Efter två ronder leder Spanaren med 2–0 i matchen om kommunens hemlighetsmakeri kring den nya whistleblowerfunktionen.

En tredje rond innebär – förhoppningsvis – att politikerna i kommunstyrelsen ger med sig och står upp för den öppenhet och transparens de i andra sammanhang säger sig stå för.   

För andra gången upphäver alltså kammarrätten kommunens sekretessbeslut.

”Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Kommunstyrelsen i Göteborgs kommun för ny prövning”, lyder domslutet från den 6 november.

Spanaren har begärt att få ta del av de handlingar som ligger till grund för att kommunen från den 1 september anlitar norska företaget BDO för den så kallade whistleblowerfunktionen.

Hur ska visselblåsarnas tips tas emot? Hur ska de behandlas,  undersökas och följas upp? Hur ska tipsare skyddas mot repressalier?

Svar på sådana frågor valde kommunen att hemligstämpla.

Spanaren överklagade sekretessen.

Í somras gav kammarrätten Spanaren rätt. Kommunens beslut upphävdes. Ärendet skickades tillbaka till kommunen för en ny sekretessprövning.

Kommunen fattade ett nytt beslut. Innehållet var i stort sett detsamma som i det första beslutet.

Spanaren överklagade på nytt.

Den 6 november kom kammarrättens andra dom i ärendet. Kammarrättens dom upprepas: ärendet skickas tillbaks till kommunen för en ny sekretessprövning.

Så här återger kammarrätten Spanarens (andra) överklagande:

”Efter att Per Nygren överklagat kommunstyrelsens beslut den 26 juni 2015 att lämna ut det vinnande anbudet i upphandlingen ”Whistleblowerfunktion med extern mottagning och extern utredning” till viss del, bedömde kammarrätten i beslut den 23 juli 2015 i mål nr 3572-15 att kommunstyrelsen inte hade gjort en sådan noggrann sekretessprövning som krävs och visade målet åter till kommunstyrelsen för ny prövning. Efter ny prövning bestämde kommunstyrelsen i det nu överklagade beslutet att lämna ut vissa ytterligare uppgifter.

Per Nygren yrkar att kammarrätten ska upphäva kommunstyrelsens beslut och ge honom rätt att ta del av handlingen eller i vart fall i de delar den kan anses vara offentlig. Han anför i huvudsak följande. Kommunstyrelsen har i sitt nya beslut upprepat sitt gamla beslut utan att ange några särskilda omständigheter för sekretessen eller vad anbudsgivaren anser om eventuell skada. Enda skillnaden är att en del överstrykningar tagits bort, till synes de partier som kammarrätten pekade på som exempel på allmänna uppgifter som inte kan sekretessbeläggas. Kommunstyrelsen har inte gjort en sådan sekretessprövning som kammarrätten efterlyst.

Eftersom kommunstyrelsen inte angett några särskilda omständigheter för sekretessen är det svårt att bemöta eventuella argument. Tekniska lösningar för att skydda visselblåsare som önskar vara anonyma är väl kända. Ett offentliggörande av hur företaget avser att skydda visselblåsare och hur det i övrigt avser att hantera inkomna tips borde ligga i kommunens intresse för att skapa förtroende hos potentiella visselblåsare.”

Och så här motiverar kammarrätten sin dom:

”Kammarrätten återförvisade det tidigare målet för att kommunstyrelsen inte hade gjort en så noggrann sekretessprövning, av vilka uppgifter i begärd handling som kunde lämnas ut, som krävs enligt tryckfrihetsförordningen.

Av det nu överklagade beslutet framgår inte om anbudsgivaren påstått att ett offentliggörande av anbudet skulle leda till skada för honom och i så fall, vari skadan närmare skulle bestå. Inte heller anges något närmare om vilka omständigheter kommunstyrelsen lagt till grund för att hemlighålla delar av begärd handling.

Den tillämpliga bestämmelsen innehåller som framgår ovan ett särskilt kvalificerat skaderekvisit. Bestämmelsens utformning kräver att beslutsmyndigheten klargör vad som bedömts utgöra särskild anledning att anta att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Mot denna bakgrund finner kammarrätten att kommunstyrelsens prövning inte har skett med sådan noggrannhet och angivande av skäl för beslutet som krävs i ett ärende om rätt att ta del av allmän handling. Målet ska därför på nytt visas åter till kommunstyrelsen för ny prövning.”

Läs tidigare artiklar:

Spanaren vann sekretessmål mot kommunen

Kommunstyrelsen trotsar domstolsbeslut om sekretess

Föregående

Blir Västlänken dödsstöten för Saluhallen och Feskekôrka?

Nästa

”Västlänken kommer att gynna utvecklingen av innerstaden”