Kontrollfunktioner har ”regelbundet manipulerats” av anställda inom Göteborgs Spårvägar. ”Inofficiella ledare” har fått betalt för arbete som de aldrig utfört. Inom vissa delar av Banteknik är det ”ett utbrett beteende” att rapportera fel och planera så att lönen blir så hög som möjlig. Brister i struktur och ledarskap.

Det är några av slutsatserna i en intern delrapport från Göteborgs Spårvägar som tagits fram med anledning av de många visselblåsartips om oegentligheter som kommit in under sommaren och hösten.

Spårvägens interna utredning har löpt parallellt med den utredning som görs av konsultbolaget KPMG, beställd av kommunens visselblåsarenhet, som väntas bli klar i slutet av november.

– Utredningen är vår egen delrapport i arbetet, där vi dels har fått ta del av KPMG:s arbete, dels har gjort egna analyser, säger spårvägens kommunikationschef Annette Johansson.

Ur rapporten:

”Syftet med denna rapport är att:
• klargöra vad som hittills framkommit i den utredning som initierats baserat på de visselblåsartips som skickats in till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion från och med 2019-07-04 till och med 2019-11-05.
• klargöra brister i det interna arbetet.
• föreslå korrigerande åtgärder för att eliminera de brister som påvisats.
Metod
Göteborgs Spårvägar AB har genomfört intervjuer med ett antal nyckelfunktioner och personer inom företaget samt gjort analys av befintlig dokumentation och belagd historik. Rapporten grundar sig på uppgifter från dessa åtgärder samt på den information som hittills framkommit i den utredning som KPMG arbetar med, på uppdrag av Göteborgs Stads visselblåsarfunktion.
Avgränsningar
Göteborgs Spårvägar har utgått ifrån interna uppgifter och från vad KPMG kunnat bevisa för i huvudsak verksamhetsåret 2019. Den information som framkommit i visselblåsartipsen tas på fullaste allvar. När det gäller eventuella påföljder och åtgärder måste man som arbetsgivare utgå från vad som kan bevisas och vad som är fakta.
Antaganden och övrig information tas med i det interna arbetet för att förbättra framförallt intern styrning, ledning, kontroll och anställdas arbetsmiljö.
Detta är en delrapport. Efter ytterligare utredning kommer en slutrapport att presenteras.”

– – –

”Göteborgs Spårvägar AB uppmärksammades för brister i den interna kontrollen och arbetsmiljön 2018 i och med ett antal visselblåsningar och rapportering i media. Brister i intern styrning och kontroll påvisades också i stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2018.
Detta ledde till att ett antal personer i ledande befattning fick avsluta sina anställningar.
Från 2004 till 2018-06-30 hade koncernen Göteborgs Spårvägar gemensam VD. Hen gick i pension och därefter har koncernen/bolagen haft tillförordnad vd. De senaste åren har det varit hög omsättning på personer i ledande befattningar inom bolaget, främst på affärsområde Banteknik. 2019-09-02 tillträder Hans Nilsson som VD för Göteborgs Spårvägar AB.
Bantekniks affärsområdeschef slutade sin anställning 2019-08-02. Susanne Hultgren till träder som affärsområdeschef för Banteknik 2019-09-13.  Nuvarande VD och affärsområdeschef ser vid tillträdandet stora förbättringsområden vad gäller styrning, ledning, intern kontroll och arbetsmiljö.”

– – –

”VD fattar också beslut om att lämna in fyra polisanmälningar enligt nedan.
Anmälningsdatum 2019-10-07 med diarienummer:
• K 125 79 88-19 – Koppar
• K 125 82 12-19 – Fordon
• K 125 82 97-19 – Entreprenadmaterial
• K 125 83 78-19 – Arbetstid

. . .

”3.1 Sammanfattning – Fordonsanvändning
Göteborgs Spårvägar AB har utifrån den inkomna informationen kunnat identifiera bristande intern kontroll av användning samt missbruk av Göteborgs Spårvägar AB:s fordon.
Ett antal av de visselblåsartips som inkommit till stadens visselblåsarfunktion beskriver hur anställda inom Göteborgs Spårvägar AB använt bolagets fordon för privata ärenden på fritiden samt att fordonen använts till privata ärenden på arbetstid.
Information pekar på att de kontrollfunktioner som idag är installerade på fordonen … , för att kunna identifiera föraren av fordonet samt hur och till vad fordonet har använts, regelmässigt har manipulerats av anställda på Göteborgs Spårvägar AB.

3.2 Analys orsak – Fordonsanvändning
GSABs slutsats utifrån genomförd analys är att missbruk av fordon, underlåtenhet att följa rutiner vid fordonsanvändning samt manipulering av installerade kontrollfunktioner inom affärsområdet är så omfattande att det endast kan förklaras av brister i såväl struktur (rutiner, uppföljning, organisation mm) som ledarskap och medarbetarskap. Bristerna är allvarliga.

GSABs utredning pekar mot att personer inom delar av organisationen haft interna och inofficiella överenskommelser kring att en viss privat användning av bolagets fordon har varit helt i sin ordning. Att exempelvis låna fordon över helgen för att flytta eller köra grus till det privata hemmets uppfart har varit företeelser som ansetts okej eller som setts mellan fingrarna med.
”I KTL-avdelningen (Avdelning Kontaktledning) så finns det bilar som är mycket attraktiva, som tex. Montagebilen som har en korg. Den används flitigt när någon ska måla om sitt hus, eller när takpannor på huset ska bytas ut eller något arbete skall göras på höjd, privat !!!”
(Visselblåsning 25b-2019)”

– – –

”Exempel 1. – Anställd 1 (Enhet Kontaktledning) är folkbokförd på adress A. Vid kontroll av oinloggade körningar har fyra stopp på olika nummer av adress X identifierats. Varje stopp har varit under 15 minuter. Det finns spårväg i närheten men inte i direkt anslutning till platserna där stoppen gjorts.
Exempel 2. – Enligt kontroll mot tidrapport har Anställd 2 (Enhet Spår) under större delen av 2019 varit sjukskriven eller ledig enligt tidrapporten. Några gånger i månaden under första halvåret 2019 har vi kunnat följa oregistrerade körningar från Depån på Gullbergs strandgata till Adress B, Anställd 2:s hemadress. En körsträcka på 59,6 km som tar 47 minuter enkel väg. Flera gånger har bilen parkerats på hemadressen över natten. Den 25 mars 2019 kan vi även se en körning hem till adress B där en annan anställd än Anställd 2 är inloggad förare. Vid det tillfället kommer bilen till adressen 17:02 och stannar till 02:34 på natten. Anställd 2 har inte beredskap och har därmed inte någon anledning alls att bruka fordon utanför arbetstid.
Exempel 3. – Anställd 3 (Enhet Spår numera Enhet Drift) har åtta inloggade körningar som sker på tid uppsatt som ledig i tidrapport. – – –
Exempel 4 – Den 10 maj 2019 klockan 20:24 finns en körning från Gullbergs Strandgata, med fordon BGA 324 vilket är en spolbil. Inloggad förare är Anställd 4. Körningen är 16,3 km till Adress D. Denna resa registreras i ISA till 45 minuter. Anställd 4 (Enhet Drift) arbetar enligt sin tidrapport den 10 maj från klockan 14:00 till 00:20.
Fordonet stannar på adressen till klockan 23:10 den 10 maj. När fordonet körs tillbaka till Gullbergs Strandgata är en Anställd 5 inloggad som förare. Färden registreras till 8,9 km och pågår i 1 h och 47 min.
Anställd 5 (Enhet Drift) var enligt sin tidrapport ledig den 10 maj och nästa arbetspass började först den 11 maj 20:00.
Möjlig förklaring är att båda bor i samma område, tar spolbilen hem (och möjligtvis spolar med tanke på den långa körningen). Nästa anställde tar bilen på morgonen och spolar på väg till arbetet. Anställd 4 och Anställd 5 har inte beredskap och har därmed inte någon anledning alls att bruka fordon utanför arbetstid.”

– – –

”De flesta visselblåsningar som inkommit till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion och som rör Göteborgs Spårvägar AB handlar om att personer inom affärsområde Banteknik får utbetalt lön för timmar de inte arbetat.
Avdelningschefer och gruppchefer inom Banteknik har enligt uppgifter felaktigt skrivit under och godkänt övertids- och TA- rapporter, trots att de enligt uppgiftslämnare vetat att tidrapporterna inte är korrekta.
Uppgifterna pekar på att anställda som kallas ”inofficiella ledare” gällande mängd av avvikande arbetstid gynnats genom att de fått betalt för arbete som de ej utfört och fått nattidsersättning, trots att arbetet utförts under ordinarie arbetstid på dagtid.
Uppgiftslämnarna pekar även på att personer arbetat effektiv tid två till fyra timmar men rapporterat och fått betalt för åtta timmars arbetstid. Allt detta ska enligt uppgiftslämnaren ha skett, trots att den som godkänt rapporterna varit medveten om att rapporterna inte varit korrekta.
Medvetna och planerade fördröjningar av ett arbete utan egentligt motiv samt schemaändringar, har enligt uppgifterna gjorts för att förskjuta arbetstiden till en tid på dygnet då man kan få övertidsersättning eller extra ersättning för obekväm arbetstid.
Detta har enligt uppgiftslämnarna medfört extra kostnader för Göteborgs Spårvägar och trafikkontoret i Göteborgs Stad.
… Analys orsak – Arbetstid
Uppgifter angivna nedan … utgör ett stöd till Göteborgs Spårvägars slutsats att en orsak bakom felaktigheter och medvetet fusk med arbetstidsrapportering inom avdelning Produktion är bristande ledarskap, medarbetarskap, intern styrning samt uppföljning och kontroll.
Att medvetet rapportera fel och planera så att lönen blir så stor som möjligt är enligt KPMG:s arbetsmaterial ett utbrett beteende inom vissa delar av Banteknik.
.. Resultat – Arbetstid (KPMG)
Då analys av arbetstider är ett omfattande arbete har KPMG börjat med mindre ”stickprov” för att identifiera relevanta och genomförbara analyser.
Analys av arbetstid har på aggregerad nivå inriktats på följsamhet mot gällande regelverk som exempelvis att reglerad vila följs och att tillåten mängd övertid ej överskrids.
…  Informell ledare 1 – avdelning Signal
Beredskap enkel övertid (BERENOEV) – Övertid under beredskap vardag. Det är ett sätt att rapportera i lönesystemet.
Avvikelser: Under 2018–236,58 timmar, Enligt ATL max övertid är 200 timmar under kalenderår.
Beredskap kvalificerad övertid (BERKVOEV) – Övertid under beredskap vardag. Det är ett sätt att rapportera i lönesystemet – – –
Informell ledare 2 – avdelning Signal
Beredskap enkel övertid (BERENOEV) – Övertid under beredskap vardag.
Avvikelser: Under 2018 – 205,06 timmar, Enligt ATL max övertid är 200 timmar under kalenderår.
– – –
Informell ledare 2 – Tar ut TA varje vecka under 2019.

…  Informell ledare 3 – avdelning Kontaktledning
Beredskap enkel övertid (BERENOEV) – Övertid under beredskap vardag.
Avvikelser: Under 2018–296,07 timmar, Enligt ATL max övertid är 200 timmar under kalenderår.
Beredskap kvalificerad övertid (BERKVOEV) – Övertid under beredskap vardag.
Avvikelser: Under 2018–290,02 timmar, Enligt ATL max övertid är 200 timmar under kalenderår.
– – –

Tillfälligt förändrad Arbetstid
2018 10 av 12 månader (januari, februari, mars, maj, juni, september, oktober, november, december) totalt 186 timmar/12 834 kronor.
2019 varje månad från januari till juni (totalt 2019 – 160 timmar/11 360 kronor),
Informell ledare 3 tar ut TA varje vecka under 2019.

– – -”

– – –

”Personer som erhållit mest TA:
Anställd 1 – 2019 varje månad från januari till juni, totalt 2019–152 timmar/ 10 792 kronor
Anställd 2 – 2019 varje månad från januari till juni, totalt 2019–160 timmar/ 11 360 kronor
Anställd 3 – 2019 varje månad från januari till juni, totalt 2019–554 timmar/ 38 624 kronor, 2018 varje månad från januari till december -totalt 664 timmar/ 45 816 kronor.
Anställd 4 – 2019 varje månad från januari till juni, totalt 2019–601 timmar/ 42 600 kronor, 2018 varje månad från januari till december förutom oktober, totalt 576 timmar/ 39 744 kronor.
Anställd 5 – 2019 varje månad från januari till juni, totalt 2019–352 timmar/ 24 992 kronor, 2018 januari, februari, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, totalt 568 timmar/ 39 192 kronor.

(Och så vidare)

– – -”

I fråga om stöld av  entreprenadmaterial och koppar har utredningen inte kunnat styrka visselblåsarnas/ens uppgifter.

Föregående

Priset på vatten varierar med tusenlappar

Nästa

Statsministern och den kontrafaktiska verkligheten