Åtskilliga medarbetare på Göteborgs Spårvägar har fuskat för privat vinning medan deras chefer sett mellan fingrarna.
Så väl medarbetare som chefer bör nu ställas till svars menar visselblåsarenheten som rekommenderar bolaget att vidta ”arbetsrättsliga  åtgärder”.
Det skulle kunna betyda att många spårvägare, särskilt inom affärsområdet Banteknik, riskerar att få sparken.
Den senaste utredningen om korruptionskulturen inom Göteborgs Spårvägar gäller missbruk av tjänstefordon för privata resor, misstänkt fusk med arbetstider, övertid och beredskapsersättningar.
”En majoritet av fordonen inom Banteknik är utrustade med en elektronisk körjournal som registrerar vilken förare som använder fordonet samt vart fordonet har färdats, ett så kallat ISA-system. Utredningen visar att 69 procent av alla körningar skett utan att förare varit inloggad. Detta trots att alla anställda vid utkvittering av loggdosa skriver på att de ska logga in vid framförande av fordon”, skriver Visselblåsarenheten.

Utredningen visar också att många kört tjänstefordon på ledig tid, att många privata körningar gjorts under arbetstid, och att  fordon använts för privata körningar under beredskap, ”vilket inte är tillåtet enligt bolagets skriftliga riktlinjer”.

”Visselblåsarfunktionens bedömning är att privata körningar med bolagets fordon utanför tjänsten är missbruk och att detta har orsakat bolaget ekonomisk skada i form av att fordonet inte har funnits tillgängligt för att nyttjas i verksamheten samt att det uppstått kostnader för drivmedel, slitage, värdeminskning och dylikt som inte har med bolagets verksamhet att göra”, skriver Visselblåsarenheten.

”Att utföra privata ärenden med hjälp av tjänstefordon på arbetstid utgör i tillägg ett allvarligt missbruk av arbetstiden, som också orsakar arbetsgivaren ekonomisk skada. Visselblåsarfunktionen menar också att det tycks finnas för många fordon i relation till verksamhetens behov då det finns utrymme att både nyttja fordon för privata ändamål samt att bilar kan bli stående hemma hos anställda under flera dagar när till exempel beredskap övergår i veckovila.”

”Vad gäller privata körningar som skett under beredskap bedömer visselblåsarfunktionen att mängden körningar inte är i enlighet med regelverket som anger att ’Om fordonet tas hem i samband med beredskap, innebär inte detta att det får användas istället för privat fordon’, dvs normala resor som ej är arbetsrelaterade skall ske med privat fordon. Inställelse vid beredskap för personal som inte är ’mästare’ ska ske skyndsamt. Vad ’skyndsam inställelse’ betyder är inte explicit definierat i bolagets riktlinjer. Givet regelverket ovan gör visselblåsarfunktionen dock tolkningen att ’skyndsam inställelse’ betyder att arbetstagaren har tid att åka hem och byta till tjänstefordonet, och därför inte behöver använda tjänstefordonet till resor i närområdet såsom förskola, matbutik eller gym. Å andra sidan menar visselblåsarfunktionen att ’skyndsam inställelse’ inte kan tolkas så generöst att det är i enlighet med regelverket att åka på en privat resa till exempelvis Bengtsfors, en resa på väl över två timmar, under beredskapstid då den anställde uppbär ersättning och därtill även använda ett tjänstefordon.”

”… det finns ett mönster där anställda systematiskt tycks ha använt fordon för privata ändamål, inte minst på arbetstid, för att på bekostnad av arbetsgivaren uppnå personlig ekonomisk vinning. Givet de uppgifter om att det har funnits en otydlighet kring användningen då chefer muntligen har gett tillstånd till använda tjänstefordon vid privata ärenden under beredskap menar visselblåsarfunktionen ändå att det vilar ett visst ansvar på medarbetarna att förhålla sig till bolagets beslutade riktlinjer samt att följa skatteverkets regelverk.”

Vad gäller överträdelse av regler, riktlinjer, rutiner och lagstiftning bör både enskilda medarbetare och för tiden aktuella chefer hållas ansvariga för sina ageranden i den mån det är möjligt. Detta får klargöras i individuella prövningar, utifrån de detaljerade analyser som KPMG lämnat till bolaget. Bolaget rekommenderas att överväga att vidta arbetsrättsliga åtgärder såväl som att överväga att vidta andra relevanta åtgärder. Även frågan kring förmåner som kan ge upphov till förmånsbeskattning behöver klargöras då det kan innebära ett skattebrott för medarbetaren såväl som bolaget.”

I fråga om misstänkt fusk med arbets- och övertid har utredarna haft svårare att ”identifiera om enskilda anställda medvetet har manipulerat planering eller brutit mot något regelverk”.

Vad gäller misstanke om stöld av koppar har polisanmälan gjorts av bolaget.  ”Bolaget rekommenderas att avvakta vidare åtgärder till dess polisutredningen är färdigställd och beslut om huruvida åtal ska väckas är fattat.”

”Det har även tidigare inkommit ett flertal visselblåsartips avseende Göteborgs Spårvägar AB som utretts både externt och internt. Dessa berörde andra omständigheter än de som utretts under 2019 och början av 2020. Bedömningen från tidigare att det krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete för att förändra bolaget i önskvärd riktning gällande kultur och ledarskap har stärkts ytterligare. En kultur där oegentligheter tillåts eller ses mellan fingrarna på och där avsteg från gängse hantering ofta sker skapar oro, förutsättningar för illojalitet och potentiell skada för bolaget, både ekonomisk skada och förtroendeskada. Det är av största vikt att föreliggande problematik adresseras. Att arbeta i offentlig sektor ställer särskilda krav när det gäller att agera korrekt.”

KPMG drar slutsatsen att det inte är möjligt att fastställa om fusk eller överuttag av övertid har skett då underlaget till analysen är inte tillräckligt omfattande.Däremot konstateras att flera anställda har en mängd övertid som bryter mot, eller riskerar bryta, mot arbetstidslagens gräns på 200 timmar allmän övertid per anställd och år.

BeredskapAnalysen syftar till att identifiera om överutnyttjande av beredskap har skett. Antalet arbetade beredskapstimmar får inte överstiga 150 timmar per kalendermånad och individ. Av de 78 anställda som ingår i analysunderlaget så står tio av dessa för 1/3 av alla beredskapstimmar under perioden januari till och med september 2019. Vid 43 tillfällen överstiger beredskapstiden per anställd 150 timmar per kalendermånad. De tio anställda som har högst antal beredskapstimmar ligger mellan 220-272timmar för en given månad. KPMG drar slutsatsen att det krävsen mer detaljerad analys på individnivå med mer omfattande underlag för att fastställa om det skett ett överutnyttjande av beredskap. De konstaterar dock att situationen tyder på brister i den interna kontrollen avseende processen för hur beredskap godkänns och följs upp eftersom så många anställda överstiger maxgränsen på 150 timmar beredskap per månad. Tillägg för tillfälligt förändrad arbetstid (TA)Med TA avses tillägg för tillfälligt förändrad arbetstid till följd av förändringar i ordinarie schema. Förändringen ska vara av tillfällig karaktär och får inte innebära att veckoarbetstiden om 40 timmar överskrids. KPMG konstaterar att för 2019 är det september månad som har flest TA-utlägg och att Spårlag 1till 4 står för 43% av de totala utläggen. Vidare har 56 av 65 anställda, under perioden januari till och med oktober 2019, erhållit TA-utlägg, varav 20 av dessa har fått mer än 300 TA-timmar för ovan period. Inte heller här kan en fullständig analys med adekvat slutsats göras då det saknas relevant underlag. Ett av kraven för utbetalning av TA enligt det lokala avtalet är att arbetet ska vara en tillfällig förändring av den anställdes grundschema. KPMG har inte fått del av någon dokumentation som visar hur bedömning sker av vad som är tillfälligt eller vem som är behörig att fatta ett sådant beslut. KPMG ifrågasätter det sätt som TA-tilläggen har använts på men menar att det inte går att identifiera om enskilda anställda medvetet har manipulerat planering eller brutit mot något regelverk för att få TA-tillägg. Vidare anges att bolaget bör se över sina interna regelverk och policys vad gäller hur anställda får kännedom om förhållningsregler. Det bör även förtydligas vad som avses med tillfälligt förändrad arbetstid.

Arbetstid under natten

KPMG har haft i uppdrag attanalysera huruvida anställda avslutar nattarbetspass i förtid då det framkommit misstankar om att så sker. Eftersom in-och utpasseringar vid depån endast sparas i ett kvartal har det funnits begränsat med data att analysera. KPMGkonstaterar att det integår att avgöra om missbruk skett eller inte då det finns allt för många osäkra parametrar.In-och utpassering kan ske flera gånger av olika anledningar och ibland tillsammans med någon annan så att inte passagen loggas.Det har inte funnits några andra uppgifter att analysera till exempel ett stämpelsystem som visar när en anställd faktiskt avslutar sitt nattpass. KPMG kan därför varken bekräfta eller avslå de uppgifter som gör gällande att personal avslutar nattpass i förtid.

Stöld av koppar

Spårvägens strömförande tråd är gjord av koppar och då tråden slits över tid behöver den bytasut. KPMG har utrett misstanke kring oegentligheter i samband med byte av koppartråd. I rapporten konstateras att det brister i systemstöd, rutiner och uppföljning när det gäller hantering av koppar. Det finns ett flertal brister i händelsekedjan från det att koppar köps in till dess att den återvinns, som exempel kan nämnas att inköpt koppar inte märks upp för avsett projektoch att uthämtning av koppar ur förråd sker utan kontroll eller undermålig sådan. Det saknas rutiner för regelbunden inventering, uppföljning och dokumentation. Det finns brister i förvaring av skrotkoppar och personal har fri tillgång till de förråd där kopparn förvaras. Slutsatsen är att det finns enstor mängd brister i hanteringen av koppar, från inköp till återvinning.Visselblåsarfunktionens bedömning Det är tydligt att det råder stora brister i rutiner, hantering och ansvar avseende samtliga granskade områden inom affärsområdet Banteknik. Mot bakgrund av rapporten kan konstateras att flera chefer inte har tagit sitt arbetsgivaransvar och sett till att lagstiftning och regelverk kopplat till arbetstid och nyttjande av bolagets fordon har följts.Därtill har det varit stora brister i den interna kontrollen och varken tillfredsställande planering, styrning eller uppföljning har skett. Ett otydligt ledarskap och ett otydligt förhållningssätt skapar grogrund för felaktig hantering och kan ses som ett tyst, eller i flera fall, tydligt medgivande att frångå regelverk. Detta har medfört att överträdelser har möjliggjorts då bristen på kontroll har varit påtaglig under den tidsperiod som har omfattats av granskningen. Det fråntar dock inte ansvaret från den enskilde medarbetaren. Det går inte att avfärda att medvetna överträdelser kan ha förekommit med avsikt att för egen vinnings skull tillskansa sig fördelar/förmåner av olika slag på bolagets bekostnad.

Föregående

Varför Gråskär fick tummen ned

Nästa

Alla sjuka får inte samma värde