Visselblåsarenheten är kritisk mot förvaltningen som inte gjorde tillräckligt när det uppdagades att en rektors bror och hustru anställts på skolan före mer kvalificerade sökanden.

En ordentlig utredning borde ha gjorts ”när jävssituationen uppdagades”.

”En sådan utredning hade varit grund för att till exempel pröva möjligheten att kunna vidta arbetsrättsliga åtgärder”, skriver visselblåsarfunktionen.

I klartext: då hade skolans rektorer kunnat få sparken.

Spanaren har tidigare skrivit om skolan på Hisingen: Brodern och hustrun till en av skolans rektorer anställdes som lärare före mer kvalificerade sökanden.

De anställdes formellt av rektorns kollega, också rektor på skolan, men på förslag av rektor nummer ett.

Visselblåsarenheten förkastar både förvaltningens förklaring och dess agerande då fallet uppdagades.

Så här skriver Visselblåsarfunktionen bland annat (på en något byråkratisk men vass svenska):

”Visselblåsarfunktionen gör bedömningen att det har förelegat en jävssituation i de aktuella rekryteringarna. Lösningen att den andra rektorn är den som skrivit på anställningsavtalen är inte tillfredsställande utan ärendena borde ha lyfts till överordnad nivå för information och ställningstagande.”

”Vad gäller anställningen av frun har det inte funnits någon rekryteringsprocess vilket tyder på att hon gynnats av att vara gift med rektorn, gentemot andra potentiella sökanden. Offentligt anställda ska inte försätta sig i situationer där objektiviteten kan ifrågasättas. varför det i rekryteringssituationer där personerna har någon relation till varandra, är viktigt att följa formella processer för att säkerställa att förvaltningen agerar opartiskt och oberoende. Detta är också viktigt för att den rekryterade ska slippa misstänkliggöras.”

”Vad gäller broderns tjänst som …  har det förvisso varit en rekryteringsprocess men vår bedömning är att även brodern gynnats av deras släktskap. Utifrån den dokumentation vi fått så gör vi bedömningen att de ansträngningar som gjordes för att komma i kontakt med de övriga som sökt … lärartjänsten varken var helt adekvata eller tillräckliga. Vi kan konstatera att det fanns andra sökande som var både legitimerade och hade behörig utbildning och som därmed enligt skollagen skulle ha erbjudits tjänsten i första hand. Konsekvensen av att förbise dessa sökanden hade kunnat bli att skadeståndstalan kunde väckts mot staden, givet att någon av de berörda hade överklagat beslutet om anställning. Det fanns dessutom kandidater som var tillsvidareanställda i Göteborgs Stad och som enligt Göteborgs Stads gällande rekryteringsordning skulle haft företräde till tjänsten. Mot bakgrund av detta bedömer vi att större ansträngningar borde ha gjorts för att komma i kontakt med de sökanden som både hade legitimation och behörig utbildning, istället för att ringa runt till nära nog samtliga sökanden.”  

”Sammanfattningsvis konstaterar visselblåsarfunktionen att det funnits brister i rekryteringsprocesserna och vår bedömning är att frun och brodern haft en fördel av sitt släktskap med rektorn. Vad gäller förvaltningens agerande så hade det varit önskvärt att en ordentlig utredning hade gjorts i höstas när jävssituationen uppdagades. En sådan utredning hade varit en grund för att till exempel pröva möjligheten att kunna vidta arbetsrättsliga åtgärder. Förvaltningen rekommenderas dock nu att pröva om grund för disciplinära åtgärder föreligger. – – – Utgångspunkten är att anställda i Göteborgs Stad verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning  och därtill följa de riktlinjer och processer som är beslutade.”
Läs också Spanarens tidigare artikel här!
Föregående

Ringlande köer när nya svenskar blev mottagna

Nästa

Här granskar vi naturfenomenen