Sprängda toaletter, dagliga kränkningar och slagsmål, hot, bråk och rädsla präglar elevernas vardag i årskurs fyra till sex på Brunnsboskolan.

Göteborgs kommun hotas nu av ett vite på 1 300 000 kronor om situationen inte förbättras.

Skolinspektionen har gjort två besök på skolan – och ger betyget underkänt.

Eleverna lär sig inte det de förväntas lära sig, de får ingen studiero, de får inte den hjälp de behöver och har rätt till och dessutom lever eleverna under hot och våld från andra på skolan.

Ur Skolinspektionens skrivelse:

”Enligt rektorn så beror otryggheten på att det inträffat en mängd incidenter, såsom falska brandlarm, sprängningar av toaletter, och bråk vilket påverkat känslan av trygghet.”

”Lärare berättar att det på skolan finns en kultur som inte stämmer överens med läroplanen och värdegrunden. Enligt lärarna har eleverna uppfattningen att det är okej att våld förekommer i samhället, och att det våld som finns följer med eleverna in i skolan.”

”Eleverna berättar om en lek som heter ’10 sekunder’ där alla som är med får slå på en person i 10 sekunder. Under läsåret har ett flertal incidenter inträffat enligt eleverna. Någon elev berättar att två elever var i slagsmål och att den ena elevens pappa kom till skolan dagen efter och hotade den andra eleven. Någon av eleverna säger att de inte vill gå emellan och stoppa bråk när det är äldre som bråkar.”

”Eleverna berättar om att toaletter sprängts och fönster krossats på högstadiet. De berättar om att det funnits vakter på skolan, som inte gjorde något, efter att en maskerad man hotat rektorn på högstadiet.”

”Konflikterna grundar sig i skillnader mellan eleverna när det gäller etnicitet, socioekonomisk bakgrund och religion. Det görs även uppdelningar mellan pojkar och flickor i skolans bönerum, vilket enligt lärarna, bidrar till att skapa en segregation mellan könen på skolan.”

”Eftersom de påtalade bristerna allvarligt inverkar på elevernas möjligheter att nå målen och deras möjligheter till en trygg skolgång så är det av stor vikt att Göteborgs kommun och rektorn ser till att både elever och personal får de förutsättningar som de behöver. Skolinspektionen ser allvarligt på de konstaterade bristerna i detta beslut. Skolinspektionen har därför förenat beslutet med vite.”

Föregående

Många överklagar västlänksdomen

Nästa

Känslig information om förskolebarn gjordes tillgänglig för obehöriga