LAND SKALL MED LAG BYGGAS var Karl XV:s valspråk och återfinns också i några svenska landskapslagar. Lagstiftning är fundamental i ett samhälle för att vi alla skall kunna planera och veta vad som gäller. Men då måste också gälla att lagarna skall ha en längre tidshorisont och endast kunna ändras efter dess överensstämmelse med övrig lagstiftning. Det gäller framför allt våra grundlagar som har ett särskilt stöd vad gäller tidshorisont och ändringsmöjligheter.

Nu ligger ett förslag i riksdagen om en ”gymnasielag” som innebär att cirka 9000 afghanska unga män som fått avslag på sina asylansökningar skall få stanna om de avser att studera. Centerpartiet har meddelat att det kommer att stödja regeringens förslag och vi kommer att få en undantagslag som är kritiserad och som borde tänkas över.

SOM SPANAREN TIDIGARE PÅPEKAT är det bland annat därför som vi har ett lagråd bestående av landets högsta jurister. Nu kommer vi sannolikt att få en undantagslag som bara gäller ett visst antal personer och endast en gång. Lagen kommenteras av lagrådet sålunda ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Lagen är alltså oacceptabel men accepteras av åtminstone fyra av våra politiska partier. Varför har  Sverige över huvud taget ett lagråd?

Såvitt jag kan se så strider lagen mot regeringsformen där det stipuleras allas lika värde. Men de som kom före den 24 november 2015 eller tidigare omfattas av lagen men ej de som kom den 25 eller senare. Vidare strider den nya lagen mot skollagen där det stipuleras att endast den som har tillräckliga betyg kan komma in på gymnasiet. De som avses i lagen behöver endast hävda att de avser att studera utan att behöva visa identitet eller betyg.

Det torde också strida mot regeringsformens bestämmelse om den kommunala självstyrelsen då det ju blir kommunerna som får ta hand om de nya gymnasisterna. Som om inte skolan redan har problem i snart sagt varje kommun.

SVERIGES FEMINISTISKA REGERING har soldater i Afghanistan för att bland annat hjälpa till så att flickor i Afghanistan kan gå i skola. Men med den nya lagen ser Sverige till att i huvudsak unga män kan gå i skola eftersom det för dem är för farligt att vara i Afghanistan.

Dessutom har ju de flesta unga männen inte rättat sig efter ett tidigare lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Men här överser våra politiker med ett olagligt beteende och gynnar dem som gör så.

Hur kan man då motivera att man föser såväl grundlag som vanlig lag åt sidan. Centerpartiet ger ett svar: ”Det här är ett riktigt dåligt genomarbetat förslag…..

…men vi släpper igenom det.”

ANLEDNINGEN TILL att Centerpartiet tänker att rösta ja till förslaget är att partiet vill visa medmänsklighet.
Medmänsklighet är alltså något som inte har genomsyrat svensk och internationell asyllagstiftning. Om medmänsklighet i Centerns tappning skulle gälla såväl nationell som internationell lagstiftning, så skulle alla som lever sämre än andra få flytta till de andra och få del av allt som de har. Situationen skulle vara ett tillstånd där alla får det bättre utan att några får det sämre. Ett annat ord för denna situation är himmelriket.

Föregående

Jäv när avtal skrevs om skolgång i Kungälv för barn från Rödbo? (Uppdaterad 3 maj)

Nästa

Sänkta hyror för förenings- och kulturlivet i Göteborg