Spanaren tar upp situationen ett år efter det att hotell- och konferensprojektet Gråskär i Skärhamn stoppades av Tjörns kommun. Varför gjorde politikerna tummen ned och kommer Gråskärs initiativtagare att göra ett nytt försök? Spanaren ber kommunalrådet Martin Johansen (L) och initiativtagaren till Gråskär, Stefan Gustafsson att besvara frågorna.

Med kommunstyrelsens avslag den 9 mars 2019 tackade politikerna nej till beräknat 175 arbetstillfällen vid full drift av anläggningen samt till de nya arbetstillfällen, som byggnationen skulle ha medfört.

Projektet lanserades av tjörnbon och arkitekten Stefan Gustafsson och av göteborgaren Mats Ljung, VD och ägare till mäklarföretaget Bjurfors. Projektet togs fram och utvecklades i samarbete med bransch- och arkitektkollegor.

– Det måste vara något exceptionellt, en attraktion och en destination som är levande året om och inte bara under semesterperioden. Vi lade manken till att formge något som sticker ut, både interiört och exteriört, förklarar Stefan Gustafsson för Spanaren.

– Och som även passar in i den bohuslänska traditionen.

Han påpekar, att bra arkitektur skapar uppmärksamhet och diskussion.

– Och den kan inte gillas av alla!

Förslaget väckte också omedelbar uppmärksamhet, när hotell- och konferensanläggningen i början på januari 2018 för första gången presenterades för allmänheten på Tjörns kommuns samråd. Namnlistor etablerades där tjörnborna fick tillfälle att uttala sig, för eller emot.

Tanken fick stöd av branschkollegor och av Turistrådet i Göteborg.

Valsades i de kommunala kvarnarna

Gråskärprojektet var en del av detaljplanearbetet med Södra Hamnen i Skärhamn, som syftar till att göra hamnområdet till en tydligare en del av Skärhamns samhälle.

Hotell- och konferensprojektet vandrade i några års tid ut och in genom Tjörns kommuns politiska instanser, utskott och nämnder, men lyftes till slut ut ur detaljplanearbetet.

De protokoll och övriga handlingar från utskott, nämnder och styrelser som finns på Tjörns kommun visar tydligt beslutsgången under resans gång fram till det slutliga beslutet av kommunstyrelsen den 7 mars förra året.

Varför stoppades projektet?

Den enda information som saknas i dessa dokument är varför projektet fick avslag. Frågan ställdes därför av Spanaren till kommunstyrelsens ordförande på Tjörn, kommunalrådet Martin Johansen (L). Han svarar, att förslaget att lyfta ur hotellprojektet bereddes av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och berodde på i huvudsakligen två saker:

  • Det ena var att synpunkterna från länsstyrelsen var av den karaktären att man bedömde det svårt att komma vidare.
  • Det andra var att det mötte ett kraftigt motstånd då det bedömdes förändra bilden av Skärhamn så mycket.

Anser Martin Johansen att hotellfrågan kan komma att väckas till liv igen?

– Det kommer med all säkerhet inte bli aktuellt i samma form, däremot kan ju någon annan plats bli aktuell i framtiden.

– Behov av fler bäddar bedöms även fortsättningsvis finnas, tillägger Martin Johansen.

Kommunikationen kring projektet saknar inte dramatiska inslag:

I december 2019, kontaktades Stefan Gustafsson av Martina Liljedahl, journalist på Göteborgs-Posten, med frågan vad han tyckte om beslutet av Tjörns kommun att säga nej till hotell- och konferensprojektet!

Det hade då lyfts ur arbetet med detaljplanen för Södra Hamnen i Skärhamn, där hotell- och konferensanläggning Gråskär utgjorde en central del.

Det var på det sättet initiativtagarna till projekt Gråskär fick besked om att kommunen gjort tummen ned!

– Då hade vi jobbat i två och ett halvt år med att utveckla projektet och hållit den politiska ledningen informerad, berättar Stefan Gustafsson. Vår uppfattning under arbetets gång var att tankarna gillades av de styrande politikerna i kommunen, men att attityden kom att förändras efter valet.

Det var politikerna i kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott som sade nej till hotellplanerna.

– Hotellprojektet är taget ur detaljplanen för Södra Hamnen, berättade då arbetsutskottets ordförande Lars Carlsson (M) för Spanaren.

– Hotell Gråskär tar själen ur samhället, tyckte han i Spanaren och syftade på dess storlek och arkitektur.

Och när Stefan Gustafsson nu fått informationen om kommunledningens förändrade inställning bad han att få komma till närmaste fullmäktigesammanträde för att där göra en kort presentation.
Det fick han. Ärendet togs upp som en informationspunkt på agendan, vilket innebar att mötesförhandlingarna då tog en paus.

– Jag visade bilder för fullmäktigeledamöterna – och åhörarna från allmänheten som var på plats i Tjörnsalen på kommunhuset eller följde fullmäktigesammanträdet via nätet – och berättade om planerna.

– Gråskärsprojektet innebar ju arbetstillfällen.

– Jag ville berätta för de folkvalda politikerna vad Skärhamn och Tjörns kommun går miste om, när projektet nu stoppats, tillägger Stefan Gustafsson.

– Men jag fick lämna sammanträdet efter min föredragning och utan att frågor ställdes eller att diskussion om projektplanerna hölls.

Det var kommunfullmäktiges ordförande Anders G. Högmarks (M) tydliga direktiv till församlingen, när han välkomnade Stefan Gustafsson upp till talarstolen.

Hur tog nu Stefan Gustafsson den nya hållningen hos Tjörns styrande politiker?

– Ja, under gott och väl ett halvår kändes det väldigt bittert. Jag kände mig faktiskt sviken, säger han till Spanaren.

Han är född och uppvuxen i Skärhamn och ville åstadkomma något för orten att vara stolt över.

– Vi vet ju att det är en stor efterfrågan på hotellrum!

Knappast troligt att projektets återuppväcks!

Länsstyrelsen i Västra Götaland framförde i sitt yttrande till kommunen frågan om det kunde finnas alternativa placeringar vid kusten för denna hotell- och konferensanläggning.

– Men vi anser att det är bättre att lägga anläggningen på en plats som redan är ianspråktagen vid havet, så som Södra Hamnen är, förklarar Stefan Gustafsson.

Skulle frågan om hotell Gråskär kunna väckas till liv igen?

– Det är knappast troligt, svarar Stefan Gustafsson.

Föregående

”Ge sämsta skolan lika bra lokaler som politiker har”

Nästa

Fuskande medarbetare på Göteborgs Spårvägar sparkas?