Godkänt! men med vissa förbättringsområden. Så kan sammanfattningen skrivas av Stadsrevisionens kontroll av Göteborgs stads renhållningsrutiner av gator, torg, parker och andra allmänna platser. Ett förbättringsområde är uppföljningen av privata utförares arbete.

De nämnder som berörs av revisionen är Trafiknämnden, Park- och naturnämnden, Fastighetsnämnden samt Miljö- och klimatnämnden.

Ny nämnd etableras för markskötseln
Helt i linje med revisorernas påpekanden beslutade Kommunstyrelsen i Göteborg den 10 februari 2021 att etablera en ny nämnd med ansvar att samla en betydande del av stadens markskötselansvar. Där ska ingå renhållningen. Nämnden ska etableras vid årsskiftet 2022/2023.
Nedskräpning är förbjudet på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till, enligt miljöbalken, konstaterar revisorerna i sin rapport.
– Ändå hamnar stora mängder skräp på platser där de inte hör hemma, påpekar de.
– Nämnderna bedöms i huvudsak ha fungerande rutiner för att planera och bedöma renhållningsbehovet, anser revisorerna.

Det kan bli bättre!
Förbättringar bör göras på följande områden:

• Det saknas förvaltningsövergripande riktlinjer, anvisningar eller liknande styrdokument som beskriver nämndernas planeringsarbete.

• Det är viktigt att inkomna överenskommelser finns dokumenterade och tillgängliga.

• Trafiknämnden, Park- och naturnämnden och Fastighetsnämnden bör överväga att införa ett gemensamt synpunktshanteringssystem.

• Och att förvaltningarna håller gemensamma möten för kontroll och uppföljning.

Säkerställ allmänhetens insyn hos privata utförare
Där har heller inte gjorts klart hur allmänhetens insyn i verksamheten ska både regleras och säkerställas.
Revisorerna påpekar särskilt, att förvaltningarna saknar hur gällande bestämmelser om kontroll och uppföljning av privata utförare av kommunala angelägenheter ska tillämpas.
Slutligen tar revisorerna upp verksamheterna som bedrivs i egen regi inom kommunen, att de uppdragen inte är tydliga samt att samordningen måste stärkas av egenregiverksamhet.

Föregående

Klart bygga om Konstmuseet

Nästa

Fången i krukan fri - efter misstänkt illegal insats