Arbetsmiljöverket slår ner på lärarnas höga arbetsbelastning i Örgryte Härlanda.

Det kan kosta kommunen pengar.

”Arbetsmiljöverket överväger att förelägga er att senast den 21 augusti 2018 vidta följande åtgärder”, skriver arbetsmiljöverket.

”Ni ska redovisa vilka åtgärder ni i praktiken kommer att vidta för att minska den höga arbetsbelastningen för stadsdelens lärare. Åtgärderna ska säkerställa balans mellan krav och resurser i arbetet och möjlighet till återhämtning för lärarna.”

Bakgrunden:

Skyddsombuden har begärt åtgärder ”avseende balans mellan krav och resurser, möjlighet till återhämtning samt prioriteringar av arbetsuppgifter för att uppnå en god arbetsmiljö”.

Några åtgärder har inte genomförts i den utsträckning som skyddsombuden krävt.

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion den 27 november 2017 förra året.

”Skyddsombuden beskrev att efter en enkätundersökning för lärare 2011/2012 upplevde de att situationen inte såg bra ut. Brev skrevs till stadsdirektören med hopp om dialog. … Skyddsombuden menar att det fortfarande saknas åtgärder för att säkerställa återhämtning och prioritering av arbetsuppgifter när tiden inte räcker till…. Endast en skola har startat med schemaarbetet i god tid inför hösten. Vissa skolor har inte haft uppdragsdialog över huvud taget. Centralt framtagen mall för uppdragsdialog finns men det är otydligt kommunicerat ut till rektorerna om den ska användas. När man lyfter prioriteringar upplevs det att allt hamnar på individnivå. Även vikariefrågan är ansträngd, sjukskrivningstalen och omsättningen av personal är hög. Man beskriver även att rehabiliteringsarbetet inte fungerar tillfredsställande”, skriver arbetsmiljöverket.

”Vid inspektionen uppmärksammade Arbetsmiljöverket följande brister i arbetsmiljön. Sjukskrivningstalen är alltjämt höga … och omsättningen av personal är fortsatt hög. I medarbetarenkäten för 2017 har område skola förbättrat sina resultat jämfört med 2016. Trots det känner en så stor andel som 45  procent att de saknar möjlighet för återhämtning, 37 procent att de inte har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter och många uppger att de fortfarande känner sig stressade.”

Slutsatsen:

”Arbetsmiljöverket överväger att förelägga er att senast den 21 augusti 2018 vidta följande åtgärder.
Ni ska redovisa vilka åtgärder ni i praktiken kommer att vidta för att minska den höga arbetsbelastningen för stadsdelens lärare. Åtgärderna ska säkerställa balans mellan krav och resurser i arbetet och möjlighet till återhämtning för lärarna.”

 

 

Föregående

Kör ihop en miljard i trängselskatt!

Nästa

Hård kritik mot Ann-Sofie Hermanssons "islamofoba" agerande - som fått efterföljd