Många moderater vädrar sin ilska över partiledningens inställning till folkomröstningen om trängselskatten, följsamheten gentemot det socialdemokratiska styret, påstått tvivelaktig nytta av Västlänken och det visade föraktet för folkmajoritetens synpunkter inför stämman den 30 maj.

Här är några åsikter plockade ur motionerna till stämman:

”… uttala att Nya moderaterna i Göteborg inte accepterar att Västlänken byggs, då projektet har för låg samhällsnytta, inte ger mätbar måluppfyllelse samt innebär kraftiga ingrepp med stora ekonomiska och miljömässiga risker för staden …”

”… uppdra till förbundsstyrelsen att verka för att en oberoende granskningskommission tillsätts för att på ett objektivt sätt utvärdera Västlänken ur ett samhällsekonomiskt, finansiellt, miljö- och trafikmässigt perspektiv … ”

”… Om västlänksbygget startas kommer medborgarna om några år att säga till politikerna: ’Varför lurade ni på oss detta?’ De politiska konsekvenserna kommer att bli stora. Jag menar att om Göteborgsmoderaterna tar initiativ till att avbryta Västlänksprojektet så skulle det vara medborgarna i staden till synnerligen stor nytta. Det är också civilkurage att visa att man kan göra en ny bedömning när så många besvärande fakta framkommit i form av synpunkter på Järnvägsutredningen …”

”Hallandsåsen är ett projekt som Trafikverket säkert dragit lärdom av men kan vi riskera att Västlänken skall bli ett nytt 25-årigt projekt då Trafikverket skall dra lärdom av alla de skador som med stor sannolikhet kommer att uppkomma på offentlig miljö och på de fastigheter som kommer att få stora sättningsskador …”

”Inte minst inom Moderaterna skulle ett genomförande av slingan runt en station i Haga med alla grävarbeten, trafikkaos och allmän otrivsel resultera i en splittring vars konsekvenser för partiet skulle bli ödesdigra. Det är nu skäl att undvika att partiet rivs isär, när risken för detta är så överhängande … ”

”Politikerna bestämde sig tidigt för en tunnel genom Göteborg. Trafikverket föreslog att man istället för Västlänken skulle utöka Centralstationen, det s.k. första förstärkningsalternativet, vilket var, enligt Trafikverket, ett bättre ekonomiskt alternativ. Detta avslog politikerna omedelbart därför att detta alternativ inte uppfyllde de subjektiva kriterier politikerna själva fastlagt …”

”Västlänken är sossarnas paradprojekt. Vanvettigt dyrt. Ingen netto miljö- eller samhällsnytta. Skattebetalarna betalar. Den skapar jobb för utländska entreprenörer. Ett gigantiskt grävprojekt med massor av ifrågasättanden och invändningar. Och när allt är klart så vad har vi uppnått? Vi har slätat över att Göran Johansson inte hade förmågan att få infrastrukturprojekt till Göteborg…”

”Hisingsbron är ännu ett idiotprojekt. Ett klar bättre alternativ i detta läget är en tunnel där kollektivtrafiken, bilar och lastbilar mm samt gående och cyklister har var sitt rör…”

”Att ett politiskt parti följer folkomröstningars resultat är för mig en fundamental demokratisk självklarhet. Ifall vi går emot den, har vi förlorat folkets förtroende, vilket har en tragisk inverkan på möjligheten att kunna driva seriös oppositionspolitik lokalt i Göteborg …”

”Att efter valet ställa sig på samma sida som de rödgröna och i praktiken vända väljarna ryggen, upplevs därför som ett svek av våra väljare …”

”Den s k trängselskatten är ett socialistiskt påfund som införts i Göteborg av politiker i stor och märklig enighet. Den motverkar den moderata jobblinjen och kan bara tas ut i Göteborg …”

Är du intresserad av moderaternas förbundsstämma kan du ta del av alla stämmohandlingar här:

http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/stammohandling_2015_-_version_1.01.pdf

Motionerna och svaren om Västlänken börjar på sidan 82.

Föregående

25 000 timmars jobb utan lön

Nästa

Göteborg hotas av miljonvite för Hvitfeldtska gymnasiet