Arbetsmiljöverket har tröttnat på att inga förbättringar görs av arbetsmiljön för elever och lärare på Hvitfeldtska gymnasiet.

Nu hotas kommunen av 1,1 miljon i viten:

– 800 000 kronor  om inte ventilationen fungerar som den ska senast 15 januari 2017.
– 300 000 kronor om inte bullret åtgärdats senast den 15 januari 2016.

Arbetsmiljöverket inspekterade Hvitfeldtska gymnasiet den 29 januari 2014 och upptäckte att ventilationssystemet – ett självdragssystem är från 1919 – inte fungerar tillfredsställande.

Vid inspektionen framkom också problem med störande ljudnivåer då det finns lokaler som inte är anpassade för musikundervisning.

På skolans skolgård finns parkeringsplatser. Det innebär att det är en hel del fordonstrafik i området. Arbetsmiljöverket fick veta att tillbud inträffat men att det inte finns några som helst rapporter om dessa tillbud.

Arbetsmiljöverket krävde att kommunen skulle undersöka luftkvalitetet och temperatur i lokalerna. Och att kommunen skulle göra en undersökning och riskbedömning av störande buller och av fordonstrafiken på skolgården.

Det visade sig att uppmätta koldioxidhalter i många fall översteg högsta tillåtna inne i klassrum.

Kommunen lovade brett: en ny ventilation skulle installeras i den södra byggnaden. Bullerproblematiken skulle vara löst hösten 2015. En säkrare skolgård skulle fixas.

Kommunen lovade också att skolan ska ha ”ett fullgott inomhusklimat i vistelsezonerna 2” – i augusti 2019.

För södra byggnaden på skolan ska en ny ventilationslösning vara klar till skolstarten 2018. För norra byggnaden senast i augusti 2019.

På skolgården sattes hastighetssänkande hinder upp och hastigheten skulle sättas till 20 kilometer per timme. Allt ska vara klart senast den 1 september 2015.

Löftena räcker nu inte för Arbetsmiljöverket.

”Det är sedan många år tillbaka känt för er att det är problem med den dåliga luftkvaliteten på skolan. Ventilationen har bland annat varit uppe vid tidigare inspektioner som vi gjort hos er, åren 2004–2005. Ni skriver att ni kommer att utföra arbetet med ventilationen under sommarperioderna för att inte störa undervisningen och att det beräknas vara klart augusti 2019. Arbetsmiljöverket bedömer att det finns risk för ohälsa med befintliga ventilationslösningar. Med tanke på att problemen varit kända under lång tid och att ni just har möjlighet att utföra arbetet under de perioder skolan är stängd anser vi att ni inte kan få så lång tid som till augusti 2019 för att vidta åtgärderna”, skriver verket.

Om störande buller:

”Vi förtydligar nu att inom ramen för bakgrundsbuller inkluderas störande buller från pågående musikundervisning från intilliggande salar. Buller kan på flera sätt bidra till den mentala belastningen i en arbetssituation och därmed göra arbetet mer tröttande och/eller ge upphov till stressymptom av olika slag. Om bakgrundsbullret har sådan nivå att röststyrkan ofta behöver höjas för att talet ska kunna uppfattas tillräckligt bra finns även risk för röstproblem. Lokalernas utformning, inredning och installationer har stor påverkan på det störande bullret men även hur arbetet organiseras är en mycket viktig faktor. Arbetsmiljöverket anser därför att det finns skäl att i säkerställande syfte förelägga er att åtgärda bristerna. Föreläggandet bör förenas med ett vite som kan bestämmas till skäligt belopp 1 100 000 kronor.”

Tidigare artikel: Risk för allvarliga olyckor

 

Föregående

Kritiska moderatröster inför stämman

Nästa

Skandalösa arbetsförhållanden för rektorer och lärare