En kommunanställd chef i Göteborg har anklagats för att vara alltför närgången gentemot sina kvinnliga medarbetare.

Saken har utretts inom den förvaltning där den utpekade mannen arbetar.

Resultatet: ”… vi (har) dragit slutsatsen att det inte finns grund för att vidta åtgärder med anledning av olämpligt beteende mot kvinnlig(a) medarbetare.”

Vad de anställda verkligen sagt har förvaltningen dock inte redovisat.

Redan när visselblåsartipset lämnades in till kommunen hemligstämplades den utpekade mannens namn. Med hjälp av övriga uppgifter i tipset står det dock klart vem han är. Spanaren har därför valt att ta bort de uppgifter som identifierar den eventuellt oskyldigt anklagade chefen.

Så här står det i ett av två tips:

”Chefen jag skriver anmälan emot är en väldigt närgången person. … Han sitter gärna nära (sina kvinnliga medarbetare) under fikarasterna och beter sig på ett sätt som absolut inte är okej för en man att bete sig gentemot en kvinna. … På fester efter arbetet tillsammans med sina medarbetare har han även varit väldigt nära med kramar och tagit på deras lår och detta har medarbetarna känt sig otrygga med. En kollega valde att sjukskriva sig på grund av detta … många som arbetar på den arbetsplatsen vet att han är en sliskig man som gillar att ta på kvinnor när de ’inte märker’…  han har tagit … en av mina kollegor på hennes bröst och lår och detta hade min andra kollega sett och gått därifrån … Som enda chef på arbetsplatsen har han också druckit alkohol på arbetsplatsen innan de slutar arbetsdagen då de ska vidare för att festa sedan, finns även bilder på detta då hans sitter och dricker alkohol på kontoret…”

Visselblåsarfunktionen begärde in en ”övergripande återkoppling” om hur frågan hanterats. ”Däremot behöver ni inte skicka utredningen av de specifika händelserna till oss.”

En ”övergripande” återkoppling blev det.

Så här:
”Hej
här följer en övergripande redogörelse för hur stadsdelsförvaltningen utrett de två tipsen.
11 juni har jag samtal med anmäld enhetschef samt dennes chef (tillika HR-chef). Information om tipsens innehåll på överläge.
14 juni – 19 juni samtal med 17 personer som under det senaste året arbetat inom berörd enhet samt rekryteringsenheten,som fram till årsskiftet arbetade i grannlokalen.
Samtalen genomfördes ’öga mot öga’ eller på telefon och jag har ställt fyra likalydande frågor till var och en.
19 juni återföring av samtalsresultatet till stadsdelsdirektör och HR-chef tillika överordnad chef för den anmälda personen.
När det gäller den andra anmärkningen (om alkohol på arbetsplatsen,  Spanarens anmärkning) finns det skäl för klargörande samtal.
Ett första sådant samtal hölls 19 juni i samband med återföring av intervjuresultaten till anmäld chef och dennes chef.”

Vad finns att säga om en sådan övergripande utredning? Har förvaltningen gått till botten med tipset? Kommer visselblåsarenheten att nöja sig?

Föregående

Göteborg och Partille kränkte anställdas demokratiska rättigheter

Nästa

Detta gäller på Facebook