Nu finns en efterfrågad hyresmodell framme som ska lindra hyreskostnaderna för förenings- och kulturlivet i Göteborg och som samtidigt blir en mall för nya hyresavtal. Hyran för lokaler till förenings- och kulturlivet minskas med nästan 30 procent enligt det förslag, som Stadsledningskontoret nu lägger fram för politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Göteborg kan vara först i landet med att etablera en hyresmodell av detta slag.

– Det svåraste i uppdraget var nog att komma fram till en gemensam hyresmodell för så olika verksamheter, säger till Spanaren Frank Lund vid Stadsledningskontoret.
– Kulturens arbete, till exempel, sker ju i så olika typer av lokaler med skilda utrustningar, tillägger han.

Den nya strategin är resultatet av ett uppdrag från Göteborgs styrande politiker till Stadsledningskontoret att utarbeta en hyresmodell med en skälig hyresnivå, som ska underlätta för förenings- och kulturlivet att verka.

Modellen består av två komponenter,
– ett förslag till en specifik hyra, som indexuppräknas årligen och
– en tjänst, som svarar för att administrera alla kommunens hyresavtal för förenings- och kulturlivet.

Efterfrågad modell

Frank Lund vid Stadsledningskontoret har utarbetat hyresmodellen i samarbete med tjänstemän på det kommunala fastighetsbolaget Higab. De har träffat berörda parter, det vill säga representanter för kulturverksamheterna och representanter för Idrotts- och föreningsförvaltningen. Diskussionen med Idrotts- och föreningsförvaltningen rörde förslaget till dess utökade uppdrag att administrera alla hyresavtal och hålla kontakten med parterna.

Hyresmodellen är efterfrågad av hyresgäster och hyresvärdar. Higab har 180 hyresavtal med olika föreningar. Lokalerna finns centralt och i ytterområdena och används som samlingslokal, kontor, utbildningslokal, ateljé, lager, industrilokal och för idrott och teater.

Alla lokaler är inte bäst lämpade för den verksamhet som bedrivs där, men avtalen har tecknats under de då gällande förhållandena.

Samtalen arbetsgruppen fört med hyresgästerna visar de oftast är nöjda med lokalerna, även om de inte alltid är precist anpassade för verksamheten. Det problem som oftast lyfts fram är hyresnivån. Man önskar en skälig hyra med tanke på att ekonomin i de flesta fall är starkt begränsad. Ekonomin hos hyresgästerna varierar stort och då även möjligheten att betala en högre hyra.

Olika hyresgäster

Där finns hyresgäster, till exempel aktiebolag, som finansierar sin verksamhet kommersiellt, medan andra hyresgäster är ideella föreningar, som är helt beroende av stöd.

Exempel på Higabs hyresgäster är:

  • Föreningar som med sin verksamhet i första hand vänder sig till sina medlemmar
  • Föreningar med verksamhet som har publika aktiviteter
  • Enskild konstnär, professionell utövare
  • Kulturföretag med stöd
  • Kulturföretag utan stöd

Dessa verksamheter kan ha stöd i olika former, kommunalt, regionalt eller statligt, medan företag finansierar sin verksamhet med intäkter.

Centralt läge inte nödvändigt

Arbetsgruppen konstaterar att det finns verksamheter i centralt belägna lokaler som för sin verksamhetsutövning inte behöver ligga centralt. De lokalerna är mer lämpade för annan kommersiell verksamhet.

En konstnär, till exempel, ska inte kunna kräva att ha sin ateljé i centrala Göteborg. Men vill konstnären absolut ha den placeringen får en marknadsmässig hyra betalas.

– Vi har inte råd att hålla kvar nuvarande struktur med lågt utnyttjande av lokaler med för låg hyressättning. Det krävs ett solidariskt synsätt för att fler ska kunna få tillgång till lokaler, säger Frank Lund på Stadsledningskontoret.

För att möjliggöra en skälig hyresnivå för lokaler till förenings- och kulturlivet är förslaget att lokaler som har en högre hyresnivå baserad på marknadsläget och är lämpliga för annan verksamhet inte ska ingå i hyresmodellen till förenings- och kulturlivet. De hyresgästerna ska erbjudas andra ändamålsenliga lokaler.

550 kr/kvm

Arbetsgruppen föreslår att hyresnivån för Higabs lokaler till förenings- och kulturlivet ges ett specifikt värde för alla lokaler som används för förenings- och kulturverksamheter. Förslaget är 550 kronor per kvadratmeter och år, som ska indexuppräknas för varje år. Det är en sänkning med nästan 30 procent eller 225 kronor per kvadratmeter och år från den genomsnittliga hyresnivån 775 kronor hos Higab.

Tanken är att hyran ska täcka fastighetsägarens förvaltningskostnader för de lokaler som ingår i modellen för förenings- och kulturverksamheterna i Göteborg.

Arbetsgruppen valde ut de cirka 150 av Higabs cirka 180 lokaler som ska omfattas av modellen för förenings- och kulturverksamhet och kom fram till att den föreslagna hyran på 550 kr innebär att förenings- och kulturlivet får lägre kostnader på sammanlagt 2,9 miljoner kronor.

Higabs intäkter för dessa lokaler kommer visserligen att minska men arbetsgruppen räknar med att intäktsbortfallet mer än kompenseras med att fler lokaler kommer att hyras ut.

Av de 153 jämförda lokalerna får 29 stycken en ökad hyreskostnad och 124 en lägre kostnad som följd av förslaget.

Fler får lokaler

Hyresnivån bedöms bli vägledande för övriga bolag och förvaltningar i Göteborg. Där finns 110 lokaler till som kan få motsvarande lägre hyror. Det betyder att fler lokaler kan komma att bli uthyrda i stället för att som nu är fallet stå tomma.

Göteborgs Stads förmedlingsenhet, som drivs av Idrotts- och föreningsförvaltningen, föreslås få uppdraget att förmedla alla lokaler som staden kan erbjuda föreningsliv och kulturverksamheter. En viktig uppgift för förmedlingsenheten är att se till att fler föreningar får tillgång till lokaler.

Staden växer med fler invånare, som ser till att bilda fler föreningar.

Hyressättningen ska vara transparent, så att det alltid ska gå att se hyran för en viss förening i en viss lokal. Vilken förening som får hyra en viss lokal, som man köar till, avgörs av förmedlingsenheten.

En viktig princip, som fullmäktige betonar i uppdraget, är likabehandlingsprincipen, till exempel när det gäller bidrag och subventioner kopplade till hyror och lokaler. Den innebär att staden ska behandla alla aktörer inom förenings- och kulturliv på ett likartat vis.

Förmedlingsenheten föreslås få ett utökat uppdrag, ett mellanhyresvärdskap. Det betyder att fastighetsägarens dialog med förenings- och kulturlivet begränsas till rena fastighetsägarfrågor och inte så mycket om innehållet i verksamheten.

Det innebär också att ansvaret och dialogen om hyresavtalet för förenings- och kulturlivet flyttas till förmedlingsenheten.

Sammantaget betyder förslaget att Idrotts- och föreningsnämnden blir den organisation i Göteborg som hyr samtliga föreningslokaler av Higab och upprättar upplåtelseavtal med den aktuella verksamheten.

Föregående

Vilka lagar styr Sverige i dag?

Nästa

Varför svansar Göteborgs sossar för sverigedemokratiska fördomar?