Visselblåsarenheten riktar skarp kritik mot Gamlestadsskolans rektor Olof Stigert, bland annat för att han har anställt egna  familjemedlemmar utan att tjänsterna annonserats ut.

Också grundskoleförvaltningen kritiseras för att inte ha utrett frågan tillräckligt trots uppmaning från visselblåsarenheten.

Så hör skriver interncontroller Anna Ljungkvist i mejl till grundskoleförvaltningen:
”Ett tips inkom till Göteborgs Stads externa visselblåsarfunktion som rörde en rektor på Gamlestadsskolan tillhörande grundskoleförvaltningen. Tipslämnaren gjorde gällande att rektorn har flera familjemedlemmar som anställda, vilka ansågs särbehandlas positivt på grund av släktskapet. Man beskrev även att det finns arbetsmiljöproblem på skolan. Visselblåsarfunktionen skickade därför en utredningsbegäran till grundskoleförvaltningen.

Fem släktingar

Vi har nu fått in ert svar, ställt kompletterande frågor och haft ett möte med HR-funktionen. Dessa utredningsinsatser har visat att det finns fem anställda släktingar till rektorn på skolan. Då rektorn själv anställdes 2012 fanns en släkting anställd på skolan, men som han själv inte skulle vara chef över, vilket rektorn uppmärksammade sin blivande chef på. Rektorns blivande chef diskuterade lämpligheten med rektorn, samt stämde av med HR innan rektorn anställdes.

Av förvaltningens redogörelse framgår att rektorn är ansvarig chef för tre av sina släktingar, varav den ena är samma släkting som var anställd vid rektorns tjänstetillträde.

Vid tillträdet hade han angett att han inte skulle vara chef för denne släkting, vilket han dock blev året efter.

Ingen annonsering

Han har vidare undertecknat anställningsavtal vid olika tillfällen för tre släktingar. För två av släktingarnas tjänster har ingen annonsering genomförts.

För en femte släkting har rektorn varken skrivit anställningsavtal eller varit ansvarig chef, det har istället biträdande rektor gjort/varit. Biträdande rektor är underställd den aktuelle rektorn. Denne släkting har tidigare haft så kallade AVA-tjänster utan att ha haft rätt till det, men har sedan HT 2019 rätt anställningsform (obehörig lärare enligt skollagen).

Rektor var enligt egen uppgift inte involverad då släktingen anställdes, detta har dock inte kunnat verifieras av den person som då var biträdande rektor.

Undanhåller information

Då grundskoleförvaltningen bildades 2018 har rektorn upplyst sin blivande chef om att han har tre släktingar på skolan. Grundskoleförvaltningen har då stämt av med jurist på stadsledningskontoret, men i redogörelsen från rektor framgår inte att han är chef för en av släktingarna (vilket förvaltningen nu beskriver i sitt svar till visselblåsarfunktionen) eller att han undertecknat tidigare anställningsavtal för två av de nämnda släktingarna. Av rektors redogörelse framstår det snarare som att han inte är chef för en av släktingarna och att han aldrig varit involverad i den andre släktingens anställningar. Ytterligare två av släktingarna nämns inte alls i denna redogörelse.

Bedömningen från stadsledningskontoret om att inga felaktigheter verkar ha skett har därför inte kunnat ges på rätt grunder. Rektor uppger dock att om omständigheterna han redogjort för inte är okej är han beredd att flytta på sig.

Vad gäller tipset i övrigt fanns det synpunkter som handlade om en kultur och ett ledarskap där man inte vågade framföra problem, samt att mobbing och utfrysning förekom. Förvaltningen konstaterar att medarbetarenkäten inte visar på avvikande resultat på relevanta arbetsmiljöparametrar jämfört med förvaltningens snitt och att inga synpunkter på arbetsmiljön inkommit, vare sig via LSG eller de fackliga ombuden. 

Ytterligare en släkting

Vidare beskrivs att när frågan åter lyftes av personal till förvaltningen sommaren 2019 diskuterades detta återigen med rektorn, och han berättade då att det fanns en ytterligare släkting på skolan. Förvaltningen uppmanade rektorn att prata med personal på APT, där personal uppmanades att lämna sina synpunkter kring jäv och ledarskap till rektor, skyddsombud, fackliga ombud eller utbildningschef. Förvaltningen hade tidigare uppmanat den personal som uppmärksammade frågan under sommaren att lämna in en visselblåsaranmälan, vilken inkom efter det APT där personal informerades. Personal har vänt sig till sina fackliga ombud och velat vara anonyma. I de fall de fått det har de uppgett att de upplever en tystnadskultur och beröringsskräck angående familjebanden, samt att rektorn aldrig tidigare talat öppet om sitt förhållningssätt till familjemedlemmarna inför de andra medarbetarna. Förvaltningen har under hösten 2019 arbetat fram en riktlinje och en rutin vid jävs- eller jävsliknande situationer.

Bedömning
Visselblåsarfunktionen gör bedömningen att  jäv har förelegat enligt kommunallagen, eftersom den aktuelle rektorn anställt och/eller undertecknat anställningsavtal för fyra av sina släktingar vid minst sju tillfällen. Att en släkting anställts av en av rektorns underordnade samt är ansvarig chef är inte heller tillfredsställande utan istället skulle detta ha lyfts till överordnad nivå för beslutsfattande.

Alla tjänster har inte utannonserats eller haft någonrekryteringsprocess och det har också förekommit felaktiga anställningsformer, vilket innebär att släktingarna kan ha gynnats av att känna rektorn gentemot andra potentiella sökande. Offentligt anställda ska inte försätta sig i situationer där objektiviteten kan ifrågasättas, varför det i rekryteringssituationer där personerna har någon relation till varandra, är viktigt att följa formella processer för att säkerställa att förvaltningen agerar opartiskt och oberoende. Detta är också viktigt för att de rekryterade inte ska misstänkliggöras.

Visselblåsarfunktionen bedömer att förvaltningens utredning när information kom till deras kännedom 2018 inte varit tillräcklig. Utifrån den dokumentation förvaltningen nu tagit fram framgår att den information rektor då gav varken var fullständig eller korrekt, vilket hade kunnat kontrolleras i Personec. Den bedömning förvaltningen gör av arbetsmiljön utifrån medarbetarenkäten och att inga synpunkter inkommit som tyder på brister i arbetsmiljön motsägs av att personal lyft synpunkter både till förvaltningen, fackliga ombud samt visselblåsarfunktionen. Vidare var inte svarsfrekvensen på 43% i medarbetarenkäten så pass hög att man kan dra generella slutsatser av resultatet, i synnerhet inte när förvaltningens genomsnittliga svarsfrekvens är 65%.

Slutsats
Sammanfattningsvis konstaterar visselblåsarfunktionen att ett flertal fel begåtts vid anställningar, utifrån att jäv förelegat men även att det i minst två fall inte skett någon rekryteringsprocess.Vidare har rektorn lämnat felaktiga uppgifter till förvaltningen kring anställningsförhållandena för släktingarna. Vad gäller förvaltningens agerande så hade det varit önskvärt att en mer fullständig utredning hade gjorts redan sommaren 2018 när jävssituationen kom till Grundskoleförvaltningens kännedom. En sådan utredning hade varit en grund för att till exempel pröva möjligheten att kunna vidta arbetsrättsliga åtgärder. Förvaltningen rekommenderas dock nu att pröva om grund för sådana åtgärder föreligger.

Att förvaltningen själv utreder sådana synpunkter som inkommit under 2018 och 2019 är också viktigt ur ett förebyggande antikorruptionsperspektiv så att förtroendet för förvaltningen inte rubbas. Visselblåsarfunktionen kan gärna stötta och/eller kvalitetssäkra sådana utredningar.  Vidare rekommenderas förvaltningen att se över hur situationen kan lösas framåt utifrån att så många släktingar är anställda på skolan, till exempel överväga förflyttning av rektorn.

Visselblåsarfunktionen konstaterar att förvaltningens nya riktlinjer och rutiner kring jäv kan vara ett bra stöd framåt för förvaltningen, och det är viktigt att de blir kända ute i verksamheten när de antas. Utifrån att ytterligare ärenden avseende jäv i grundskoleförvaltningen inkommit under året kan förvaltningen vid implementeringen av riktlinjerna överväga behovet av att stärka kompetensen kring förtroendekänsliga frågor, till exempel i form av dilemmadiskussioner.

Med de genomförda utredningsinsatserna bedöms frågeställningarna i tipset vara tillräckligt utredda och tipset avskrivs därmed.”

Föregående

Kommunen släpper sekretessen kring senaste anklagelserna mot Spårvägen

Nästa

Storgöteborgs hyresvärdar mindre populära