Socialtjänsten i Lundby kritiseras för stora brister i arbetsmiljön.

För några år sedan slog socialsekreterare larm om att stadsdelens ekonomi gick före barns och ungdomars behov av vård och stöd.

Nu handlar det om socialsekreterarnas arbetsmiljö inom Barn och Unga.

Det är Arbetsmiljöverket som efter en inspektion riktar skarp kritik mot arbetsförhållandena:

”Under en längre tid har resultatet visat på för hög arbetsbelastning avseende ärendemängd … Huvudskyddsombudet påtalade att inga åtgärder hittills har vidtagits för att minska ärendemängden. Arbetsgivaren uppgav att man har anställt/avser att anställa andra funktioner som kan avlasta då ni har svårt att rekrytera socialsekreterare”, skriver Arbetsmiljöverket. Utöver ärendemängden är det många faktorer sammantaget som bidrar till att socialsekreterarna har en hög arbetsbelastning:

– dålig kontinuitet i ledarskap

– rutiner ändras hela tiden, vilket gör att socialsekreterarna har svårt att hålla ordning på vad som gäller

– hög personalomsättning

– den höga personalomsättningen leder också till att man inte bygger upp någon erfarenhet inom enheten
– ständigt underbemannade

– ständiga ”brandkårsutryckningar” p g a deadlines
– får ta över ärenden från kollegor som har slutat och som inte alltid är korrekt handlagda vilket innebär merarbete
– bakjour för mottagningsenheten p g a att den inte fungerar
– arbetsledning finns inte tillgänglig utifrån behov, p g a att den måste stötta upp inom mottagningsenheten
– otillräckliga kunskaper i det administrativa systemet… som leder till fel i samband med dokumentation
– krångligt när ovanstående fel i dokumentation ska åtgärdas
– hinner inte med att rensa i ärenden som ska arkiveras
– brist på bilar och enbart en GPS att tillgå
– viktiga samverkanspartners har prioriterats bort
– upplever brist på delaktighet
– svårt att fokusera på arbetsuppgifterna då man hela tiden har kollegor runt omkring sig

”Socialsekreterarna uppgav att de ofta blir förkylda. Andra besvärar som de påtalade var huvudvärk, trötthet, yrsel, magproblem, nackbesvär och sömnproblem. Finns också personer som uppges ha utvecklat astma och allergiproblem. Den totala sjukfrånvaron … har ökat från 6,5 procent år 2011 till 8,0 procent år 2016. Socialsekreterarna uppgav att en
starkt bidragande orsak till den höga personalomsättningen är att man inte upplever lokalerna ändamålsenliga för arbetsuppgifterna. Samtliga upplever att arbetet är psykiskt tungt. Kontorslandskapet ger inte den avskildhet som behövs för att utföra svåra komplexa utredningsuppgifter….”
”Socialsekreterarna uppgav att de upplever hög arbetsbelastning, men att det inte främst handlar om antalet ärenden utan snarare om ’oredan i organisationen’ som de uttryckte det… Emellanåt finns inte behörig beslutsfattare på plats och det är vid dessa tillfällen oklart vem som ersätter beslutsfattaren…”

Arbetsmiljöverket räknar upp sexton punkter som måste åtgärdas.

”Om ni inte åtgärdar bristerna och riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande eller förbud.”

Föregående

Myglande politiker har kört över kulturnämnden - och likabehandlingsprincipen

Nästa

Stärk demokratin och gå in i ett parti