Politikerna var inte nöjda med kulturförvaltningens totalsågning av Gustav II Adolf.
Även om kungen var en blodbesudlad diktator med ”en av Europas största katastrofer” på sitt samvete så var han ju också stadens grundare.
Så förvaltningen fick bakläxa.
Spanaren har tidigare berättat om kulturförvaltningens ansträngningar för att hitta en motivering till att säga nej till Sverigedemokraternas förslag om att återuppta stadens firande av Gustav II Adolf den 6 november (kungens dödsdag).
Det blev dock för mycket av goda skäl för att strunta i  – eller glömma – den där gamle kungen.
”… stormaktstiden och det trettioåriga kriget kan ses som en av Europas största katastrofer genom tiderna vilket förvaltningen anser gör det svårmotiverat att tillstyrka förslaget om att återinföra det formella firandet av Gustav Adolfsdagen”, skrev förvaltningen i sitt första yttrande.
Med det argumentet borde man kanske också ifrågasätta att den 6 november är allmän flaggdag i Sverige, att göteborgarna frossar i Gustaf Adolfsbakelser och att Göteborg tänker fira 400-årsjubileum.
Kort sagt: politikerna i kulturnämnden blev betänksamma.

Partierna – M, FP, S, MP och V – skrev ett gemensamt yrkande till kulturnämndens sammanträde:

”Gustav II Adolf verkade i en helt annan historisk kontext än dagens samhälle och förväntan på såväl kung som kungadöme skilde sig vida från vad som förväntas idag. Vi delar förvaltningens beskrivning av denna tid och de fruktansvärda krig som då präglade Europa men det är trots detta svårt att komma bort från att Gustav II Adolf samtidigt är stadens grundare och därmed för alltid förknippad med staden Göteborg. Vi anser att remissvaret angående motionen kunde utformats på ett sätt som bättre svarat på motionärernas yrkande …” 

Så inför veckans sammanträde i kulturnämnden (21/5) har förvaltningen gjort läxan och skrivit ett nytt yttrande (där en av de tjänstemän som var med och skrev det första inte längre finns med).

Själva historieskrivningen har reviderats:

”Nationellt förknippas Gustav II Adolf kanske mest för att han involverade Sverige i det så kallade trettioåriga kriget och grundlade stormaktsväldet Sverige som skulle bli en av de största och ledande nationerna i Europa fram till stormaktsepokens slut i början av 1700-talet.
Kulturförvaltningen håller förstås fast vid att ”stormaktstiden och det trettioåriga kriget (kan) ses som en av Europas största katastrofer genom tiderna”.  Dock utan att göra kungen ensam ansvarig för eländet eller använda katastrofen som skäl till att säga nej till Sverigedemokraternas förslag.
Istället berättar nu förvaltningen om det tidigare firandet i Göteborg:
”I Göteborg har Gustav Adolfsdagen uppmärksammats med högtidlighållande på Gustav Adolfs torg av det Patriotiska Studentförbundet Tradition och Framtid. Dagen har firats med bland annat  flaggning, kransnedläggning, marsch, samt psalm- och nationalsång på torget.
Patriotiska Studentförbundet har tidigare fått bidrag av stadsledningskontoret för arrangemanget. Senast som förbundet fick bidrag för arrangemanget var år 2009 då kommunstyrelsens ordförande Annelie Hulthén (S) även deltog genom att hålla ett högtidstal. Bidraget uppgick år 2009 till 5 000 kronor för bland annat orkestergager och polistillstånd med mera.
Patriotiska Studentförbundet har även fått viss ersättning av staden för att sköta den kommunala flaggningen när kommunens ordinarie personal varit ledig. Idrotts- och föreningsnämnden beslutade emellertid 2011-09-29 … att avsluta samarbetet med Patriotiska Studentförbundet beträffande flaggning i staden då föreningen inte ansågs lämplig att samarbeta med sedan förbundet gjort grova uttalanden om homosexuella och personer med funktionsvariationer i samband med HBTQ-festivalen i Göteborg 2011.”
”Att återinföra firandet av Gustav Adolfsdagen som den tidigare arrangerats i regi av Patriotiska Studentförbundet är enligt förvaltningen uteslutet med hänsyn till förbundets tidigare ställningstagande i frågor som rör människors lika värde och lika rättigheter.
Förvaltningen anser att det utifrån ett historiskt perspektiv även är svårmotiverat att införa ett årligt formellt firande i staden av Gustav II Adolf.
Emellertid är Gustav II Adolf Göteborgs grundare och en stark representant för stadens historia.
Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att avslå motionen i avseendet att återinföra ett årligt firande av Gustav Adolfsdagen den 6 november. Förvaltningen ställer sig däremot positiv till att staden gör en särskild satsning för att uppmärksamma stadens historia och grundare inom ramen för 400-årsjubileet.”
Tidigare artikel:

 

Föregående

Misslyckad teatersatsning för 16-åringar

Nästa

Tufft politikerjobb i Angered