Förskolan Små vänner i Linnéstaden får allvarlig kritik av skolinspektionen efter en flygande besiktning. 

Förskolan är en av ett drygt hundratal slumpvis utvalda förskolor över hela landet, där skolinspektionen genomförde oanmälda besök under en halv dag i maj månad. Fokus var på de minsta barnen mellan ett och tre år.

En sjättedel av förskolorna brast enligt skolinspektionen på flera punkter.

I brev till Göteborgs stad skriver skolinspektionen om Små vänner i Linnéstaden:

… verksamheten vid förskolan Små vänner (uppvisade) under den
aktuella dagen brister i följande områden:
– Personalens tillgänglighet och lyhördhet för barnens behov av
exempelvis tröst, närhet och bekräftelse.
– Personalens uppsyn över barnens interaktion för att vid behov kunna
ingripa i möjliga eller pågående konfliktsituationer hos Små vänner.

I anslutning till besöket på förskolan hade Skolinspektionen inte möjlighet att återkoppla detta till ansvarig förskolechef då hon inte var tillgänglig…”

I skolinspektionens rapport (som kan läsas här) nämns inte förhållandena på enskilda förskolor. Sammanfattningarna kan dock ge en bild av de brister som uppmärksammats också på Små vänner:

”Det som var utmärkande för de förskolor där personalens tillgänglighet och lyhördhet bedömdes som låg var ett negativt förhållningssätt mot barnen. Personalen intog i dessa fall ofta en passiv och övervakande roll och varken samspelade med barnen eller deltog i deras lek. Personalens interaktion med barnen bestod istället ofta av korrigeringar av barnens beteende (”Rör inte mattan”, ”Sitt fint på stolen”), endast korta stunder med fysisk närhet samt mycket kortvarig delaktighet i leken.”

”Det vanliga var även att personalen i kommunikation med barnen återkommande använde icke konstruktiva tillsägelser eller förmaningar samt inte tog tillvara på barnens intressen. I observationerna noteras bland annat exempel där barn som sökte bekräftelse hos personalen för sina upplevelser och intressen blev tillrättavisade med korta kommentarer: ”Nu pratar vi inte mer om spindeln, utan nu äter vi” eller ”Jag frågade inte dig, jag frågade X”. Det finns även enstaka exempel där personalen i barnens närvaro uttalade sig nedlåtande om vissa barn eller deras föräldrar samt använde en uppfordrande ton gentemot barnen.”

På sin hemsida ger förskolan Små vänner en annan bild av sin verksamhet:

Små Vänner är ett välfungerande föräldrakooperativ i Linnéstaden Göteborg som har funnits sedan 1981. Vi är en liten förskola med 16-17 barn i åldrarna 1-6 år. På förskolan arbetar fyra engagerade pedagoger. Personal och föräldrar arbetar gemensamt med att utveckla en redan bra verksamhet. Vi prioriterar utevistelser där små gläntor i Slottsskogen hör till favoritplatserna. Trygg, rolig och lärorik är de grundläggande orden som är bas för alla aktiviteter.”

Ytterligare en förskola i Göteborg – kommunala Hagkroksvägen 1 förskola i Askim – ingick i granskningen. Den tillhörde de 85 procent av alla förskolor där personalen tar väl hand om barnen.

Läs också: Vem bär ansvaret när barn skadas på dagis?

 
Föregående

Västtrafiks marknadsundersökare saknar kollektivavtal

Nästa

Inget har gjorts åt Dicksons hus - nu hotas kommunen av vite