I mars skrev stadsdelen Norra Hisingen avtal med Kungälvs kommun om att barn från Rödbo ska få gå i skola i Kungälv – om föräldrarna så önskar.

På Göteborgs skattebetalares bekostnad.

Bland dem som så önskar är sannolikt stadsdelsnämndens ordförande, till vardags rektor på Angeredsgymnasiet, rödbobon Patrick Gladh (S).

Något som fått en visselblåsare att undra varför avtalet skrevs just nu – och om Patrick Gladh var jävig när beslutet togs.

Så här skrev visselblåsaren:

”Den 27 mars fattade stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslut om ett unikt avtal som gynnar föräldrar  som bor i Rödbo. Detta genom att barn boende i Rödbo får rätt att gå i skola och förskola i Kungälv. Skolbarnen får också rätt till skolskjuts. Nämndens ordförande Patrick Gladh deltog i beslutet. Patrick Gladh är också en av de föräldrar som gynnas av detta beslut. Detta eftersom han bor i Rödbo och hans barn går i skola i Kungälv. Därför borde han ha anmält sig jävig.”

Under årens lopp har många föräldrar i Rödbo valt att skicka sina barn till skolor och förskolor i Kungälv.

Genom ett avtal från 1972, då stadsdelen Rödbo överfördes från Kungälvs kommun till  Göteborg, åtog sig Kungälvs kommun att under ”en övergångsperiod ”ansvara för barnstugeverksamhet och grundskola för barn och elever bosatta i Rödbo.

Hur lång ”övergångsperioden” skulle vara fastställdes inte.

Den kan nu sägas ha varat i drygt 45 år och föräldrar i Rödbo har fortsatt att skicka sina barn till Kungälv.

Varför då teckna nytt avtal just nu?

Dels därför att Kungälv tyckt att arrangemanget kostat kommunen mer än det smakat och därför velat avsluta det hela.

Dels, kanske, för att stadsdelsnämndens rätt att ingå avtal av det här slaget kommer att upphöra när skolan övergår i en särskild nämnd. Det är i vart fall vad visselblåsaren misstänker. Eller, som hen skriver, ”tanken väcks att det finns en avsikt med att besluta innan skolan går över till en egen nämnd”.

Enligt det nya avtalet betalar skattebetalarna i Göteborg för Rödbobarnen enligt följande årliga taxa:

  • Förskola: 34 019:-  kronor
  • Grundskola: 23 015:-  kronor
  • Fritidshem: 7 415:-  kronor

Därtill kommer ett administrativt påslag på tre procent om året samt kostnaden för skolskjutsar.

Visselblåsarenheten har rekommenderat stadsledningskontoret att  utreda ”de omständigheter som tipset pekar på” och efterfråga ”en redogörelse för hur frågan om jäv har hanterats”.

Patrick Gladh svarar i mejl till stadsledningskontoret:

” …  I sak har visselblåsaren både rätt och fel. Jag har förvisso två barn som går i skola i Kungälv. De går dock på den fristående …skolan … som inte har vare sig Kungälvs kommun eller Norra Hisingen som huvudman och som omfattas av frivalsreglerna  och inte av det mellan Norra Hisingen och Kungälv ingångna Rödboavtalet…”

Föregående

Rasism och vänskapskorruption bakom Göteborgs stöd till föreningar

Nästa

Vilka lagar styr Sverige i dag?