på att tillreda den mat som serveras. Inköp av råvaror skall ha bekostats med hjälp av det överskott som försäljningen i matsalen genererat.

Kassan har enligt uppgift hanterats av depåchef. Det har inte utretts när matsal startades och vem som var ansvarig chef vid detta tillfälle. Enligt obekräftade uppgifter har matsalen funnits sedan 1970 talet.
Enligt uppgifter har matkassan genererat ett överskott som skall ha delats ut till anställda för köp av alkohol på julfester. Flera skriftliga anmälningar till GS har inkommit om detta förfarande. Enligt den nu aktuella anmälan har överskott också stulits av PS då han var depåchef vid Majornadepån.

GS har stängt ner matsalen i Majorna sedan ett par år tillbaka. Det har inte gjorts någon uppföljning kring vilka kostnader eller intäkter som verksamheten bidragit till. Då matsalen är stängd sedan en tid tillbaka, och då det saknas bokföring har någon ytterligare utredning ej genomförts. Såvitt känt har inget av denna verksamhet bokförts i GS bokföring förutom kostnader för den personal som tillrett mat.
I en senare anmälan framkommer att en liknande restaurang finns i GS anläggning ”Kvillegaraget”. Vi har redogjort för de frågeställningar och även möjliga problem en sådan verksamhet kan ge i rapporten ”Utredning CM och B-EJ”, stycke 4.

– – –

Sedan omorganisationen då Depåteknik skapades har PS rekryterat nya medarbetare till sin grupp som nu består av 10 till 13 anställda. – – –  HR uppger att extern rekrytering delvis skulle genomföras medan PS menar att han fick direktiv från B-EJ att det bara var aktuellt med interna rekryteringar på grund av kostnadsskäl. Vidare uppger PS att sammanlagt 12 ansökningar inkom för de olika tjänster Depåteknik utlyste. Då rekryteringarna har skett under en kortare tidsperiod har PS i vissa fall gjort en samlad rekrytering vilket i detta fall inneburit att det inte finns individuella handlingar till varje tjänst utan exempelvis viktningsdokumentet upprättas gemensamt för delar av rekryteringsinsatsen. PS framhåller att samtliga sökanden har blivit viktade. PS uppger också att hans närmsta chef uttalat sig att denna rekrytering var mycket väl utförd.

Den beskrivning som PS lämnat till utredningen avviker i vissa delar mot de underlag och muntliga uppgifter vi fått in från HR. – – –

Då den formella rekryteringsprocessen varit under utveckling uppstår en svårighet att specifikt peka ut vilka delar av processen som en rekrytering brutit mot. Det står dock klart att det funnits regler och krav och att det är upp till rekryterande chef att sätta sig in i vilka regler som gäller vid given tidpunkt. Då rekrytering till Depåteknik genomförts under första halvåret 2018 är det vår bedömning att rekryteringsprocessen var fullt utvecklad och därmed tillämpbar för dessa rekryteringar.

Vi har i dagsläget inte hunnit stämma det förfarande som PS uppger gällande att de överordnade givit honom mandatet till rekryteringarna. Således är vår rekommendation att GS kontrollerar vilka instruktioner och förutsättningar PS fått inför rekryteringarna till Depåteknik.

… PS beskriver att han fick mandat från B-EJ att rekrytera en grupp om ca 10 personer till Depåteknik men att det enbart skulle vara interna rekryteringar på grund av kostnadsskäl. PS uppger också att när annonserna gick ut internt inkom cirka 12 ansökningar till samtliga tjänster.
. . .

Extern rekrytering av 1 Kvalitetstekniker under februari 2018. Totalt 20 interna och externa sökanden. Annons har framställts av Göteborgs Spårvägar och slutade i en intern rekrytering då AN fick tjänsten. En utvärdering är ej genomförd.

Vi har i utredningen gjort en översiktlig kontroll avseende kvalifikationer från ett urval bland de 20 sökanden till denna tjänst. Analys behöver göras tillsammans med HR för att kunna dra relevanta slutsatser.
. . .
Extern rekrytering som blev intern rekrytering. Enligt uppgift var detta initialt en extern rekrytering då den chef som initierade rekrytering inte såg att rätt kompetens fanns internt. PS gör en annan bedömning men det är oklart om PS hade mandat att rekrytera externt. Den person som anställs är sedan tidigare anställd inom GS. Utvärderingsunderlag saknas. Då utvärderingsunderlag saknas så kan inte GS visa på i efterhand hur väl den interna resursens kompetens och kvalifikation stått sig gentemot de externa sökande.

Det bör kontrolleras vilka instruktioner PS fick då han startade rekryteringarna till Depåteknik, detta då uppgifterna går isär kring förfarandet.

2.4.2 Rekrytering Produktionstekniker . . .
Intern rekrytering av två Produktionstekniker under mars 2018, annons finns framtagen. Totalt 4 sökande och alla intervjuades. Två rekryterades, JA  (tidigare gruppchef Rantorget) och JL (fd Enhetschef). Övriga sökande var Spårvagnsförare (ej teknisk kompetens Spårvagn) och Operatör/Mekaniker anställd sedan 2013.

Utvärdering gjordes, de två som anställs har erhållit högst genomsnittsbetyg.

KPMG bedömning;
De som anställts var interna sökanden. Dokumentation från rekryteringen finns och denna rekrytering bedöms i stort ha skett korrekt. Avsteg från rekryteringsprocess har noterats då bland annat enbart en intervju genomförts med respektive sökande.

Denna rekrytering bedöms sammantaget inte uppvisa några allvarliga brister.

2.4.3 Rekrytering Kvalitetstekniker …

Intern rekrytering av två Kvalitetstekniker under mars 2018 . . .  Totalt fanns fem sökande varav fyra intervjuades. De två som anställdes hade tidigare tjänster som förmän inom GS.

Vi har i utredningen tagit del av uppgifter om kvalifikationer från sökanden. Vi har i utredningen gjort en översiktlig kontroll avseende kvalifikationer från sökanden. Då KPMG inte besitter relevant kompetens för att göra en bedömning av de sökande behöver denna analys göras tillsammans med HR för att kunna dra relevanta slutsatser.

KPMG bedömning;;
Intern rekrytering där utvärderingsdokumentation saknas. Dokumentationskrav i rekryteringsprocess har ej följts.
. . .
2.4.4 Rekrytering av produktionsplanerare

Annons saknas till denna rekrytering. Likväl har utvärdering gjorts för två sökanden till denna tjänst. Då annons saknas har inte ingen kontroll mot möjliga krav kunnat göras. Den som anställdes var den sökande som fick högst poäng i bedömningen.

KPMG bedömning:
Rekryteringsprocess har ej följts. Utifrån de svar som inkommit från PS kring hur rekryteringsförfarandet har gått till är det fullt möjligt att de personer som intervjuats för denna tjänst har sökt, och ej fått andra tjänster där annons varit framtagen, och då kallats till intervju för denna tjänst. Det är en brist i det fall anställning gjorts utan föregående utannonsering av en tjänst då det är svårt för GS att visa att bästa tillgängliga kandidat anställts.

2.5 Påstående om anställning av familjemedlemmar
Anmälan gör gällande att PS anställt närstående såsom söner och kusiner.
PS medger att detta stämmer med uppger också för utredningen att det vid den tid sönerna och kusinerna anställdes var vanligt förekommande att släktingar anställdes.
Anställningarna av söner och kusiner gällde timanställningar som servicetekniker och inte fastanställningar. . .

Utredningen har identifierat anställningskontrakt för samtliga omnämnda närstående som PS signerat. . . .

KPMG bedömning;
Utredningen har visat att samtliga anställningar initialt signerats av annan chef än PS på GS men att PS också signerat anställningsavtal för samtliga identifierade närstående. Huruvida dessa anställningsavtal är att se som ett anställningsavtal eller som en del i en intern administrativ hantering bör utredas ytterligare.

KPMG rekommenderar GS att kontrollera huruvida det var/är vanligt att närstående anställs. Detta för att kunna ge en mer heltäckande bild av om denna typ av anställningar har varit, eller är, vanligt förekommande.

KPMG noterar vidare att PS söner erhåller en större löneökning i samband med lönerevisionen 2013, enligt ett dokument som PS signerat. Dokumentation för denna lönerevision är signerad av tre chefer, ingen av dessa signaturer ser ut att vara PS signatur.

2.5.1 Rekrytering av son MS
MS blev anställd i oktober 2010 som servicearbetare, dokumentation, utöver anställningsavtal, från rekryteringen saknas. ..

Enligt MS första anställningsavtal utgick en timlön på 72 kronor per timme. I mars 2013 fick MS ett nytt anställningsavtal där PS har skrivit under som arbetsgivare och MS erhöll då 120 kronor per timme, en ökning med ca 65 %. Det finns ett beslutsunderlag för denna lönerevision  – – –

Det var inte PS som genomförde rekrytering av MS. Då dokumentation till rekryteringen saknas kan vi inte bedöma om rekryteringsprocessen följts. . . .

MS erhåller en större löneökning år 2013, KPMG har inte utrett huruvida denna löneökning är i enlighet med gällande avtal och rutiner.

2.5.2 Rekrytering av son RS
RS blev anställd i maj 2008 som servicearbetare. Dokumentation, utöver anställningsavtal, från rekryteringen saknas.

Enligt RS första anställningsavtal utgick en timlön på 66,20 kronor per timme. I november 2010 reviderades RS lön upp till 72 kr/timma, nytt anställningsavtal signerat av BE. I mars 2013 fick RS ett nytt anställningsavtal där PS har skrivit under som arbetsgivare och RS erhöll då 133 kronor per timme. Det finns ett beslutsunderlag för justering av individuell lön där motivering till lönehöjning uppges vara att RS har arbetat 4,5 år i depå Majorna och har utfört alla delar av arbetet väl. – – –

Det var inte PS som genomförde den initiala rekryteringen. Då dokumentation till rekryteringen saknas kan vi inte bedöma om rekryteringsprocessen följts – – –

2.5.3 Rekrytering av kusin1
Kusin1 blev anställd i mars 2010 som servicearbetare, anställande chef BE. Dokumentation från rekryteringsprocessen saknas.

Enligt det första anställningsavtalet utgick timlön på 76,5 kronor per timme. I augusti 2013 fick Kusin1 ett nytt anställningsavtal då en lönerevision ägt rum. I februari 2013 erhåller Kusin1 ett tidsbestämt vikariat för TJ. PS har skrivit under och fast lön utgår med 19 800 kr månad. I juli 2013 revideras timlönen, PS har skrivit under som arbetsgivare och den nya lönen uppgick till 120 kronor/timma. I december samma år övergår timanställning till ett tidsbestämt vikariat för CA, påskrivande chef är då AS. Heltidslön uppgick till 20 196 kronor. I juni 2015 fick Kusin1 ett nytt anställningsavtal med högre lön, 20 700 kronor som PS har skrivit under.

Enlig GS styrande dokument ”Förändring av lön” gäller vid förändring i lön utöver löneöversynprocessen att särskilt motiv skall anges. Anledningen till löneökning som står i bifogat dokument till lönerevision återger: ”Försatt vikariat med 2015 års lön från 20 196 kronor till 20 700 kronor.

KPMG bedömning;
Det var inte PS som genomförde den initiala rekryteringen. Då dokumentation till rekryteringen saknas kan vi inte bedöma om rekryteringsprocessen följts.

Kusin1 erhåller en större löneökning år 2013, KPMG har inte utrett huruvida denna löneökning är i enlighet med gällande avtal och rutiner eller om det är PS som beslutat om detta vilket skulle kunna utgöra en jävssituation.

Huruvida anställningsavtal signerade av PS är att se som en anställning eller administrativ åtgärd bör utredas ytterligare.

2.5.4 Rekrytering av kusin2
Kusin2 blev anställd i mars 2010 som servicearbetare, anställande chef BE. Dokumentation från rekryteringsprocessen saknas. – – –

Enligt det första anställningsavtalet fick Kusin2 timlön på 99 kronor/timmen. I mars 2013 fick Kusin2 ett nytt anställningsavtal där PS har skrivit under som arbetsgivare och lönen revideras till 125 kronor per timme. Anledningen till löneökning saknas.
. . .

Det var inte PS som genomförde den initiala rekryteringen. Då dokumentation till rekryteringen saknas kan vi inte bedöma om rekryteringsprocessen följts.

Kusin2 erhåller en större löneökning år 2013, KPMG har inte utrett huruvida denna löneökning är i enlighet med gällande avtal och rutiner eller om det är PS som beslutat om detta vilket skulle kunna utgöra en jävssituation.

Huruvida anställningsavtal signerade av PS är att se som en anställning eller administrativ åtgärd bör utredas ytterligare.

2.6 Påstående om förändrade arbetsuppgifter söner
En anmälan gör gällande att sönerna arbetar med måleriarbeten och på så sätt tagit över annan anställds arbetsuppgifter.

Vi har fått en utförlig förklaring till varför sönerna arbetar med måleri. En orsak som PS uppger är den obekväma arbetstid som krävs för den typ av måleriarbete som genomförs samt att den ordinarie målaren redan har fullt att göra med andra arbeten. Vidare uppges att den person som är anställd att sköta måleriarbeten på GS också medverkat i att lära upp sönerna i de måleriarbeten som genomförts.
Vi har inte intervjuat den person som är anställd för att genomföra måleriarbeten inom GS.

KPMG bedömning;
Redogörelsen kring omständigheterna om måleriarbete styrks av den e-postanalys KPMG gjort där beskrivningar kring måleriarbetena återfinns. Både tillvägagångssätt, tidpunkter och bristen på ledig kapacitet hos målare återges i e-postanalys. Se bilagor ”TimanställdaSönerMåleri” och ”Veckonyhetsbrev om söner”.

Stämmer de uppgifter som presenteras är det vår bedömning att PS inte gett arbetsuppgifter till sönerna som någon annan inom företaget är designerad att göra då den person som är anställd som målare inte har tillgänglig kapacitet. Vi känner inte till om det funnits andra anställda som uttryckt intresse för att erhålla utbildning och arbete med dessa uppgifter som sönerna utfört.

2.7 Påstående om användning av Slottsskogsdepån som privat parkering
I en anmälan uppges att PS har använt Slottskogsdepån som en ”privat parkering”.
PS söner arbetar med att montera ner tidningshållare som inte längre används. När dessa demonteras uppstår behov att återställa vagnen på denna yta. Då färg kräver torktid görs dessa arbeten när vagnarna är inne på ett längre uppehåll vilket enligt PS sker nattetid.

Anmälaren har bifogat bilder från rondering där bilar som tillhör PS eller dennes hustru har stått parkerade på depåområdet. En bil som används av Depåteknik har också fotograferats då den står parkerad på GS område.

Angående tillfälliga parkeringstillstånd saknas enligt uppgift skriftliga rutiner för hantering av dessa, PS redogör istället muntligt för hur dessa hanteras. Enligt PS finns utskrivna ”Tillfälliga parkeringstillstånd” utplacerade på Slottskogsdepån så att timanställda skall kunna fylla i ett sådant och placera i sin bil vid ankomst till arbetsplatsen. Det är oklart vem som skall skriva under och vilken tidshorisont ett tillfälligt bevis får skrivas ut för. KPMG har inte kunskap om de tillfälliga parkeringstillstånden enbart är till för timanställda förare eller om de också gäller för timanställda servicetekniker.

Som bevis för anmälan bifogas bild på den bil PS ägde vid det tillfälle som anmälan pekar på. PS har uppgett att det är en av sönerna som använt bilen och parkerat under den aktuella tiden. Sonen är timanställd och enligt gängse rutiner har timanställda, enligt PS, rätt att använda tillfälliga parkeringstillstånd. Två av underlagen, se bilaga ”ParkeringDBS905”, avser denna händelse.
Vi kan konstatera att son MS arbetat under dagarna 2018-04-02 till 2018-04-05, 07:00 till 13.30. Bilden på det tillfälliga parkeringstillståndet togs 2018-04-04, kl 01:43.

Ett annat exempel visar på en bil som enligt uppgift används av depåteknik. Bilen har ett gammalt parkeringsbevis. PS förklarar att det gamla parkeringsbeviset med att det var problem att få de nya parkeringsbevis och att de gamla således var fortsatt giltiga.

KPMG bedömning
Angående parkering med bil där PS anges ha skrivit under parkeringstillstånd till sig själv är det KPMGs bedömning att PS redan hade ett giltigt parkeringstillstånd och att han därför hade giltigt tillstånd att parkera på depåområdet. Om det är PS son som nyttjar bilen och parkerar inom området är det vår förståelse att timanställda får använda sig av tillfälliga parkeringstillstånd varför vi inte kan se att PS eller hans son brutit mot någon regel. Det faktum att bilen står parkerad på natten när arbetet börjar först klockan 07.00 har inte vidare utretts.

Som vi förstått det användes bilen med registreringsnummer NN av hela Depåteknik och det är oklart vem som använt det gamla parkeringsbeviset. Om exempelvis PS satt in ett gammalt parkeringsbevis i ZAA040 samtidigt som hans egen bil parkeras inom området med hans aktuella parkeringsbevis så har en överträdelse begåtts. Det går inte att bedöma om något fel begåtts då det är oklart om det är PS som parkerat ZAA040 och om PS samtidigt haft sin privata bil parkerad inom området.

3 Påstående om att PS kringgår investeringsråd
Under utredningen har uppgifter inkommit till KPMG att PS kringgått investeringsrådet inom GS då ny bil skulle leasas.

Vid initial förfrågan till investeringsråd om bil skickade rådet tillbaka frågan till PS och bad honom titta på en mindre bil än den som initialt förfrågades. Vidare var det viktigt att bilen levde upp till de krav kring bränsle som Gbg Stad har. Se bilagor ”Initial förfrågan billeasing Depå Teknik” och ”Protokoll_Investeringråd_180410”.

PS uppger för utredningen att det var bilens bränsle som var orsaken till att investeringsrådet bad honom titta på en annan bil än den som PS först ville leasa.

Initialt skickas förfrågan till investeringsrådet att få leasa en Toyota Rav4 HSD Active, en hybrid, leasingkostnad på 5317 kr/månad, 36 månader. Totalt 191 412 kr. Investeringsrådet begär ett förtydligande och skickar tillbaka frågan med formuleringen ”Ombeds redogöra för och ta fram offert på alternativ bilmodell, en mindre modell, miljöbil (el) kopplat till miljökrav.”

Enligt uppgift från inköpschef var det en Nissan Leaf 30 kw Acenta el automat som rådet menade att PS skulle titta på. Månadskostnaden för en 48 månaders leasing låg på 4910 kr/månad. Totalt 235 680 kr. Se bilaga ”Offert_Nissan_Leaf_ers_MDD092”.

Istället för en Nissan Leaf leasar PS i slutändan en Mitsubishi Outlander PHEV på 36 månader med en månadskostnad om 6795 kr. Totalt 244 620 kr.

Förfrågan om en Mitsubishi Outlander inkommer aldrig till investeringsrådet. Istället har PS gått direkt till VD som godkänner leasingbegäran. Se bilaga ”Godkänd_leasing_ny_bil_Depåteknik”.

PS uppger att han haft ett annat ärende till VD och samtidigt passat på att fråga om leasingen av en Mitsubishi Outlander, något VD godkänt. Den leasingbegäran som ligger till grund för leasing har undertecknats av VD, PS och ”Leasingägare eller dennes närmaste chef”. Oklart vem detta är. Inköpschef har inte signerat då denne var ovetande om leasingförfrågan.

KPMG bedömning
PS går i praktiken förbi investeringsrådet då han begär godkännande från VD om leasingärendet. Ansvaret för detta beslut åvilar tidigare VD som inte intervjuats i utredningen. Denne har haft mandat att godkänna det leasingkontrakt som PS ville teckna. Det är en brist att VD i detta fall inte bett PS gå via investeringsrådet i enlighet med gällande rutin men PS bör inte lastas för att VD tycks ha gått förbi gällande rutiner.

4 Påståenden om arbetsmiljö
Flera anmälningar, både sådana som inkommit till Gbg Stads visselblåsarfunktion men även direkt till GS ledning, påvisar att PS är otrevlig och inte skapar en god arbetsmiljö. Förutom anmälningar till visselblåsarfunktionen har det inkommit brev och meddelande till bland annat HR avdelningen. En uppgift gör gällande att PS ängar sig åt ”Mobbning och psykologisk krigsföring mot ett flertal tjänstemän. LB, KE, VK mm.”

HR och tidigare VD har vid ett flertal tillfällen hållit samtal med PS för att undersöka de anmälningar och den information som inkommit. Dessa intervjuer har, såvitt KPMG känner till, inte resulterat i några åtgärder.

Anmälningar om bristande ledarskap, mobbing och andra ageranden som upplevs otrevliga eller som ett arbetsmiljöproblem, bör alltid tas på allvar och utredas.

KPMG känner inte till i vilken utsträckning sådana utredningar genomförts eller vilka åtgärder som kan ha vidtagits. GS bör säkerställa att samtliga anmälningar har hanterats enligt gällande policys och att rapporterade arbetsmiljö-/ledarskapsproblem alltid hanteras utan fördröjning.

5.1 Granskning av kostnader
Tidigare anmälningar som inkommit direkt till GS har gjort gällande att PS sålt vidare verktyg som tillhör GS verkstäder. För att kontrollera anmälningar om sålda verktyg har vi genomfört en riktad granskning mot kostnader i bokföringen för verktyg. Vi har även breddat detta att till att inkludera andra kostnadsposter för att identifiera möjliga överinköp eller verksamhetsfrämmande kostnader.

Vidare har följande anklagelser riktats mot PS i samband med att denna utredning startat:
1. Spritförsäljning på vagnhallen som pågått och kanske även pågår i lägre grad i dagsläget i Majorna.
2. Tvingat ett flertal chefer att hålla tillbaka medarbetare så att de inte kontaktar HR.
3. Kör runt i GS bil som sin privata bil.
4. Tankat sin privata bil med GS bränslekort
5. Tagit hem G från plåtverkstaden till sin privata villa för att utföra jobb under arbetstid.
6. Fått in anmälningar under sin tid som chef där folk från hans kompiskrets haft samlag på arbetsplatsen men då har PS bara tystat ner det.
7. Målade upp egna privata parkeringar på MX trots att förarna knappast hittade en plats på morgonen när de började sina pass.
Den person som inkommit med ovan anklagelser meddelar att det finns flera ”kontakter på GS som vågar berätta om det här”.

KPMG bedömning
Granskningen av kostnader i den avdelning där PS är chef har inte identifierat några kostnader eller transaktioner som föranlett vidare utredning. Denna utredningsdel har varit översiktlig och mer konkreta uppgifter behövs för att kunna göra en mer heltäckande utredningsinsats av påståendena ovan som kan betecknas som mycket allvarliga.

KPMG rekommenderar GS att bedöma om någon av de övriga anklagelserna bör utredas.

6 Ytterligare uppgifter
Enligt uppgift från Stadsledningskontoret i Göteborg skall ytterligare uppgifter om PS inkomma den 19 eller 20 september 2018. KPMG rekommenderar GS att ta dessa uppgifter i beaktande.

Föregående

Större-mindre, ökar-minskar, vad är sant jämfört med vad?

Nästa

Den svenska ovälden står på spel