Spara och effektivisera är nyckelord för Hallands läns sex kommuner. Detta trots att flera har god eller mycket god ekonomi och ska genomföra stora investeringar.

Befolkningsförändringar och förväntat minskade statsbidrag  ligger bakom politikernas skärpta krav på hushållningen med skattebetalarnas pengar.

–  Vi ser hela tiden över våra verksamheter, uppger ansvariga tjänstemän.

Falkenberg:
Effektivisera och anpassa verksamheten, skriver den politiska majoriteten S+L+KD+MP, med stöd av V i budgeten för perioden.
Nära 45 000 invånare.
Resultatprognos för 2019, +16,5 mnkr
Oförändrad kommunalskatt om 21,10 kr för planperioden 2020-2022.
– Falkenberg står inför samma utmaningar som många andra kommuner – andelen unga och äldre ökar snabbare än de i arbetsför ålder, skriver i en kommentar för Spanaren Katarina Löfberg, controller, kommunstyrelseförvaltningen.
– Under perioden 2018 – 2028 prognostiseras folkmängden i Falkenbergs kommun att öka från 44 700 till närmare 50 000 personer. Det innebär en årlig befolkningsökning med cirka en procent, tillägger Katarina Löfberg.
I majoritetens budgetförslaget för 2020 – 2022, som behandlas den 27 november, föreslås effektiviseringar sammantaget under perioden med 86 mnkr. Kommunen betecknar investeringsvolymen som hög, 1 780 mnkr åren 2020-2024.
Majoriteten skriver i budgetförslaget att ”överskottsmålet på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag inte kommer att uppnås något år under perioden 2020-2022, trots vidtagna åtgärder och de ytterligare effektiviseringar som lagts in”.
”Behovet av fortsatt anpassning av verksamheten är nödvändig för att uppnå god ekonomisk hushållning”, skriver den politiska majoriteten med stöd av V.
Soliditetsmålet på 30 procent uppnås inte helt konstateras i budgetförslaget med tillägget:
”För att öka soliditeten är det viktigt att prioritera hårdare bland investeringsbehoven och säkerställa att resultatmålet upprätthålls. Dessa åtgärder leder till ett lägre lånebehov”.

Halmstad:
Spara och effektivisera.
102 500 invånare, balanskravsresultatprognos för 2019, + 48 mnkr och oförändrad kommunalskatt på 20,98 kr för 2020. Den politiska ledningen utgöra av partierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
– Halmstad är en solid kommun med 67 procents soliditet inklusive pensionsåtaganden, skriver ekonomidirektör Jan Fritz i en kommentar till Spanaren.
– Demografiutmaningen medför, liksom hos de flesta av Sveriges kommuner, att det är färre som ska försörja fler. Fler barn och äldre i förhållande till de som är i arbetsför ålder innebär utmaning att få en ekonomi i balans. Detta ger låga årliga överskott och ökad lånefinansiering av de stora investeringar som beräknas de kommande tio åren, fortsätter han.
– Halmstad har historiskt varit en kommun med pengar på banken, men på grund av lägre årliga överskott och stora investeringsbehov kommer Halmstad att behöva låna med start 2020. Lånen kommer att driva räntekostnader som i sin tur kommer att kräva kostnadsminskningar för att få en ekonomi i balans, påpekar Jan Fritz.
Bedömningen är att kommunen måste spara, dvs avveckla verksamheter, och samtidigt effektivisera verksamheter. Alternativet är att öka intäkterna genom höjd skatt eller ökade avgifter, något som inte är beslutat i dagsläget.
Kommunens invånarantal växer och det finns en politisk vilja att uppnå 150 000 invånare i Halmstad år 2050.

Hylte:
Ett antal åtgärder har satts in för att förbättra ekonomin.
Antal invånare, ca 10 900, resultatprognos för 2019, -18,9 mnkr, negativt för andra året i följd. Oförändrad kommunalskatt föreslås för 2020, 21,45 kr.
Politisk ledning: Följande partier styr och kallas Framtid Hylte 2.0; Socialdemokraterna, Kommunens väl, Vänsterpartiet, Liberalerna
Eftersom befolkningen avtar och bidragen från stat och migrationsverket minskar är det nödvändigt att kommunen ser över sin kostnadsbild.
– Om omställningsarbetet inte genomförs och befolkningen fortsätter minska kommer den goda ekonomiska ställning som kommunen tidigare år byggt upp snabbt att försämras.
– Då konjunkturen nu har passerat sin topp och Hylte kommuns försörjningskvot förväntas stiga finns det inte utrymme för budgetavvikelser framöver. Budgetföljsamhet är en förutsättning för att kunna ha en god framförhållning och möta kommande lågkonjunkturer, Daniel Bjuvstam, t f ekonomichef.

Kungsbacka:
Vi ser hela tiden över vår verksamhet.
Cirka 84 000 invånare, resultatprognos för 2019, +101 mnkr, kommunalskatten 21,33 kr föreslås oförändrad till och med 2022.
”Under 2020 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 2,1 procent. Resultatet för 2020–2022 ligger därmed på en tillfredsställande nivå. Låneskulden ökar under planperioden till 3,3 miljarder kronor och skulden vid årsskiftet 2018/2019 var 950 miljoner kronor”, skriver Kungsbackas politiska ledning, M, C, L och KD.
– Rent generellt har vi ett budgetläge som inte riktigt ger full kompensation om verksamheten ska utföras på exakt samma sätt som tidigare. Vi ser hela tiden över vår verksamhet. Just nu har vi extra stort fokus på att se om vi kan minska vårt lokalbehov alternativt utnyttja det effektivare, skriver Gunilla Josefsson, ekonomichef, i en kommentar till Spanaren.
– Något som påverkar vår ekonomi är de förändringar som beslutats i kostnadsutjämningssystemet och innebär att vi på sikt tappar ca 100 miljoner om året, tillägger hon.
– Det finns en övergångsersättning i kostnadsutjämningen så vi får inte full effekt förrän om fyra år. Tyvärr ser våra resultat ut att vara för svaga i förhållande till hur mycket vi investerar men vi jobbar på att hitta lösningar, säger Gunilla Josefsson.

Laholm:
Lämnar ingen kommentar
Cirka 25 500 invånare, kommunalskatten 20,58 kr, oförändrad för 2020. Prognos för det ekonomiska resultatet 2019 , +5,2 mnkr.
Under innevarande mandatperiod leds kommunen av ett minoritetsstyre bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Trygghetspartiet.
Vision: Befolkningen uppgår år 2040 till 30 000 invånare.

Varberg:
Effektiviseringar och anpassningar, den politiska majoriteten M, C, L och KD.
Cirka 64 500 invånare, resultatprognos för 2019, +46 mnkr och oförändrad kommunalskatt 2020-2024 på 20,33 kr.
– Om jag ska sammanfatta läget så har Varbergs kommun en god grundekonomi, säger ekonomidirektör Stefan Tengberg.
Kommunens styrande politiker räknar med att de finansiella målen till 2025 kommer att uppnås om effektiviseringar och anpassningar av verksamheten görs med cirka 365 mnkr och att investeringar i genomsnitt görs med nära 500 mnkr för perioden 2017–2025.
– Genomsnittliga finansiella mål används därför att kommunen står inför mycket stora investeringsnivåer för att ta hand om en växande befolkning, som beräknas öka med cirka 1300 personer per år för att 2032 uppgå till drygt 80 000 invånare, fortsätter ekonomidirektör Stefan Tengberg.
Varberg har som målsättning att växa på ett hållbart sätt. Kommunen arbetar med tre stora stadsutvecklingsprojekt,
– dubbelspår i tunnel under staden,
– flytt av industrihamnen och
– skapandet av en ny stadsdel, ”Västerport”.
Budgeten visar en tydlig bild av att världsekonomin och Sveriges ekonomi går in i en period med lägre ekonomisk tillväxt.
Regeringens proposition till riksdagen om ändrad kostnadsutjämning behandlas av riksdagen den 29 november. För Varbergs kommun beräknar SCB att förändringen medför en ökad avgift till systemet om 20 mnkr för år 2020, för att öka till 50 mnkr från år 2022.

—————————
Skattesatsen i Hallands sex kommuner pendlar mellan 20,33 kr och 21,45 kr (Falkenberg 21,10 kr, Halmstad 20,98 kr, Hylte 21,45 kr, Kungsbacka 21,33 kr, Laholm 20,58 kr och Varberg 20,33 kr). Genomsnittliga kommunala skattesatsen blir 20,96 kr.

Föregående

Storgöteborgs hyresvärdar mindre populära

Nästa

Priset på vatten varierar med tusenlappar