Konsultföretaget KPMG har kommit med en första utredning om oegentligheterna inom Parkeringsbolaget.

Utredningen visar på medvetet fusk, mygel, vänskapskorruption och försök att dölja de skumma affärerna.

Parkeringsbolagets VD arbetsbefriades med full lön sedan förhållandena på parkeringsbolaget började rullas upp efter tips från en visselblåsare som berättade:

”VD Maria Stenström på Parkeringsbolaget köper konsulttjänster av sina privata vänner för flera miljoner om året. Detta har hållit på sedan 2010 och skrevs om i GP, Expressen mm 2012. Hon köper fortfarande dessa… Avtalen skriver hon på själv och allt görs via konsultmäklare… Parkeringsbolaget köper konsulttjänster för 100 miljoner om året. Det kan även vara så att it-chefens vänner också köps via konsultmäklare… jag är ändå rädd för personer i ledningsgruppen och vd som är otroligt aggressiv och verkligen kommer att försöka göra den som skvallrar illa – – –.

Många vet på bolaget att det är konstigt men ingen vågar anmäla eftersom de är rädda för vd och annan hög personal. Jag har inte vågat förrän nu…

Det finns jättemycket skumt i Parkeringsbolaget. Konstiga resor utomlands, tystnadskultur, mobbning av anställda…”

Kommunen anlitade KPMG som nu kommit med ett utlåtande som, om än i försiktiga ordalag, bekräftar det mesta  av vad visselblåsaren tipsade om – och litet till.

KPMG:s sammanfattande omdöme:

Iakttagelser verkställande direktör och IT-chef

VD har låtit Parkeringsbolaget betala för ett personligt medlemskap i ett nätverk där medlemskapet också ger tillgång till en träningsanläggning, personlig tränare och kringtjänster.

KPMG menar att delar av kostnaden om 20 500 SEK är att betrakta som en privat levnadsomkostnad för VD som inte ska ersättas av Parkeringsbolaget.

Om Parkeringsbolaget kommer fram till att detta i sin helhet är att betrakta som en verksamhetskostnad så bör den del av kostnaden som avser friskvård ställas i relation till det årliga friskvårdsbidrag som bolaget medger de anställda och eventuellt överskjutande delar redovisas som en löneförmån.

KPMG noterar att ett antal personer anställda på bolaget, däribland IT-chefen, genomfört en resa till en teknikmässa i Las Vegas. Med på denna resa var Konsult 2 som skötte bokningar av flyg- och entrébiljetter. Resan genomfördes privat och deltagarna tog ut semester. Uppgift gör gällande att medföljande betalat denna resa privat. Då IT-chefen och flera andra på IT-avdelningen reser tillsammans med Konsult 2, utanför arbetet, drar KPMG slutsatsen att det föreligger en privat relation mellan Konsult 2 och bland andra IT-chefen. KPMG noterar att den angivna mässan inte är öppen för privatpersoner.

VD och Konsult 2, samt även IT-chef, om än i mer begränsad omfattning, använder privat e-post för arbetsrelaterade uppgifter. VD har som skäl till detta angett att privat e-post har använts vid känsliga ärenden där information inte har fått komma ut då detta riskerat påverka förhandlingar. VD känner till att handlingar måste lämnas ut då någon extern part efterfrågar detta, och VD har trots detta valt att kringgå dessa regler genom att använda privat epost i tjänsten.
IT avdelningen har vid två tillfällen använt Konsult 2:s sommarstuga för planeringsmöten vilket inkluderat aktiviteter, kostnadsfritt för bolaget. Det skulle kunna hävdas att Konsult 2 genom detta har haft för avsikt att otillbörligt påverka IT-avdelningens personal, inklusive IT-chefen, för att uppnå fördelar vid bolagets beslut kring framtida avrop eller upphandlingar.

Uppgifter i media gör gällande att VD och Konsult 2 har genomfört semesteraktiviteter tillsammans. VD medger att så är fallet men poängterar att relationen är ytlig. KPMG menar att oavsett hur relationens djup kan mätas så utgör detta förhållande en privat relation, till skillnad från en yrkesmässig relation. I och med att man har en privat relation så kan omvärlden uppfatta att VD är jävig i förhållande till Konsult 2 och att VD inte kan ha någon inblandning i den affärsrelation som föreligger mellan bolaget och Konsult 2. I detta fall kan vi konstatera att VD haft en aktiv roll i att bolaget kontrakterar Konsult 2 och, efter kontroll av redovisade timmar, ser till att bolaget betalar dennes fakturor.

Upphandling av konsulter

De inköp av konsulter och tjänster som KPMG fått i uppgift att utreda, uppvisar flera felaktigheter och brister. Det framstår som att vissa konsulter har fått en positiv särbehandling genom att VD och/eller IT-chefen valt att åsidosätta reglerna för konkurrensutsatt upphandling och valt att kontraktera/avropa/förlänga vissa konsulter direkt. Följande konstateras från vår analys:

— Regelbundet förekommande med bekräftelse av uppdrag med konsult innan upphandling genomförd
— Kvalitetsbrister i, och avsaknad av, dokumentation
— Avrop mot felaktigt ramavtal
— Avrop mot ogiltigt ramavtal
— Avsaknad av kalkyler och beräkningar av totalvärdet på inköp
— Avsaknad av uppföljning.

Det har också identifierats flera upphandlingar/inköp där objektiviteten hos beställaren kan ifrågasättas. Bland annat finns flera exempel där en leverantörs tjänst direktupphandlas på inrådan av person som kan ha egen ekonomisk vinning i den aktuella leverantören, eller då en tjänst/produkt presenteras som unik utan att någon synbar kontroll av detta påstående sker.

Det har identifierats ett fall där upphandling av konsult är felaktig. Konsult har köpts in på fast pris men detta har sedan gjorts om till timmar. I det aktuella fallet saknas uppföljning som visar vilka som deltagit på de aktiviteter som erbjuds samt till vilken omfattning. Detta betyder att timpris i upphandlingen troligtvis inte motsvarar timpris i offererat fastpris och fakturerat antal timmar inte behöver vara baserad på verkligt antal arbetade timmar. Detta resulterar i att Parkeringsbolaget troligen åsamkats ekonomisk skada. Bolaget har fått viss nytta men denna nyttan går ej att följa upp.

Upphandlingarna/avropen har genomförts av flertalet olika individer men det finns i många fall en e-postkonversation som pekar på att VD har ett intresse av att bolaget ska använda en specifik konsult.

Det finns också brister i förberedelser till upphandlingar där Parkeringsbolaget inte har beräknat totalvärdet av de upphandlingar som ska ske och att man därigenom riskerar att inte använda rätt upphandlingsform.
Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för direktupphandling bör alla direktupphandlingar, oavsett belopp, konkurrensutsättas. Detta har inte skett i de fall av upphandlingar/avrop som KPMG utrett. Vidare brister Parkeringsbolagets direktupphandlingar i att dokumentera skälen för sina beslut vid direktupphandling (överstigande 50 000 SEK).

Enligt information från visselblåsare föreligger intressekonflikter vid flera upphandlingar/avrop/förlängningar av avtal. KPMG kan konstatera att direktupphandling skett med motivering att tillhandahållna tjänster är unika och att konsulter besitter unik kompetens. Även om vi inte funnit att en jävssituation mellan VD och Konsult 1 föreligger så noterar vi att Konsult 1 har ekonomiska intressen i flera av de bolag/tjänster som VD upphandlat, i många fall i strid med gällande upphandlingsregler.

KPMG kan konstatera att det saknas bedömningar av värdet av de olika avtal som upphandlas och att bolaget inte har haft en rutin för löpande kontroll för när fakturerat belopp riskerar överskrida LOU:s gräns för när en direktupphandling får genomföras.

KPMG kan konstatera att det finns både brister i upphandlingar och förklaringar till tillvägagångssätt i de upphandlingar som utretts, men kan samtidigt konstatera att resultatet är detsamma, att Parkeringsbolaget har gjort inköp från konsulter utan att konkurrensutsättning sker. De konkurrensutsättningar som sker genom eWorks har i de fall vi analyserat så stora brister att vi inte kan avgöra om det är korrekta upphandlingar/avrop.

Resultatet tycks i dessa fall bli att VD får de konsulter som VD anser ska kontrakteras, utan hänsyn tagen till att det kan finnas konkurrerande verksamheter som också skulle kunna lösa bolagets behov, till en lägre kostnad. Genom att inte följa gällande regler kan bolaget helt enkelt inte visa att de konsulter eller bolag man upphandlar är de bästa för uppgiften.

Det är KPMGs slutsats att tillvägagångssätten i de upphandlingar vi analyserat följer ett likartat mönster som inte kan förklaras av okunskap eller slarv.

I fall vi analyserat så stora brister att vi inte kan avgöra om det är korrekta upphandlingar/avrop.
Resultatet tycks i dessa fall bli att VD får de konsulter som VD anser ska kontrakteras, utan hänsyn tagen till att det kan finnas konkurrerande verksamheter som också skulle kunna lösa bolagets behov, till en lägre kostnad. Genom att inte följa gällande regler kan bolaget helt enkelt inte visa att de konsulter eller bolag man upphandlar är de bästa för uppgiften.

Det är KPMGs slutsats att tillvägagångssätten i de upphandlingar vi analyserat följer ett likartat mönster som inte kan förklaras av okunskap eller slarv.

Representation

Göteborgs Stads riktlinjer för representation är tydliga i att extern representation skall ha ett direkt samband med, och vara till nytta för, verksamheten. Det skall som huvudregel heller inte vara fler deltagare från den egna organisationen än utomstående gäster. KPMG kan konstatera att då information om syfte eller agendor ofta saknas, och att det i flera fall inte heller finns någon närvarolista, inte går att bedöma om kostnaden varit verksamhetsrelaterad eller av privat karaktär.

Enligt Göteborgs Stads egna riktlinjer får representation i samband med pågående upphandling inte förekomma. I det uppdrag KPMG haft har analys av detta ej gjorts.

Vidare skall måttfullhet iakttas vid representationsmåltider särskilt gällande alkohol. Det gäller även i riktlinjer kring konferenser som ska ske kostnadsmedvetet och med en klar målinriktning, där nyttan av varje tillfälle är tydligt. I de kostnadsfakturor KPMG analyserat har gällande attestflöde följts. KPMG menar att inköp av goodiebags för ca 480 kronor per person, skulle kunna ifrågasättas avseende måttfullhet. Dessa delades ut till deltagare på en kickoff. Det har också förekommit kostnader för idrottsstjärna med tillhörande filminspelning, samt dekorationer och annan förtäring, där måttfullhet och kostnadsmedvetenhet kan ifrågasättas.

Fullständigt program saknas allt som oftast vid de interna kurser och konferenser som analyserats i den här rapporten. Detta är ett krav enligt Göteborgs Stads riktlinjer.

IT-kostnader

Efter genomläsning av styrelseprotokoll och VD-rapporter står det klart att löpande projektuppföljning mot budget och tidplan inte delgetts styrelsen. Fråga kvarstår när budgetuppföljning skett och hur detta dokumenterats. Projekt i storlek med utvecklingen av parkerings-appen som sysselsatt hela IT avdelningen under stora delar av 2016 borde legat i styrelsens intresse att följa närmare.

KPMG uppger i brev till kommunen att ytterligare uppgifter inkommit varför ett reviderat utlåtande sänds in till kommunen under onsdagen.

LÄS OCKSÅ SPANARENS TIDIGARE ARTIKLAR:

Hur länge får Parkeringsbolagets vd behålla jobbet?

Parkeringsbolagets vd sparkas

 

Föregående

Konstmuseet saknar pengar - råttor och silverfisk måste bort

Nästa

Fulaste nya byggnaden?