Sök på Spanaren:

Marina Johansson (S) kritiseras för delikatessjäv


Marina Johansson (S) borde ha anmält jäv då hon som ordförande i Social resurs var med om att ge  600 000 kronor till organisationen ECAD (European Cities Against Drugs) för att hålla konferens i Göteborg.

Det anser stadsledningskontoret sedan en visselblåsare slagit larm.

Spanaren har tidigare berättat om fallet:

I januari beslöt nämnden för Social resurs att ge 600 000 kronor till organisationen ECAD för att hålla konferens i Göteborg.

Marina Johansson (S) är ordförande i Social resurs – och samtidigt ordförande i ECAD Sverige.

Själv ansåg Marina Johansson att det inte var fråga om jäv, eftersom hennes uppdrag i ECAD var en del i hennes uppdrag för Göteborgs kommun.

Stadsledningskontoret gör en annan bedömning.

”Reglerna om jäv är inte bara till för att förhindra eller försvåra att någon anställd eller förtroendevald gynnar sig själv eller någon denne närstående, utan också för att allmänhetens förtroende för myndigheternas objektivitet i verksamheten ska bibehållas och stärkas”, skriver stadsledningskontoret.

”När det gäller det aktuella tipset så har det framkommit att ECAD är en interkommunal organisation där Göteborgs Stad är medlem.. . Marina Johansson är ordförande för ECAD Sveriges styrelse. I maj hölls en konferens i Göteborg som arrangerades av internationella ECAD. Social resursnämnd, där Marina Johansson är ordförande, beslutade att delfinansiera konferensen med 600 000 kronor …  Frågan blir då om den omständigheten att det var internationella ECAD som beviljades bidraget, och Marina Johansson är ordförande för ECAD Sveriges styrelse, gör att hon inte kan anses ha varit jävig.

Stadsledningskontorets bedömning är att ställföreträdarjäv inte förelåg, eftersom hon inte är ställföreträdare för den organisation som beviljades delfinansieringen. Däremot bedömer stadsledningskontoret att det fanns andra omständigheter som kunde rubba förtroendet för hennes opartiskhet i ärendet, det vill säga delikatessjäv. I och med att hon är ordförande för ECAD Sveriges styrelse, och det för en utomstående är oklart hur ECAD Sverige och internationella ECAD förhåller sig till varandra samt om de verkligen kan anses vara fristående från varandra, var omständigheterna sådana att förtroendet för hennes opartiskhet kunde rubbas. Hon borde därför ha anmält jäv innan ärendet handlades av Social resursnämnd.

Social resursnämnd hade då kunnat göra bedömningen att frågan om opartiskhet saknade betydelse, i och med att samtliga partier stod bakom yrkandet, och att nämnden därför kunnat bortse från jävet. Den bedömningen ankommer det på nämnden att göra utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och kan inte göras av enskilda ledamöter.

Visselblåsarfunktionen menar att jävssituationer är ett starkt förtroendekänsligt område som kontinuerligt behöver uppmärksammas – både bland förtroendevalda och tjänstepersoner. Frågan kommer därför bland annat att adresseras via de centralt planerade utbildningsinsatser som kommer att genomföras framöver.

Med de genomförda utredningsinsatserna bedömer visselblåsarfunktionen att omständigheterna i tipset är utredda och tipset avskrivs härmed från vidare utredning.”

Läs också:

Sök Visselblåsare: Marina Johansson (S) på två stolar när 600 000 betalades till konferens?

Nästa inlägg Melwin känner ingen begränsning - ens av efternamnet

Tidigare inlägg Vänskapskorruption bakom spårvagnsupphandling?

Per Nygren

Om författaren Per Nygren

Journalist med ett förflutet som reporter, grävare och chef i dagspress och som utbildare av journalister. Stolt make, far och morfar. Bra på blöjbyten. Gillar att plocka svamp och laga mat.