Fler och fler oroas över vad som kommer att hända med Göteborg om Västlänken får byggas – trots kommunens mångmiljonsatsning på ”information” kring projektet.

För en dryg vecka sedan (den 22/2) inkom en synpunktsrik skrivelse till kommunstyrelsen från en person boende i Haga, bara hundratalet meter från den tänkta byggarbetsplatsen.

Den klagande vill att skrivelsen, efter diarieföring, vidarebefordras till länsstyrelsen.

Den klagande, vars namn är Carl Mikael Hector, vill att länsstyrelsen gör en laglighetsprövning av beslutet i kommunfullmäktige den 28/1 om detaljplanen för Västlänken avseende Haga, Hagastationen och Vasastaden.

Bland skälen Hector anger som motiv för sitt begäran märks följande:

▪ Hagastationen innebär ett alltför stort ingrepp i park- och kulturmiljön i och runt Haga. Gamla träd tas bort, vilket ger luftförsämring, och kulturbyggnader riskerar att förstöras.

▪ Projektet orsakar byggbuller och öppna schakt i flera år.

▪ Risk för att så kallade slukhål uppstår under schaktningen i området.

▪ Stora störningar i bil- och kollektivtrafiken, vilket ger köer och försämrad luft.

▪ Byggtrafiken framkallar sämre boendemiljö i Haga.

▪ Parkeringsplatser tas bort och Sprängkullsgatan och Vasastaden stängs av tidvis, vilket försvårar tillgängligheten för de boende liksom för besökare och turister. Näringsidkare kan lida skada.

▪ Risk för sättningsskador på byggnader och lägenheter runt Haga och Vasastaden vilket försämrar kulturvärdet i området.

▪ Risk för råttinvasion i boendemiljöer.

Den klagande oroar sig också för att de ovan beskrivna olägenheterna kan orsaka psykisk och fysisk ohälsa för boende i området och kräver slutligen, att Gårdaalternativet utreds i detalj.

Föregående

Ännu ett varv om boendeparkeringar

Nästa

"Kommunen ska inte agera åsiktspolis"