I skuggan av skandalerna kring Intraservice som lett till att chefer och politiker lämnat sina poster får också idrotts- och föreningsnämnden allvarlig kritik från kommunens revisorer.

Det gäller främst stödet till fotbollsklubben Qviding som – på delvis oklara grunder – fått nära nog dubbelt så många miljoner i bidrag för anläggningen Härlanda Park jämfört med vad som beslöts när fotbollsklubben tog över projektet.

Spanaren har tidigare avslöjat fotbollsklubben Qvidings fusk med kommunala bidrag. Och klubbens goda förbindelser med kommunen som,  trots de fuskanklagelser som riktats mot klubben, gång på gång ökat på bidragen för att rädda klubben från konkurs.

Om det hjälper är ovisst.

I augusti förra året ansökte klubben om en (ekonomisk) rekonstruktion i Göteborgs tingsrätt. Det vill säga att fordringsägare (främst kommunen) skulle avstå från upp emot 75 procent av sina fordringar för att rädda klubben från konkurs.

Rekonstruktionen är ännu inte klar.

Rekonstruktören har flera gånger begärt förlängning, nu senast till den 24 april. Då kanske det står klart om klubben kan undvika en konkurs.

Byggde i egen regi

En kort resumé av historien kring Härlanda Park:

Göteborg hade beslutat att uppföra en fotbollsanläggning i Härlanda Park s0m ersättning för det område Qviding använt och som planlagts för bostäder.  27 000 000 kronor hade avsatts för ändamålet.

Då påstod Qviding, 2009, att klubben kunde uppföra anläggningen billigare – för 26 450 000 kronor, varav den egna insatsen, det vill säga klubbmedlemmars ideella insatser, skulle uppgå till sex miljoner.

Kommunen beslöt på de premisserna att låta Qviding uppföra Härlanda Park i egen regi, inklusive omklädningsbyggnad och klubbhus, och beviljade ett investeringsbidrag på just 20 450 000 kronor (det vill säga hela kostnaden för anläggningen med undantag för klubbens egen insats).

I nämndens beslut att bevilja ansökan uppges särskilt att Qvidings offert understiger de av kommunens avsatta medlen för byggnation och att kommunen slipper stå för framtida driftskostnader.

Under åren som följde ökade investeringsbidraget i olika omgångar – på ofta oklara grunder och med bristfällig dokumentation  – och kommunen gick i borgen för banklån på 7,5 miljoner kronor.

Kommunens kostnad för anläggningen har uppgått till i varje fall 35 500 000 kronor.

Det stod klart sedan Qvidings slutredovisning, efter mycket utredande, godkändes av nämnden i april förra året.

Frågetecken

Godkännandet har granskats av så väl en utomstående konsult som av kommunens revisorer. De sätter många frågetecken för hur pengarna till Qviding egentligen använts. Underlaget i form av fakturor och nämndbeslut (ibland ordförandebeslut) är undermåliga och det är svårt att efteråt avgöra vad kommunen betalat för.

Så exempelvis har föreningens egen insats i slutredovisningen ansetts bidragsberättigad. Hur den egna insatsen räknats fram är också oklart.

”Föreningen har därmed fått bidrag som täcker egeninsatsen. Någon motivering till detta avsteg från den ursprungliga kalkylen framgår inte”, skriver revisorerna.

”Sponsorintäkter (!) har också bedömts som bidragsberättigade. Vidare har föreningen fått investeringsbidrag för framtida (!) leasingkostnader.”

Också räntekostnader har bedömts som bidragsberättigade trots att nämndens bidragsregler säger att det är föreningen själv som ska stå för amorteringar och räntor.

Varför Qviding gynnats på det sättet framgår inte av nämndens beslut.

”Kommunen arbetar under principer om offentlighet och transparens, vilket enligt vår bedömning ställer krav på att fattade beslut ska vara tydliga och att det ska framgå vad som ligger till grund för nämndens beslut”, skriver revisorerna.

Kostnaden för klubbhuset på 18 miljoner har också godkänts. Tidigare har dock nämnden sagt nej när Qviding ville utöka klubbhuset jämfört med de första planerna. Om de 18 miljonerna täcker hela kostnaden för hela (det utökade) klubbhuset går inte att avgöra av de fakturor som Qvding redovisat.

Nämnden får en anmärkning av revisorerna för bristande kontroll av bidragen till föreningarna men föreslås ändå ansvarsfrihet till skillnad från ledamöterna i Intraservice.

 

TIDIGARE ARTIKLAR OM QVIDING:

Visselblåsaren som avslöjade fusket i fotbollsklubben Qviding

Fotbollsklubben Qviding nära konkurs

Fotbollsklubben Qviding knäcktes av fusket

Göteborgs kommun given förlorare i Qvidingkrisen

 

Föregående

Så dök myglet kring Backa Folkets Hus upp till ytan

Nästa

Rektorn och vedstölden - en härva som skakade Göteborg