Det kommunala bolaget Higab i Göteborg har uppmärksammats för sin märkliga roll som hyresvärd: Först har Higab fixat lokaler för föreningar och kulturella aktiviteter – och sedan har man höjt hyrorna så att föreningar och kulturfolk inte kan vara kvar. Men Higab är mycket mer än så – ett gigantiskt fastighetsbolag som äger en stor del av Göteborg. Spanaren granskar denna tämligen okända jätte i en serie artiklar. Här är den första.

Higab kartaHigab, eller ”Göteborgarnas hus”, som företagets ekonomichef Fredrik Setterberg kallar bolaget i denna intervju för Spanaren, innehåller mer än vad de flesta känner till. Innanför husets väggar finns lite mer än 300 fastigheter, av vilka 27 är byggnadsminnesförklarade.

– Uppdraget är att ta hand om Göteborgarnas hus. En del av det uppdraget är att äga, vårda och utveckla stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader, berättar Fredrik Setterberg.

Byggnaderna uppvisar sinsemellan stora olikheter. Många är starkt förknippade med Göteborg. Hit hör de som omger Götaplatsen; Konserthuset, Konstmuseet, Stadsteatern och Stadsbiblioteket, andra exempel är Feskekôrka och Saluhallen, Naturhistoriska museet, Sjömanstornet, Barken Viking och Sjömagasinet, Sockerbruket och Klippans kulturreservat.

”Higab ska vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stads utveckling inom fastighetsområdet”, heter det bland annat i ägardirektivet från fullmäktige. Det innebär att långsiktigt äga, vårda och utveckla unika fastigheter för offentliga verksamheter och mindre företag i Göteborg. Higab arbetar inte med stora kommersiella aktörer utan vänder sig till dem som kan ha svårt att få plats för sin verksamhet, till exempel i Kronhuset eller Saluhallen.

Agerar på uppdrag

– Vi arbetar enbart med uppdrag. Higab bygger inte på spekulation som kommersiella fastighetsbolag kan göra, förklarar Fredrik Setterberg.

Uppdragen kan komma från politiken eller från stadens näringlivsbolag, BRG. Andra uppdrag kan vara att utveckla en viss typ av fastigheter, till exempel Biotech Center på Medicinareberget invid Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller ombyggnad av gamla Apotekarnes bryggeri i Gårda till lokaler för musik och teater, Brewhouse.

– Det är just för den här typen av uppdrag som Higab har kompetens och resurser och fungerar som stadens verktyg, förklarar Fredrik Setterberg.

– I och med förstudier kommer vi in tidigt i processen för nya projekt och har då en löpande dialog med staden, säger han. Det betyder en framförhållning på som mest i storleksordningen tio år, den tid det kan ta från idé tills att dessa är omsatta i detaljplaner, tillstånd, prövningar i olika instanser och till slut fram till färdig byggnad.

Först ut är Bergsjön

Närmast i tur nu är kulturhuset i Bergsjön, som ska stå klart 2020. Higab, som kommer att bli fastighetsägare och byggherre, har ansvarat för arkitekttävlingen om kulturhusets gestaltning. Juryn väntas komma med sitt utslag och presentera det vinnande förslaget i den här månaden.
 Förslagen finns att se på Internet,www.arkitekt.se/tavling/nytt-kulturhus-i-bergsjon/.

– Bland kommande stora projekt utöver Bergsjön är den nu diskuterade spårvagnsdepån på Ringön, ett eventuellt varvs- och industrimuseum i Frihamnen, om- och tillbyggnad på nyförvärvet Sjöfartsmuseet och vad som till slut kan komma att påverka oss genom Västlänken-projektet, berättar Fredrik Setterberg. Pågående stora arbeten är grundförstärkningarna i kvarteret Högvakten i anslutning Gustaf Adolfs torg.

Higabs senaste tillskott är torpet Klara i Tolered på Hisingen, gamla Lundbybadet och flygledartornet i Torslanda.

Vad gör Higab med ett sådant torn?

– Vi ska försöka levandegöra det på något vis och hyra ut det, säger Fredrik Setterberg. Tornet har en fantastisk utsikt.

Förse föreningsliv och kultur med lokaler

Higab har i år fått ett tillägg till ägardirektivet: ”att tillhandahålla lokaler till föreningslivet och kulturverksamheten, som också är av stor betydelse för stadens utveckling”.

Higab ska, tillsammans med stadsledningskontoret, utarbeta ett förslag till hyresmodell som ska fungera för föreningsliv och kulturverksamhet. Modellen blir klar under hösten och lämnas därefter till den politiska processen.

– Berörda är som regel privata aktörer, till exempel konstnärskollektiv, säger Fredrik Setterberg. Kollektiven verkar till exempel på Klippans kulturreservat och på Sockerbruket. Han påpekar att hyresnivån måste bli sådan att den inte blir subventionerad via skattemedel.

Lägre hyra för kulturverksamheter

Han bedömer, att det förslag Higab kommer att överlämna till politiken endast kan få en mindre negativ påverkan på företagets resultat, då förslaget kommer att innebära lägre hyra än vad annars skulle vara fallet.

– Higab har en stabil ekonomi. Vi ska ha finansiella muskler för att kunna klara av riskfyllda projekt, säger Fredrik Setterberg. Bolaget är kapitalintensivt och dess resultat gynnas i nuläget av den förhärskande låga räntenivån.

Dagens överhettade byggmarknad verkar i motsatt riktning och kan komma att medföra en större belastning på resultatet än vad som vore fallet i ett lugnare konjunkturläge. För några år sedan redovisades förluster i bokslutet. De var orsakade av nedskrivningar av fastigheters värde och inte av själva rörelsen.

Några nyckeltal från verksamhetsåret 2016 (och 2015):

Hyresintäkter, 747 miljoner kronor (701)

Årets resultat efter skatt, 92 mkr (81)

Kassaflöde från den löpande verksamheten, 302 mkr ( -177)

Bokfört värde på fastigheter, 4 400 mkr (4 285)

Eget kapital, 1 509 mkr ( (1 352)

Vakansgrad lokaler, 6,4 procent (7,6)

Soliditet, 22,5 procent (21,2)

Avkastning på totalt kapital, 3,2 procent (2,7)

Antal anställda: 73 stycken (75)

Läs också:

Lurade att säga upp sig – Higab slänger ut dem utan pardon

Konstepidemin och Viktoriahuset vill inte higabiseras

Sjöfartsmuseet välkomnar Higab

Så växte Higab till en jätte

Stockholm behöver inget Higab

Här är de som styr bolaget

 

 

Föregående

Så växte Higab till en jätte

Nästa

OS-medaljörernas klubbar kördes bort - sedan hyrde Higab ut till sig själv