– Om vi gör detta till en enkel svartvit fråga där staden agerar åsiktspolis är vi inne på farliga vägar, säger Ulf Kamne (MP) om nya regler för kommunens lokaluthyrning.

Spanaren har ställt frågor till en representant från vart och ett av de partier som finns företrädda i kommunstyrelsen om de nya regler för uthyrning av lokaler som nu diskuteras i kommunen.

Så här ställde vi frågorna:

”Ett förslag från stadsledningskontoret om ’Policy och riktlinjer för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till föreningsverksamhet’ diskuteras för närvarande i kommunen. Förslaget innebär bland annat att föreningar som hyr lokal av kommunen ska leva upp till ’grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter’.

Med anledning av remissrundan har jag ett par frågor till dig:

1) Anser du att förslaget innebär att Göteborgs Stad i framtiden inte ska hyra ut lokaler till Sverigedemokraterna?

2) Vilka (andra) föreningar/organisationer känner du till som tidigare har hyrt, eller i dag hyr, lokal (som ägs av kommunen) som kommer att vägras hyra lokal när/om dessa bestämmelser antas?”

Och så här blev svaren:

Mariya Voyvodova (S), kommunalråd (med bland annat ansvar för mänskliga rättigheter):

”—  Syftet med den föreslagna uthyrningspolicyn, som konkretiseras genom elva riktlinjer, är att säkerställa att de föreningar som hyr stadens lokaler och den verksamhet som bedrivs i dessa ska vara i linje med stadens värderingar och vedertagna demokratiska grundprinciper. Lokaluthyrningen ska vara transparent och ske i enlighet med de i regeringsformen stadgade objektivitets‐ och likabehandlingsprinciperna.

Skulle en förening eller organisation nekas att hyra får detta naturligtvis inte ske utan rättsligt stöd. Därtill stadgas i regeringsformen att yttrandefriheten får begränsas bland annat med hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Föreningar som hyr stadens lokaler får inte hetsa mot olika folkgrupper.

Policyn och riktlinjerna håller som sagt på att tas fram och är ännu inte antagna av kommunfullmäktige.”

Daniel Bernmar (V), kommunalråd:

”Det är svårt att svara på dina frågor. Vi kommer att ta fram riktlinjer baserade på stadens värdegrund om mänskliga rättigheter och demokrati. Vi har ännu inte fått förslaget på vårt bord för hantering och frågan är, om jag är korrekt underrättad, ute på remiss. Det är först när dessa riktlinjer finns på plats som frågan om vilka organisationer som ska ha rätt att hyra kan ställas. Jag avser inte att hantera frågan utifrån att vissa organisationer eller partier ska tillåtas eller förbjudas att hyra lokaler. Det vore fel av mig dels att föregå liggande beredning och beslut men dels att föregå förvaltningen/nämnderna som sedan kommer att implementera riktlinjerna.”

Theo Papaioannou (Vägvalet/Samverkande göteborgare), gruppledare:

”Vi har ännu inte tagit del av denna.”

Jonas Ransgård (M), kommunalråd:

”Jag har inte tolkat förslaget som att Sverigedemokraterna kommer att nekas att hyra lokal. Jag känner själv inte till någon organisation som nu kommer att nekas, men tror att Idrotts- och föreningsnämnden/-förvaltningen är de som i så fall kommit i direkt kontakt med detta.”

David Lega (KD), kommunalråd:

”Brottsliga handlingar, uppmaning till detsamma eller rekrytering till kriminell verksamhet ska helst inte förekomma någonstans, men allra minst i kommunala lokaler. Om kommunen får information om att så skett ska den inte hyra ut lokal till samma förening/samma personer igen. Så länge sådant inte förekommer finns det inga skäl att utesluta någon. Det gäller alla organisationer —

Jag vill inte nämna något namn, men det handlar bland annat om föreningar med kopplingar till våldsbejakande extremism som hyrt lokal av kommunen. Det är oacceptabelt i Göteborgs Stads lokaler.”

Ulf Kamne (MP), kommunalråd:

”Din första fråga är ganska svår i all sin enkelhet men svaret blir nej. Även om jag tycker att Sverigedemokraterna inte lever upp till sin egen proklamerade nolltolerans mot rasism och har en politik och världsbild som bygger på åtskillnad mellan människor på grund av ursprung är de ju demokratiskt valda och bör rimligen få yttra sina åsikter. Så länge de inte döms för hets mot folkgrupp eller liknande är det inte rimligt att hindra dem från att hyra lokaler, tänker jag.

Den andra frågan är inte lika svår, svaret är – inga. Men det beror på att jag inte har någon totalbild över alla som hyr eller hyrt lokal. Det jag vet är att vi tidigare till exempel avhyst Bandidos och Hells Angels. Det gäller ju fortsatt och denna policy stödjer ju detta. Men vi kan nog räkna med fall där det kommer bli svårt att dra gränsen även med denna policy. Till exempel om en Sverigedemokrat städar en lokal uthyrd av er i nazistisk uniform – vilket ju skett, om än inte i Göteborg vad jag vet. Idag kan jag inte svara på om de skulle kunna fortsätta hyra efter det. Eller om vi kan hyra ut  till föreningar där någon (tidigare) medlem gjort övertramp med t ex rasistiska, sexistiska eller homofoba uttalanden och så vidare. Och det är nog gott så, om vi gör detta till en enkel svartvit fråga där staden agerar åsiktspolis är vi inne på farliga vägar tänker jag.”

Övriga partier (SD) har inte svarat.

Läs: Ska SD få hyra lokal av Göteborgs Stad?

Föregående

Boende i Haga överklagar KF-beslutet om Västlänken

Nästa

Strid om föreslagna modulboenden