Martin Wannholt (Samverkande göteborgare) vill  bygga permanenta bostäder i Gatersered (Hovås/Lindås), på Björlandahalvön och i de norra delarna av Säve istället för tillfälliga flyktingbostäder i exempelvis Fiskebäck, Amundön och Skintebo småbåtshamn.

Fastighetskontorets förslag att bygga modulbostäder med tidsbegränsat bygglov på tolv platser i staden för att klara flyktingmottagandet har väckt starka känslor och motsättningar mellan göteborgare som är för eller emot planerna.

Allianspartierna i kommunstyrelsen har reagerat på kritiken och vill att fler platser undersöks i samarbete med göteborgarna.

”— Göteborgs Stad står nu inför utmaningen att ordna bostad till ensamkommande flyktingbarn och barnfamiljer, ett ansvar vi är ålagda enligt lag.
Fastighetskontoret har tagit fram förslag på 12 platser där kommunen ur ett markägarperspektiv funnit det möjligt att ställa upp modulbostäder. Platserna är nu ute på samråd i respektive stadsdel och vi avvaktar den processen … Vi vill se en beredskap för att ta fram fler platser om samråden och bygglovsprocessen visar att någon eller några av dessa platser inte är aktuella för byggnation av temporära bostäder, och för att möjliggöra mindre enheter med möjlighet till kollektivtrafik. Med anledning av detta bör staden redan nu göra en ytterligare inventering av lämpliga platser. Denna inventering bör ske brett över staden och mer utgå från stadens utbyggnadsplanering och redogöra för platser som är tänkta för byggnation men där den planerade byggstarten inte beräknas komma igång förrän om tidigast 10 år.  Vi är också av uppfattningen att det är viktigt att den här processen sköts tillsammans med göteborgarna för bästa möjliga acceptans och för att få till en så lyckad integration som möjligt”, skriver allianspartierna i ett yttrande till kommunstyrelsen.

Lågproduktiv mark

Kommunalrådet Martin Wannholt (Samverkande göteborgare) vill avstyrka förslaget om de tolv platserna för temporära bostäder för att istället bygga permanenta bostäder på ”lågproduktiv jordbruksmark”. Han nämner exempel på tre platser som kommunen äger.

”… Det är rimligt att väga en liten del av vår obrukbara och lågavkastande jordbruksmark mot det akuta och ökande bostadsbehovet för allt fler göteborgare. Särskilt då vi kan bygga permanenta bostäder utan detaljplan. Fastighetskontoret kan lämna in ansökan om permanent bygglov direkt, om ca 100 bostäder per plats (vilket går att utöka till tre hundra bostäder i tre fastigheter per plats).”

Också Sverigedemokraterna vill att arbetet med fastighetskontorets förslag avbryts och att kommunen istället tar fram ”mer ekonomiskt hållbara alternativ än de extremt dyra temporära modulbostäderna”.

FOTNOT: Platserna som föreslagits för modulbostäder är Ånäsfältet, Kärralundsvallen, Björkekärrsplan, Fridkullagatan, Lilla Glasmästaregatan, Hinsholmen, Fiskebäck, Väster om Lemmingvallen, Amundön, Askimsviken, Skintebo småbåtshamn och Tuve.

 

Läs också: Göteborg ska inte köpa bostadsrätter åt flyktingar

Föregående

"Kommunen ska inte agera åsiktspolis"

Nästa

Ska SD få hyra lokal av Göteborgs Stad?