I början av december kom ett visselblåsartips in till kommunens visselblåsarenhet om en rad oegentligheter på Göteborgs spårvägar.

Det var inte det första. Och gissningsvis inte det sista.

Men svaret från spårvägens ledning kom ovanligt snabbt: ”Avdelningschef Fordon och driftsäkring finns ej kvar i anställning på bolaget. Verkstadschef depå Majorna är avstängd från sin tjänst och har varslats om uppsägning. Sedan den 26 november finns två nya tillförordnade chefer i rollerna.”

Därutöver berättade spårvägens ledning att den nye tillförordnade chefen på kort tid vidtagit en rad åtgärder kopplade till arbetsmiljön:

  • samtal med samtliga chefer inom depån där chefsrollen och vikten av ett gott bemötande och att agera förebild har klargjorts.
  •  träffat medarbetare inom depån och klargjort vikten av ett gott bemötande samt att han är tillgänglig för feedback och synpunkter kring arbetsmiljön.
  • ’ordning-och-reda’-åtgärder i form av städning och initiering av viss renovering.
  • sett över anställningsformer och fastanställt fyra personer som tidigare varit timanställda.
  • infört veckomöte med anställda på plats för att förmedla och motta information och synpunkter.

Dessutom har bolaget ”fördelat arbetsuppgifter och börjat utreda samtliga delar i tipset”.

Ny verkstadschef

Framöver sägs att verkställande direktören ska besöka verksamheten i vecka 51 och att en ny verkstadschef ska rekryteras till Majorna, att en ”arbetsmiljökartläggning alternativt digital enkätundersökning där extern expertis anlitas för stöd i tolkning av resultat” och ”framtagande av åtgärdsplan för arbetsmiljön inom Majornas depå”.

Vad hade egentligen hänt?

Till synes inget nytt.

Tips om vänskapskorruption, nepotism, oegentligheter, sextrakasserier och trakasserier av enskilda medarbetare var alls inte nya.

Informellt organ

Det nya var att ett informellt organ för samverkan och opinion på Göteborgs spårvägar, TFS, samlat och sammanställt uppgifter från olika spårvägare och skickat sammanställningen som tips till visselblåsarenheten.

TFS skriver:

”Hösten 2020 kontaktas TFS av ett antal medarbetare inom Göteborgs spårvägar med anledning av ett flertal missförhållanden inom depå Majorna …  men med viss koppling även till Ringödepån …

Såväl den stora omfattningen av dessa omständigheter som det förhållandevis långa tidsperspektivet varmed problemen fortgått framträder tydligt vartefter fler medarbetare och redovisningar lämnas. Från TFS sida framhålls att samverkansgruppen företrädesvis utgör en informell medarbetargrupp med huvudsakligt syfte att lyfta koncernövergripande frågeställningar gentemot den politiska förvaltningen, varför lokalt identifierade verksamhetsärenden i första hand bör lyftas till chefsled eller facklig part. Genom samtalen framkommer dock att dessa möjligheter är behäftade med stora svårigheter eller begränsningar, dels beroende på att redovisade omständigheter helt eller delvis inkluderar ett flertal chefer på olika nivåer, dels en omvittnad mångårig underlåtelse inom spårvagnsbolaget att utreda eller på annat sätt hantera otillbörliga förhållanden. Därutöver framkommer att bristen på facklig verksamhet, fackligt engagemang och fackliga företrädare har viss betydelse. Exempelvis uppges att Kommunals fackliga företrädare utöver ordinarie anställning uppbär en ställföreträdande tjänst som underhållschef, med innebörden att denne å ena sidan har att tillvarata de kollektivanställda medlemmarnas fackliga intressen, och å andra sidan samtidigt också arbetsgivarens.”

Nedslående bild

”- – –  Antalet redovisningar som lämnats av medarbetare i spårvagnsbolaget uppgår till ett tiotal, och lämnar en samstämmig och mycket nedslående bild av en verksamhet med stark prägel av maktmissbruk och utbredd rädsla för repressalier. Förekomsten av otillbörliga inslag tycks framgå som relativt omfattande, varav delar uppges pågått med viss kontinuitet och med systematik sedan lång tid tillbaka. Enligt uppgift skall de försämrade förhållandena huvudsakligen uppmärksammats från senhösten 2018 efter åtgärder med anledning av ett större antal visselblåsaranmälningar mot verksamheten vid tidpunkten.”

TFS erinrar om vad som varit och riktar kritik också mot nye VD:s Hans Nilsson, hans företrädare och den politiska ledningen och erinrar om tidigare tips till visselblåsarenheten:

”Anmälningarna omfattar allvarliga avvikelser från fastställda regler och riktlinjer i samband med besluts-och rekryteringsprocesser, grova övertramp av medarbetare i ledande ställning jämte nepotism och vänskapskorruption samt misstanke om ekonomiska oegentligheter inom delar av spårvägsbolagets matsalsverksamheter.”

Två chefer sparkades

”Anmälningarna resulterar i flera utredningar med innebörden att bolagsledningen motvilligt tvingas skilja två högre chefer från respektive anställning, samtidigt som ytterligare ett antal medarbetare lämnar bolaget – vissa av dem på egen begäran, andra genom avsked.”

”Spårvägsbolagets bristfälliga åtgärder för att undanröja en skadlig företagskultur leder dessutom till att Stadsrevisionen i januari 2019 riktar den allvarligaste formen av kritik som kan lämnas kommunala bolag. Anmärkningen avsåg bland annat omfattande brister i arbetsmiljöarbetet samt efterlevnad av regelverk, och fick stor massmedial uppmärksamhet runt om i landet.”

”Spårvägsbolagets politiska ledning invände mot kritiken, och dåvarande tillförordnade VD:n, Nils-Gunnar Ernstson, utlovade krafttag för att förhindra liknande omständigheter i framtiden. Utfästelserna till trots inkommer nya anmälningar till Visselblåsarfunktion under 2019, vilket avslöjar allvarliga brister inom Banteknik om utbrett fusk, bland annat kring arbetstids-och löneuttag, tjänstebilar samt metall-och kopparstölder. Efter flera polisanmälningar har åtminstone fyra av sju utpekade medarbetare underrättats som skäligen misstänkta för brott och riskerar åtal.”

Hans Nilsson ny vd

”I september 2019 tillträder Hans Nilsson som ny vd för spårvagnsbolaget efter förändring av spårvägskoncernen tidigare under året med hänvisning till 2018 års beslut i kommun-och regionfullmäktige om nytt direkttilldelningsavtal för spårvagnsdriften. I likhet med företrädaren utlovar Hans Nilsson krafttag mot missförhållanden, men som det förhåller sig, utan nämnvärt resultat.”

Hittills under 2020 har Visselblåsarenheten registrerat närmare 20-talet nya anmälningar, vd Hans Nilsson inte undantagen, där vissa uppgifter till och med antyder att skydd kan ha utverkats genom insats av spårvagnsbolagets styrelseordförande!”

”Tvärtemot spårvagnsbolagets återkommande utfästelser vidhåller TFS att missförhållanden och i viss mån korruption fortsatt kvarstår och utvecklas som ett resultat av bolagsledningens ovilja att på allvar utreda, åtgärda och leda i konsekvens. Orsakerna är flera. Dels att ett flertal medarbetare i ledande ställning omnämnts i flera tidigare anmälningar under åren, men genom bristfälliga utredningar, avsiktliga begränsningar av utredningsdirektiv eller åtnjutandet av bolagsledningens skydd undgått påföljd. Dels bristen på ansvar, engagemang och förståelse för det politiska uppdraget bland bolagsstyrelsens ledamöter, men också frånvaron av en funktionell facklig verksamhet på kollektivsidan efter flera års konflikter, där medarbetarinflytandet påverkats avsevärt.”

 

LÄS OCKSÅ:

Så tråkigt att skandalen på spårvägen avslöjades

Fuskande medarbetare på spårvägen går fria

Spårvägens internrapport bekräftar omfattande fiffel med fordon och tidrapporter

Att stjäla från Göteborgs spårvägar är inte stöld utan kultur

Föregående

Stora vitboken om Västlänken klar efter nyår

Nästa

Liten tidsfrist för utvandrarmuseet