Larmrapporter om förhållandena på Göteborgs skolor har duggat tätt de senaste åren. Nu hotar Arbetsmiljöverket med viten om inte kommunen åtgärdar arbetsbelastningen för rektorer och lärare på gymnasiet.

För några år sedan larmade Lärarnas Riksförbund om att dess medlemmar upplevde allt mer stress på grund av den höga arbetsbelastningen.

Förra året ställde Arbetsmiljöverket omfattande krav på kommunen för att minska arbetsbelastningen.

De åtgärder utbildningsförvaltningen vidtog har dock inte fungerat som det var tänkt.

Huvudskyddsombud för Sveriges skolledarförbund anser att kommunen visar en ”god vilja” men ifrågasätter om det finns tillräckliga resurser i skolan för att skapa rimliga arbetsförhållanden.

”Arbetsmiljöverket anser att det, efter de uppföljande inspektioner som genomförts i ett urval av gymnasieskolor under utbildningsförvaltningen, på Burgårdens utbildningscentrum, Hvitfeldtska gymnasiet, Lindholmens gymnasium, Polhemsgymnasiet och Stora Holms gymnasiesärskola, krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa att arbetstagarna inte drabbas av ohälsa
på grund av hög arbetsbelastning”, skriver Arbetsmiljöverket i ett föreläggande till kommunen.

Arbetsmiljöverket menar att problemen ”till stor del beror på bakomliggande organisatoriska brister i arbetsmiljön”.

”Personalen upplever en stor osäkerhet som leder till ett minskat förtroende för ledningen … Exempel på organisatoriska brister är att beslutsvägarna i organisationen upplevs oklara eftersom arbetstagarna är osäkra på vem de ska vända sig till när problem uppstår och det händer att olika nivåer i organisationen hänvisar till varandra när frågan ställs om var beslut ska tas [—] otydlig struktur i roller, en obalans [—] mellan arbetsåtagande och resurser [—] brist på stöd och osäkerhet i vad som ska prioriteras bort när tiden inte räcker till för arbetet.

Arbetsmiljöverket hotar nu med vite på 400 000 kronor om kommunen inte senast den 30 september 2015 har
– tydliggjort roll- och ansvarsfördelningen för dem som har arbetsmiljöarbetsuppgifter inom förvaltningen.
– åtgärdat risker för ohälsa i er skolverksamhet.
– sett till att det finns styrdokument och rutiner för att förebygga hög arbetsbelastning.

– upprättat skriftliga rutiner för hur situationer med hög arbetsbelastning ska hanteras.

– upprättat skriftliga rutiner för avlastning av rektorerna vid längre perioder av arbetsanhopning.

Arbetsmiljöverket hotar också med ytterligare vite på 150 000 kronor för att bland annat se till att rutinerna mot för hög arbetsbelastning också efterlevs.

 

 

Föregående

Göteborg hotas av miljonvite för Hvitfeldtska gymnasiet

Nästa

Kommunen har fört över hundratals miljoner till GothNet för att slippa skatt