”En likartad och rättvis bedömning är en förutsättning för ett högt förtroende för hanteringen av kulturstöd”, skriver kulturförvaltningen i en utredning som rör just olika former av stöd till kulturlivet i Göteborg.

Utredningen kritiserar indirekt myglande politiker som valt att gå omvägar för att gynna egna eller kompisars privata intressen. 

Mest känt av mygelfallen är historien kring Alfons Åbergs kulturhus.

Spanaren har tidigare skrivit om ärendet i vilket dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen, Anneli Hulthén, gick runt den demokratiska beslutsordningen för att överföra miljoner av skattebetalarnas tillgångar till en privat stiftelse.

Men det finns fler fall, visar kulturförvaltningens sammanställning.

Den har gjorts på begäran av Alliansen som i början av året konstaterade att kulturnämnden genom åren ålagts en rad åtaganden som inte direkt kan hänföras till kärnuppdraget.

”Som exempel kan nämnas det specialdestinerade stödet till Alfons Åbergs kulturhus samt minoriteters ceremonier för att fira högtidsdagar”, skrev Alliansen som såg en ”risk med att frångå kärnuppdrag och reglemente” genom att ”de verksamheter som omfattas av kärnuppdraget förfördelas” och att ”man kringgår den ordning som ska råda i staden kring ansökningsförfaranden och lika villkor för aktörer att ansöka om bidrag och prövas på lika villkor”.

I sammanställningen nämns en rad verksamheter som får stöd utan att prövas av likabehandlingsprincipen:

Alfons Åbergs Kulturhus

”Stödet, som beslutats i kommunstyrelsen, låg t.o.m.  2016 på en relativt hög nivå (1,5 miljoner per år) i jämförelse med t.ex. organisationer som producerar scenkonst för barn och unga med egna scener.”

För nästa år söker Alfons Åbergs kulturhus stöd på samma villkor som andra organisationer om inte Anneli Hulthéns efterträdare griper in.

Göteborgs Internationella Konstbiennal

 Göteborgs Interreligiösa råd

Göteborgs Litteraturhus

”Enligt beslut i kulturnämnden 2014-06-10 § 95 ska verksamheten överföras från Stadsbiblioteket till en ideell förening fr.o.m. 2014-10-01. Beslutet innebär också att föreningen ansöker om verksamhetsstöd för att överta och fortsätta driva Litteraturens Hus. I budgeten för 2015 finns 1000 000 kr öronmärkta för verksamheten.”

Stiftelsen GWO- Göteborgsmusiken

Stiftelsen Maritiman

”Maritiman drivs som en privat stiftelse med ett kommunalt stöd. Från början utgick det kommunala stödet från stadens finansavdelning men fr.o.m. 2003 hanteras det av kulturnämnden. Utöver stiftelsens styrelse finns ett huvudmannaråd som sammankallas en gång per år. I styrelsen sitter två ledamöter som nominerats av Göteborgs Stad. Nämnden gav år 2008 förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av Maritiman och i nära samverkan med stiftelsen. Denna redovisades i kulturnämnden 2009-02-17 § 23. Slutsatsen var att den ansträngda ekonomiska situationen och den svaga ägarstrukturen kunde stärkas i dialog framgent mellan kulturförvaltningen och stiftelsen. Detta resulterade bl.a. i en åtgärdsplan som delvis genomförts. Verksamheten bedöms inte enligt likabehandlingsprincipen.”

Stiftelsen Emigranternas Hus

”Emigranternas Hus bildades år 2003 och är beläget i det gamla Tullhuset vid Packhuskajen som har historisk anknytning till den stora utvandringen från Sverige. Emigranternas Hus är en självständig stiftelse, har ingen koppling till staden och är en egen juridisk person. Ursprungsstiftare är Swedish Match, Vänföreningen Göteborgs Emigranten samt ett antal privatpersoner varav flera var/varit förtroendevalda.”

Ung & Skapande, Röda Sten

Göteborgs Närradioförening

”Kulturnämnden har beviljat GNF stöd om 300 tkr för första halvåret 2016, men reserverade resterande 300 tkr av kommunstyrelsens stöd i avvaktan på fortsatt hantering. Reservationen grundade sig i bedömningen att stödet inte är förenligt med kulturnämndens riktlinjer för verksamhetsstöd. Förvaltningen föreslår att resterande 300 tkr som destinerats för 2016 till GNF betalas ut i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Eftersom det i dagsläget inte finns planer på att förändra riktlinjerna för verksamhetsstöd bör GNF framöver söka finansiering utanför kulturnämnden.”

Läs mer om Alfons Åbergs Kulturhus:

Alfons Åbergs kulturhus – en mygelhistoria

Vem är emot Alfons Åberg?

Vem tog beslutet? Jag?

Föregående

Nya Tiders Perra var Peter Hjörnes hjälpreda

Nästa

Ny kritik mot socialtjänsten i Lundby