Justitieombudsmannen (JO) kritiserar Göteborgs kommun för att ha kränkt anställdas demokratiska rättigheter när de försökte förbjuda tröjor med texten ”Förskoleupproret” och knappar med texten ”STOPP färre barn NU!”  

Det strider mot grundlagen konstaterar JO.  Varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna. Stadens agerande har därmed utgjort en kränkning av personalens grundlagsfästa yttrandefrihet.

Värst drabbar kanske kritiken Vänsterpartiet och Miljöpartiet som slog sig ihop med Alliansen mot den personal som utnyttjade sina demokratiska rättigheter – medan de tidigare socialdemokratiska vännerna stod upp till försvar för yttrandefriheten.

Stadsledningskontoret ansåg att de anställda som bar tröja eller märke framförde ”en missnöjesyttring som vänder sig mot arbetsgivaren” och att arbetstagaren under arbetstiden ”ska utföra sina arbetsuppgifter”.

Förskolechefer råddes därför att ”inte tillåta personal att bära t-shirts eller andra tröjor med texten ’Förskoleupproret’ på arbetstid och inte heller tillåta affischering om Förskoleupproret på arbetsplatsen…”

Stadsledningskontoret hotade också med repressalier:

”Varje medarbetare behöver få veta att arbetsgivaren ser allvarligt på att bära t-shirt eller pins med budskapet ’förskoleupproret’ och att konsekvensen för den enskilde blir kännbar. Skulle personal trots tydlig uppmaning från förskolechef fortsätta bära t-shirts eller pins med detta budskap ska medarbetaren stängas av utan lön.”

JO skriver:

”Varje medborgare är enligt … regeringsformen gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, definierad som frihet att i tal, skrift eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
Detta innebär bland annat att arbetsgivare inom den offentliga förvaltningen inte genom generella uttalanden eller genom kritik i enskilda fall får söka påverka arbetstagare i fråga om det sätt på vilket friheterna används – – –

… Jag vill med anledning av vad kommunen framfört inledningsvis understryka att yttrandefriheten innebär att offentligt anställda har rätt att uttrycka sin personliga uppfattning om arbetsgivarens verksamhet även på arbetstid . . . Yttrandefriheten är emellertid inte absolut. Det kan finnas begränsningar i lag, till exempel att uppgifter omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen …  Det är vidare, som kommunen också påtalar, inte självklart att en anställd kan utnyttja rättigheten vid varje tillfälle. En arbetsgivare måste kunna ställa krav på att arbetsuppgifterna fullgörs även om det innebär en faktisk begränsning av de anställdas möjligheter att just då använda sin yttrandefrihet …
I dessa fall är det fråga om personalens rätt att utnyttja sin yttrandefrihet genom att på arbetsplatsen bära tröjor eller knappar med ett visst textinnehåll. Jag konstaterar inledningsvis att budskapen på tröjorna och knapparna inte strider mot någon lag. Textinnehållet liksom den omständigheten att förskolepersonalen, såvitt framkommit, utför arbetet i sina privata kläder ger vidare intryck av att budskapen utgör personalens privata åsikter. Det finns ingen utredning som visar att bärandet av tröjorna och knapparna haft någon negativ inverkan på verksamheten.
Mot denna bakgrund finner jag inte att Göteborgs Stad haft fog för sina restriktioner när det gäller personalens klädsel. Stadens agerande har därmed utgjort en kränkning av personalens grundlagsfästa yttrandefrihet. Jag är kritisk till detta.
Det som i övrigt har kommit fram ger inte anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida.
Ärendet avslutas.”

Också Partille kommun har JO-anmälts av samma anledning. Och JO:s kritik är densamma:

”JO konstaterar att budskapet på tröjorna inte strider mot någon lag. Textinnehållet liksom den omständigheten att personalen, såvitt framkommit, utför arbetet i sina privata kläder ger vidare intryck av att budskapen utgör personalens privata åsikter. Det finns ingen utredning som visar att bärandet av tröjorna haft någon negativ inverkan på verksamheten. Mot denna bakgrund kommer JO fram till att Partille kommun inte haft fog för sina restriktioner när det gäller personalens klädsel. Kommunens agerande har därmed utgjort en kränkning av personalens grundlagsfästa yttrandefrihet. Kommunen får kritik.”

Tidigare artiklar:

Lärarförbundet kräver skadestånd av Göteborg efter hot mot förskolelärare

Föregående

Leasing tar över allt mer av bilmarknaden

Nästa

Chef frias från anklagelser om sextrakasserier?