Parkeringsbolagets sparkade VD kan ha gjort sig skyldig till brott.

Det framgår av visselblåsarenhetens ”bedömning och rekommendationer” till bolagets styrelse.

Spanaren publicerar här visselblåsarenhetens slutsatser i sin helhet.

”Bedömning och rekommendationer till styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB avseende tips 32-2019

Ett tips inkom till Göteborgs Stads externa visselblåsarfunktion 2019-09-23 som rörde VD och IT-chef på Göteborgs Stads Parkering AB. Tipslämnaren beskrev att det fanns misstänkta jävssituationer vid anlitandet av flera av bolagets konsulter och konsultbolag. Vidare beskrevs bland annat att konsultkostnaderna var höga och att det kunde finnas oegentligheter.

Den externa leverantörens bedömning var att tipset behövde utredas vidare av Göteborgs Stad för att ta ställning till om det skulle utredas externt. Visselblåsarfunktionen bedömde att en extern utredning krävdes, då tipset berörde personer i ledande ställning samt misstankar om allvarliga oegentligheter.

Under hösten inkom ytterligare ett tips, 32b-2019, som främst berörde VD:s ledarskap. Detta tips ingick inte i beställningen av extern utredning, och då VD fick lämna sitt uppdrag strax efter att tipset inkom utökades inte beställningen.

Visselblåsarfunktionen har anlitat KPMG för att genomföra den externa utredningen. KPMG:s utredning är nu avslutad. Efter att rapporten färdigställdes har material presenterats som utredaren inte hade fått del av tidigare. Detta har resulterat i en något reviderad slutrapport. Den reviderade versionen översänds till styrelsen, som underlag för ställningstagande och vidare hantering.

Visselblåsarfunktionens bedömning och rekommendationer utifrån utredningens resultat presenteras i denna skrivelse.

Sammanställning av resultaten

Nedanstående sammanställning syftar till att ge en överblick av utredningen reviderad 2020-02-14 utförd av KPMG. Avslutningsvis rekommenderar visselblåsarfunktionen att vissa överväganden vidtas av styrelsen med anledning av utredningen.

Inköp och upphandling

Då det går att se ett mönster i VD:s och IT-chefs agerande drar utredaren slutsatsen att de tillvägagångssätt som framkommit inte kan vara av misstag eller okunskap.

Följande fel och överträdelser har identifierats i utredningen:
• Bekräftelse av uppdrag med konsult förekommer regelbundet innan upphandling är genomförd.
• Avrop från fel ramavtal respektive ogiltiga/utgångna ramavtal.
• Upprepade direktupphandlingar utan syfte att konkurrensutsättning ska ske, i strid med stadens riktlinjer.
• Frångått skall-krav vid avrop.
• Bristande dokumentation.
• Avsaknad av kalkyler och beräkningar av totalvärdet på inköp.
• Bristande avtalsuppföljning av bl.a. kostnader och löptider.
• Tecknat avtal med otydliga slutmål.

• Upphandling av en av konsulterna föranledde tidigare böter från konkurrensverket, trots detta har upphandling av samme konsult skett där brister har kunnat påvisas.
• Underlåtit att konkurrensutsätta avrop som överstiger 200 timmar.

Jäv och bristande objektivitet

Av utredningen framgår att VD gör upprepade inköp från konsulter som VD har någon form av relation till samt rådgör även med berörd konsult innan inköp från bolag, nätverk eller dylikt sker som konsult är med i, äger eller har något annat intresse i. Vidare beskrivs tjänster/produkter som unika utan att någon synbar kontroll av detta påstående sker. Detta gör att utredaren menar att objektiviteten hos beställaren kan ifrågasättas. Det framstår som att vissa konsulter har fått en positiv särbehandling genom att VD och/eller IT-chefen valt att åsidosätta reglerna för konkurrensutsatt upphandling och valt att kontraktera/avropa/förlänga vissa konsulter direkt.

Det finns även e-postkonversationer som anger att VD, IT-chef och konsult har gjort upp om uppdrag redan innan upphandlingen är slutförd. Det finns även uppgifter som tyder på att dessa har privata band. VD och IT-chef har angett att relationen är ytlig men utredaren anser att oavsett hur relationens djup kan mätas så utgör beskrivna omständigheter en privat relation, till skillnad från en yrkesmässig relation. I och med att man har en privat relation så kan omvärlden uppfatta att VD och IT-chef är jäviga i förhållande till konsulten och att dessa inte kan ha någon inblandning i den affärsrelation som föreligger mellan bolaget och konsulten.

Utredaren bedömer också att den tidigare historiken med denne konsult är problematisk, då bolaget fått böter för felaktig upphandling av denne år 2012. Givet denna omständighet bedömer utredaren att VD borde ha informerat styrelsen om att hon ämnade skriva avtal med denne konsult igen, vilket inte gjordes.

Konsultkostnader

För en av de granskade konsulterna har samfakturering skett med kollegor. Det totala beloppet som bolag som denne konsult har någon form av koppling till har under 2016 till 2019 fakturerat bolaget 4,5 mnkr. I utredningen framgår att denne konsult haft löpande uppdrag sedan 2014 att utveckla ledningsgruppen, bland annat har ett projekt avsett att utveckla ledningsgruppens förmåga till långsiktig affärsplanering pågått i fyra år.

Den andre konsulten har under åren 2016 till 2019 fakturerat bolaget 7,2 mnkr exklusive moms. Under denna treårsperiod har konsulten fakturerat fler timmar än en normal heltidstjänst vid 22 månader. Som mest fakturerades 222 timmar i november 2016, vilket skulle innebära att konsulten arbetat i genomsnitt 10 timmar per arbetsdag den aktuella månaden. På fakturorna framgår endast fakturerade timmar och inte vad konsulten arbetat med.

En tredje konsult har under åren 2016 till 2019 fakturerat bolaget 2,0 mnkr1. Denne var i ett av sina uppdrag upphandlad för att fakturera per timme och har så gjort, men då det ifrågasatts om det fakturerade timantalet stämmer överens med utförda timmar har VD angett att överenskommelsen med konsulten var ett fast pris. Det finns inte någon tydlig uppföljning som visar vilka som deltagit på seminarier med konsulten eller erhållit coachning samt till vilken omfattning.

Sammantaget kan utredaren konstatera att:

– de fakturerade beloppen är i dollar. Beloppen kan därför variera beroende på använd växelkurs samt hantering av utländsk moms.
– angivna timmarna på fakturor inte motsvarar det faktiskt antal timmar som konsulten arbetat mot bolaget.

Utredaren har inte sett några uppgifter om vilket fastpris konsulten offererat. Sammantaget bedömer utredaren att upphandlingen av konsulten är felaktig och att bolaget troligen åsamkats ekonomisk skada. Bolaget har fått viss nytta men denna nyttan går ej att följa upp.

Vidare har även hotell- och resekostnader för konsulten och dennes sambo betalats vid ett flertal tillfällen uppgående till cirka 55 000 kr. Utredaren bedömer att dessa kostnader för konsulten ska ha ingått i konsultens timarvode.

Utredaren har inte funnit någon grund för att bolaget överhuvudtaget ska stå för konsultens sambos kostnader.

Sammantaget har bolaget totalt under åren 2016 till 2019 lagt över fem miljoner kronor på olika utbildningsinsatser i ledarskapsutveckling. Utredaren har konstaterat att flera insatser inte haft något bestämt slutdatum, utan skulle istället bedömas av VD och ledningsgrupp när mål är uppnått. Vidare bedöms kostnaderna för ledarskapsutveckling vara höga.

Kostnader och utlägg i förtroendekänsliga områden

Representation

Under 2016-2018 har representation förekommit till en kostnad av 1,4 mnkr. Stadens interna riktlinjer avseende extern representation och interna kurser och utbildningar anger att måttfullhet och kostnadsmedvetenhet ska gälla. Då agenda, dagordning och deltagarförteckning i vissa fall saknas kan inte verksamhetsnyttan för bolaget alltid utvärderas.

Vid ett antal representationstillfällen har innehållet varit sådant att representationen inte kan ha ansetts vara måttfull. Medarbetarna har bland annat givits gåvor till ett sammantaget värde som sannolikt skulle ha tagits upp till förmånsbeskattning, i form av goodie bags till ett värde av 479 kr. De gåvor som utdelats har bland annat varit ölunderlägg, grytvantar, reflexer, solglasögon och cykellysen. Flera av gåvorna som beställts har också överskridit antalet deltagare i viss eller större utsträckning. Det har också förekommit kostnader för idrottsstjärna med tillhörande filminspelning, samt dekorationer och annan förtäring, där måttfullhet och kostnadsmedvetenhet kan ifrågasättas.

IT-avdelningen har under dessa år haft ett antal egna interna representationstillfällen, med bland annat mat och trivselaktiviteter samt två tillfällen av planeringsträffar i konsults sommarhus. Utredaren menar att det kan föreligga en otillbörlig förmån i att nyttja konsultens sommarhus för planeringsträffar.

Utbildning, nätverk och medlemskap för VD

I utredningen finns ett antal fakturor avseende utbildning, medlemskap och nätverk för VD under åren 2016 – 2019, på sammanlagt 465 755 kronor vilka fördelar sig på:
• Privatlektioner i engelska för totalt 13 950 kronor.
• Medlemskap i MiG nätverksgrupp 2017-2018 kunskap – nätverk – livsstil för totalt 55 000 kr. I medlemskapet ingick lunchträning med coach på fredagar, en gemensam lunch i månaden och konferenser.
• Medlemskap i Knowledge Partner Agreement Center for Higher Ambition Leadership Europe, Chalmers 2018 – 2019. Totalkostnad 375 000 kr.

• Academy for coaching excellence – personlig utveckling. Totalkostnad 21 805 kr.

VD har låtit bolaget betala för ett personligt medlemskap i ett nätverk där medlemskapet också ger tillgång till en träningsanläggning, personlig tränare och kringtjänster. För att en förmån ska räknas som en personalvårdsförmån ska den vara riktad till hela personalen. Utredaren menar att delar av kostnaden om 22 500 kr/år är att betrakta som en privat levnadsomkostnad för VD som inte ska ersättas av bolaget. Om bolaget kommer fram till att detta i sin helhet är att betrakta som en verksamhetskostnad så bör den del av kostnaden som avser friskvård ställas i relation till det årliga friskvårdsbidrag som bolaget medger de anställda och överskjutande delar redovisas som en löneförmån och beskattas i enlighet med Skatteverkets regler. Slutligen har en konferens för MiG betalats av bolaget utan att det anges varför.

Vad gäller avtalet med Chalmers-nätverket har VD efter inbjudan från en av de granskade konsulterna tagit beslut om att delta. VD har deltagit i utlandsresor med nätverket under 2018-2019. Det har framkommit att styrelsen inte varit med i processen då det beslutades kring huruvida bolaget skulle gå med. Då det redan från början varit känt att det skulle ingå nätverksträffar utanför Sverige borde styrelsens presidium i linje med bolagets egna riktlinjer för resor i tjänsten informerats om detta innan beslut om nätverket fattats. Då styrelsen senare valde att stoppa delar av nätverksprogrammet på grund av långa utlandsresor borde detta innebära att nyttan för bolaget inte var i den omfattningen som om samtliga resor utomlands kunnat genomföras. Om presidiet fått yttra sig redan i planeringsfasen hade det redan då kunnat avgöras om värdet på nätverket kunde motivera kostnaden för att gå med.
För övrigt konstateras att VD deltagit i kurser avseende personlig ledarutveckling med en av de granskade konsulterna, för drygt 20 000 kr. Det finns också fakturor hänförbara till personlig ledarutveckling i grupp på ca 320 000 kr, där det inte framgår av fakturorna vilka som deltagit. Dessa fakturor är dock signerade av styrelsens ordförande, vilket gör att visselblåsarfunktionen drar slutsatsen att VD deltagit.

Resor – utrikes

Enligt bolagets egna anvisningar för tjänsteresor utanför Sverige ska styrelsens presidium informeras om detta. För dessa resor ska en reserapport skrivas och biläggas till VD-rapporten vid nästkommande styrelsemöte. Utredaren har funnit utlandsresor av VD och IT-chef där bolaget inte lyckats visa någon reserapport. Utredaren kan därför ej bedöma syftet med resan samt identifiera det värde för verksamheten som resan utgjort.

De identifierade resorna är:
• Två utlandsresor till London respektive Dublin har genomförts av VD, där reserapport saknas.
• Tre utlandsresor till Amsterdam, Bergen respektive Hannover har genomförts av IT-chef, där reserapport saknas.

Utredaren noterar att ett antal personer anställda på bolaget, däribland IT-chefen, genomfört en resa till en teknikmässa i Las Vegas. Med på denna resa var en av konsulterna som även skötte bokningar av flyg- och entrébiljetter för samtliga deltagare. Resan uppges dock ha genomförts privat och deltagarna tog ut semester och betalade enligt uppgift själva för resan. Då IT-chefen och flera andra på IT-avdelningen reser tillsammans med konsulten utanför arbetet, drar utredaren slutsatsen att det föreligger en privat relation mellan konsulten och bland annat IT-chefen. Utredaren noterar även att den angivna mässan inte är öppen för privatpersoner.

Användande av privat e-post

I utredningen beskrivs att VD, IT-chef och konsult frekvent har använt privat e-post i tjänsten. VD uttrycker att de tre har gjort ett aktivt val att använda privat e-post för att förhindra att information begärs ut i känsliga ärenden, då detta riskerat påverka förhandlingar. VD känner till att handlingar måste lämnas ut då någon extern part efterfrågar detta, och VD har trots detta valt att kringgå dessa regler genom att använda privat e-post i tjänsten. Utredaren noterar att en myndighet bara kan sekretessbelägga en uppgift i en allmän handling om det finns grund för det i offentlighets- och sekretesslagen, saknas sådan grund så måste myndigheten lämna ut uppgifterna.

Stadens styrdokument avseende medarbetares skyldigheter

Förutom det regelverk som utredaren beskriver i sin rapport har Göteborgs Stad ett antal styrande dokument som slår fast vilka skyldigheter medarbetare och chefer har vad gäller agerande och vilket förhållningssätt man ska ha som företrädare för staden.

I dessa framgår bland annat följande:
• Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla företrädare för Göteborgs Stad. Det är en självklarhet för oss att vara korrekta, att följa regelverk samt agera med omtanke och god moral. Vårt arbete utförs i öppenhet och i dialog med göteborgarna.
• Att vara anställd i staden innebär ett särskilt ansvar att agera opartiskt, sakligt och objektivt. Personer som genomför upphandling verkar inom verksamheter som är extra integritetskänsliga och dessa personer förutsätts handla därefter och har ett särskilt ansvar för att förtroendet för staden upprätthålls.
• Chefen som ledare ska vara förebild och föredöme.
• Chefen som arbetsgivarföreträdare ska ha god kunskap om aktuella lagar, avtal, policyer och andra styrdokument.

Visselblåsarfunktionens bedömning och rekommendationer

Verkställande direktör

Den genomförda utredningen visar att VD har överträtt 2 kap. tryckfrihetsförordningen genom att medvetet undanhålla allmänna handlingar från att kunna begäras ut. Vidare går det inte att utesluta att VD genom sitt agerande överträtt lagen om offentlig upphandling (LOU). Även överträdelser mot kommunallagens jävsparagrafer kan ha skett, då relationen mellan VD och konsult inte enbart bedöms vara yrkesmässig.

Mot bakgrund av utredningen kan det inte uteslutas att VD har agerat enligt ett mönster för att på bekostnad av arbetsgivaren uppnå personlig vinning både i arbetet men även privat i form av personlig utveckling och nätverkande som inte har varit adekvat för varken bolagets eller VD:s uppdrag.

VD har inte heller agerat korrekt eller följt stadens regelverk bland annat vad gäller inköp och upphandling, representation, resor och hantering av allmänna handlingar. Det går att ifrågasätta om allt arbete skett i öppenhet, om hon agerat opartiskt och objektivt vad gäller framförallt upphandlingar, samt att det inte kan uteslutas att hon kan ha påverkats av ovidkommande hänsyn eller intressen.

Vidare bedömer även visselblåsarfunktionen att delar av den representation som skett inte kan anses vara varken måttfull eller kostnadsmedveten. Sammantaget innebär detta att allmänhetens förtroende för staden kan ha skadats.

Vad gäller de kostnader som berör VD:s utveckling samt mängden inköpt ledarskapsutveckling bör styrelsen överväga om VD:s agerande är i enlighet med instruktion för arbetsfördelning mellan styrelse och VD. Av denna framgår att samtliga osedvanliga avtal ska lyftas för beslut i styrelsen, vilket en del av dessa inköp skulle kunna kategoriseras som. Även nätverket med tillhörande utlandsresor skulle kunna ses som ett osedvanligt avtal för ett parkeringsbolag, och borde då ha lyfts för beslut i styrelsen. I synnerhet som styrelsens presidium alltid ska informeras om utlandsresor enligt bolagets egna riktlinjer. Utredaren gör också bedömningen att VD borde ha lyft till styrelsen att hon ämnade skriva avtal med den konsult där bolaget tidigare dömts att betala konkurrensskadeavgift för felaktig upphandling. Det går utifrån ovanstående att ifrågasätta om VD agerat i enlighet med 8 kap. 29§ aktiebolagslagen där det anges att VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Rapporten visar att VD inte haft en god kännedom om lagar och andra styrdokument, både i sitt agerande och utifrån vad som framkommit i intervju, vilket gör att VD inte uppfyllt sin roll som arbetsgivarföreträdare. Som VD följer dessutom ett än starkare ansvar att agera i enlighet med Göteborgs Stads värderingar. Rapportens resultat visar på brister i en omfattning som gör att VD inte heller kan anses ha agerat som förebild och föredöme för sina medarbetare.

VD har ett anställningsavtal som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor är ett företagsledaravtal (§ 1 LAS). Av avtalet framgår att avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av 6 månader oavsett anställningstid. Sker uppsägning från arbetsgivarens sida utgår utöver lön under uppsägningstiden ett avgångsvederlag på 18 månadslöner. Varken uppsägningslön eller avgångsvederlag behöver utbetalas om befattningshavaren avskedas i jämförelse med reglerna i § 18 lagen om anställningsskydd (LAS).

VD har av bolaget sagts upp med 6 månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden fortgår, varför det fortfarande föreligger ett anställningsförhållande. I samband med anställningens upphörande kommer VD att erhålla ett avgångsvederlag om ytterligare 12 månadslöner.

Mot bakgrund av vad som framkommer i rapporten bedömer visselblåsarfunktionen att VD har åsidosatt sina åligganden. Visselblåsarfunktionen rekommenderar därför styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB att överväga att vidta arbetsrättsliga åtgärder gentemot VD. Sådan åtgärd kan avse avskedande och kan tillämpas om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och/eller därtill agerat med uppsåt eller grovt vårdslöst beteende. Det faktum att VD i dagsläget är uppsagd och går på uppsägningstid förändrar inte rekommendationen eftersom det fortfarande föreligger ett anställningsförhållande mellan bolaget och VD.

IT-chef

IT-chef har innehaft ett sedvanligt anställningsavtal kopplat till lagen om anställningsskydd. Överenskommelse har träffats mellan bolaget och IT-chef om anställnings upphörande med sista anställningsdag den 11 december 2019. IT-chef har enligt avtalet om avgångsvederlag rätt till 15 månadslöner.

Den genomförda utredningen har visat på att det finns brister i några av de avrop eller upphandlingar IT-chef varit involverad i gällande en av konsulterna. Exempelvis finns indikationer på att beslut att köpa in konsulten är taget redan innan upphandlingen är klar. Vidare framgår av rapporten att samma konsults sommarstuga nyttjats för planeringsmöten med efterföljande middag vilket gör att objektivitet i framtida upphandlingar av konsultens tjänster kan ifrågasättas.

Representation i hemmet bör dessutom endast ske i undantagsfall enligt Göteborgs Stads riktlinjer för intern och extern representation. Vidare kan lämpligheten i att företa en privat utlandsresa till Las Vegas med en konsult ifrågasättas. Överträdelser mot kommunallagens jävsparagrafer kan ha skett, då relationen mellan IT-chef och konsult inte enbart bedöms vara yrkesmässig. IT-chef ska i så fall inte ha någon inblandning i den affärsrelation som föreligger mellan bolaget och konsulten.

Vad gäller konsulten där utredaren ifrågasätter de fakturerade timmarna och där VD angett att avtalet egentligen gäller ett fastpris har beställning primärt skett genom IT-avdelningen, där IT-chef varit attestant. Som tidigare nämnt kan denna upphandling vara felaktig och ha åsamkat bolaget ekonomisk skada. Det är även oklart varför IT-avdelningen genomför dessa beställningar då tjänsterna avser ledningen och personal på flera avdelningar inom bolaget. Vid upphandling av konsult har upphandling även skett mot ramavtal för IT-tjänster, vilket bedöms vara felaktigt då konsulten är psykolog och coach.

Visselblåsarfunktionens samlade bedömning är att det går att ifrågasätta om IT-chefen agerat opartiskt och objektivt vad gäller framförallt upphandlingar, samt att det inte kan uteslutas att han kan ha påverkats av ovidkommande hänsyn eller intressen. Sammantaget innebär detta att allmänhetens förtroende för staden kan ha skadats. Vidare är visselblåsarfunktionens bedömning att IT-chefen inte heller tagit sitt särskilda ansvar som chef genom att agera som förebild och föredöme för sina anställda.

Övriga rekommendationer

Det kan inte uteslutas att det kan föreligga grund för att vidta andra rättsliga åtgärder än arbetsrättsliga. Exempelvis kan det övervägas om bestämmelserna i 10 kap. 5 § brottsbalken (BrB) avseende trolöshet mot huvudman, kan vara aktuella. Gärningsmannen kan vara en högre tjänsteman eller annan som intagit särskild maktställning. Denne ska ha missbrukat sin förtroendeställning på ett sådant sätt att det skadar huvudmannen. Brottet kan vara av normalgraden eller grovt. Även frågan om att yrka om skadeståndsansvar enligt 4 kap. 1§ skadeståndslagen kan aktualiseras exempelvis i det fall skadestånd skulle komma att riktas mot bolaget till följd av VD eller IT-chefs agerande. Fler bestämmelser kan bli aktuella.

Vad gäller de kostnader för resor och logi för en konsult och dennes sambo som fakturerats bolaget rekommenderas bolaget att granska om detta varit korrekt utifrån avtalens utformning. Om inte rekommenderas bolaget att yrka återkrav av dessa kostnader.

Fortsatt hantering

I tillägg till de rekommendationer som lämnas till styrelsen avseende de personer som är utpekade i visselblåsartipset lämnas även övergripande rekommendationer i detta avsnitt. Vad gäller tips 32b-2019 berör detta främst VD:s ledarskap och hur detta påverkat arbetsmiljön. Då VD inte längre har kvar sitt uppdrag har sådana händelser som beskrivs i tipset inte utretts särskilt av den externa utredaren. Visselblåsarfunktionen rekommenderar dock bolaget att framgent arbeta med att säkerställa en sund kultur och ledarstil i bolaget. Arbete i offentlig sektor ställer särskilda krav när det gäller objektivitet och transparens. I bolagets framtida arbete är ”tonen på toppen” därför oerhört viktig att arbeta särskilt med, det vill säga att ny ledning är ett föredöme och följer regelverk, rutiner samt efterlever de beslut som fattas och i övrigt är öppna och transparenta med information.

I utredningen har även vissa iakttagelser framkommit som inte berör de omständigheter som granskats i föreliggande rapport. Dessa kommer hanteras av visselblåsarfunktionen på samma sätt som inkomna tips direkt till funktionen.
Bolaget har under utredningens gång informerat visselblåsarfunktionen om att flertalet av de avtal och medlemskap som förekommer i granskningen har avslutats och sagts upp. Med de genomförda utredningsinsatserna bedöms omständigheterna i tips 32-2019, utifrån visselblåsarfunktionens uppdrag, vara tillräckligt utredda.

För visselblåsarfunktionen, 2020-02-14

In-Anna Knutsdotter Anna Ljungkvist, Interncontroller”

 

FOTNOT

Efter tisdagens styrelsemöte (18 fenruari) publicerade Parkeringsbolaget följande pressmeddelande på sin hemsida:

”En enig styrelse för Göteborgs Stads Parkerings AB har den 18 februari 2020 beslutat att avskeda den tidigare vd:n Maria Stenström. Det betyder att hennes anställning upphör med omedelbar verkan och att hennes lön inte betalas ut under den kvarvarande tiden av hennes uppsägningstid. Dessutom kommer avgångsvederlaget som motsvarar 18 månadslöner inte att betalas ut.

Maria Stenström har i sin roll som vd grovt åsidosatt sina åligganden. Beslutet fattades baserat på den utredning och de bedömningar styrelsen fått från Göteborgs Stads stadsledningskontor och dess visselblåsarfunktion.

Som bakgrund kan nämnas att styrelsen den 27 november beslutade om uppsägning av den tidigare vd:n Maria Stenström. Hennes uppsägningstid påbörjades samma dag. I och med dagens beslut avslutas dock anställningen med omedelbar verkan.

Som vd i ett kommunalt bolag har man fått ett stort förtroende att hantera resurser som ägs av oss Göteborgare gemensamt. Det är därför särskilt allvarligt när det förtroendet bryts som skett i detta fall. Nu kan vi fortsätta att återbygga det skadade förtroendet för Parkeringsbolaget och det viktiga och värdefulla arbete som bolagets medarbetare utför”, säger Margareta Broang, styrelseordförande.”

Föregående

Längsta kötiden för bostad nästan 15 år

Nästa

Bättre kollektivtrafik dröjer lääänge