En politiker i nämnden anlitades som konsult av Intraservice. En chef på förvaltningen arbetade samtidigt (!) heltid som konsult på förvaltningen med ett timarvode som vida översteg hans lön. Nämnden beslöt om ett nytt datasystem för kommunen utan att veta vad det skulle kosta – och utan att ha rätt att fatta ett sådant beslut.

Det är några av de anmärkningar som kommunens revisorer lagt fram. Och skälet till att en rad politiker med omedelbar verkan hoppat av sina uppdrag i nämnden – och kan komma att få betala skadestånd.

Läs här utdrag ur revisionsrapporten.

Iakttagelser som rör inköp av konsulttjänster
…  Gällande ramavtal medger två olika typer av konsultavrop. … Ramavtalen medger …  avrop av i princip två olika slag av konsultkategorier.

– Uppdragskonsulter … För uppdragskonsulter anges ett visst mål eller specificeras ett visst resultat som uppdragskonsulten ska leverera till ett på förhand avtalat fast pris. …

– Resurskonsulter … En resurskonsult definieras som en förstärkning av expertkompetens eller som en ren resursförstärkning. Resurskonsulter står under den upphandlande förvaltningens direkta arbetsledning. Resurskonsulterna debiterar sin arbetsinsats månadsvis beräknat på antal arbetade timmar. Avtalet avseende resurskonsulter baseras följaktligen på ett timpris och inte på ett fast pris för ett utfört uppdrag.

Intraservice använder sig nästan uteslutande av resurskonsulter. …  Det betyder i sin tur att endast ett fåtal konsultavtal har en tydlig målbild i termer av resultat. …

I ett anbud som avser resurskonsulter får ramavtalsleverantören inte begära ett timpris som överstiger avtalat takpris. Det finns dock ett undantag. I avtalen anges att ett högre pris kan accepteras vid avrop av special- eller expertkompetens då denna kompetens inte kan erhållas på marknaden till angivna takpriser. Vad gäller de avtal som ingår i granskningen kan vi konstatera att avtalat timpris nästan alltid ligger över takpriset. Detta är alltså mer regel än undantag, och det är fallet oavsett vilken kompetens det gäller…

… De ramavtal Intraservice använder sig av när förvaltningen gör konsultavrop kräver förnyad konkurrensutsättning. Det finns dock ett avtal som medger ett undantag från denna huvudregel. Detta avtal, fortsättningsvis kallat mäklaravtalet, kräver ingen förnyad konkurrensutsättning. Däremot finns takpriser angivna. Men även här gäller samma sak som ovan, dvs att högre priser kan accepteras i de fallen ”special- eller expertkompetens” inte kan erhållas på marknaden till angivna takpriser.
I avtalstexten anges i vilka situationer mäklaravtalet i huvudsak är tänkt att användas. Den viktigaste av dessa regler anger att det bara får användas när den efterfrågade kompetensen inte täcks av övriga ramavtal….
När det gäller avrop mot mäklaravtalet är det viktigt att dokumentera de skäl som ligger till grund för att avropet sker mot just detta avtal …  Skälet till detta är att ett avrop enligt mäklaravtalet endast får ske när andra ramavtal inte kan tillämpas. Skulle då avropet inte motsvara det kravet, öppnar det för angrepp från de leverantörer som endast kan leverera enligt övriga ramavtal – och som därmed blivit utestängda från att lägga anbud. Felaktig tillämpning av mäklaravtalet är alltså förenat med en risk . . .
– – –

Det förekommer otillåtna direktupphandlingar
I ett par fall har vi hittat fakturor där det rör sig om konsulter som anlitats efter otillåtna direktupphandlingar. …

Det ska också noteras att det finns exempel på avtal som i dagsläget är baserade på ramavtal, men där den aktuella konsulten arbetat för Intraservice sedan flera år och i ett tidigare skede anlitats via en otillåten direktupphandling.

Iakttagelser som rör jävsförhållanden, bisysslor och intressekonflikter
Vi har i ett par fall noterat att samma person förekommer i olika roller på ett sätt som kan leda till intressekonflikter eller till en situation som ur ett förtroendeperspektiv kan skapa misstanke om intressekonflikter. Det gäller dels en konsult, som parallellt med konsultuppdraget har uppburit en deltidsanställning som verksamhetschef inom förvaltningen, dels nämndens andre vice ordförande som gått från uppdraget i nämnden direkt till ett konsultuppdrag i förvaltningen.

Verksamhetschef och konsult
Vi har noterat att en verksamhetschef i förvaltningen från maj till oktober år 2017 har varit anställd på 20 procent av heltid som verksamhetschef och parallellt med detta varit anlitad som konsult av förvaltningen. Under hösten har det förekommit att verksamhetschefen utöver lön i sin deltidsanställning fakturerat upp till drygt 160 timmar för en och samma månad. Det är en fakturering som i tid motsvarar normal heltid…
Av specificeringen på inkomna fakturor framkommer att faktureringen avser normalt förekommande arbetsuppgifter som ingår i chefsuppdraget. Det betyder att verksamhetschefen fått ersättning i sin roll som verksamhetschef både i form av normal lön och i form av konsultarvode. Stadsrevisionen noterar att konsultersättningen är betydligt högre än ersättningen i lön.

Verksamhetschefen hade i rollen som konsult ett avtal som tecknats genom konsultmäklaren eller konsultfirman eWork. I sin roll som verksamhetschef har hen medverkat till att andra konsulter anlitats som även dessa har rekryterats genom eWork.
Verksamhetschefen anlitades ursprungligen som konsult 2014. Vid denna tidpunkt skrevs ett avtal med konsultens eget konsultbolag. I vår granskning har vi noterat att detta avtal baserade sig på en otillåten direktupphandling. Verksamhetschefen har under större delen av 2017 varit verkställande direktör i sitt eget konsultbolag. Det finns inget avtal som reglerar denna bisyssla i samband med att hen fick ett anställningsavtal. Verksamhetschefen ingår i förvaltningens ledningsgrupp med ett direkt ansvar för intern styrning och kontroll inom förvaltningen.

Nämndens andre vice ordförande

Den 13 oktober undertecknade Intraservice ett konsultavtal som innebar att nämndens andre vice ordförande (= Ida Balog, M, Spanarens anmärkning) anlitades som konsult av förvaltningen. Stadsrevisionen har gjort följande iakttagelser med anledning av detta:
• Andre vice ordförandes anbud, som inkom till förvaltningen . . . den 12 september. ..
• Andre vice ordförande deltog i nämndens sammanträde den 20 september utan att anmäla jäv eller på annat sätt meddela nämnden om sitt anbud avseende konsultuppdraget.
– – –
• Vid nämndens sammanträde den 4 oktober hade andre vice ordförande avsagt sig uppdraget i nämnden, men detta har alltså skett efter att det beslutats att tilldela andre vice ordförande konsultuppdraget.
• . . .  Andre vice ordförandes anbud hade inte lägst pris, men det lägsta anbudet avvisades då det inte uppfyllde ett av kraven i underlaget för avropet.
• Av … andre vice ordförandes anbud framgår att inte heller andre vice ordförande uppfyller det krav som innebar att det prismässigt billigaste anbudet avvisades.
• Andre vice ordförande har bedömts uppfylla kravet enligt föregående punkt först efter en muntlig intervju. Ingen annan än andre vice ordförande kallades till intervju…

— –
Vi drar flera slutsatser mot bakgrund av ovanstående. Nämndens andre vice ordförande har genom att ansöka om uppdraget som konsult i den förvaltning i vars nämnd hon är ledamot, aktualiserat frågan om så kallat delikatessjäv.

I och med att andre vice ordförande inte har påtalat detta förhållande i nämnden, och dessutom deltagit i nämndens möte, är det stadsrevisionens uppfattning att andre vice ordförande har utsatt nämnden och förvaltningen för en förtroenderisk. Vidare konstaterar vi att avropet är felaktigt genomfört. Dels har anbudsgivarna inte beretts möjlighet att konkurrera på lika villkor, dels har avtalet med konsulten skrivits under av en chef som saknar befogenhet enligt nämndens delegationsordning.
– – –
Iakttagelser som rör kostnader och kostnadseffektivitet

Vår granskning visar att ungefär 75 procent av nämndens konsultavtal i slutet av 2017 var tecknade med konsultbolaget eWork. —
Intraservice hade fram till och med september 2017 köpt konsulttjänster från eWork för drygt 45,5 miljoner. … . Under hela 2016 köpte Intraservice …  tjänster från eWork för drygt 52 miljoner. Uppskattat ordervärde baserat på avtal gällande under 2017 uppgår till cirka 40 miljoner för hela 2017. – —  avtalen har en spännvidd som möjliggör ett 10 gånger så stort konsultuttag som det i avtalet angivna utgångsbehovet…

… med ledning av den prisstatistik vi tagit del av(kan det inte) uteslutas att timpriserna i Intraservice avtal ligger över marknadsnivån. Det finns andra indikationer eller omständigheter som kan tänkas peka i samma riktning. Till exempel att takpriserna i gällande ramavtal systematisk överskrids, eller att nämnden i mycket liten utsträckning utnyttjar möjligheterna till uppdragsavtal.
..,.  En stor andel av Intraservice konsulter har arbetat på Intraservice under flera år. I praktiken kan många av konsulterna därmed liknas vid egen personal, som går sida vid sida med Intraservice egna anställda.

Iakttagelser som rör konsultstyrning och uppföljning
Under årets granskning har vi vid ett par tillfällen begärt att få listor över samtliga aktuella konsultavtal. Intraservice har emellertid inte vid något av dessa tillfällen kunnat redovisa samtliga vid förvaltningen anlitade konsulter. Enligt muntliga uppgifter har de listor vi fått ut sammanställts manuellt mer eller mindre i direkt anslutning till vår begäran. Vid varje tillfälle har vi dock i efterhand kunnat konstatera att det har saknats konsultavtal i listan.

Konsulter med omfattande befogenheter och brister i nämndens uppföljning
Som framgått ovan har nämnden under år 2017 använt en konsult på en position som verksamhetschef. Konsulten har på en och samma gång varit deltidsanställd och verkat som konsult i förvaltningen. Det faktum att konsulten har varit anställd som verksamhetschef innebär med utgångspunkt i nämndens delegationsordning att hen har tilldelats vissa befogenheter. Konsulten har i sin roll under 2017 exempelvis enligt delegationsordningen haft befogenhet att fatta beslut att till exempel anlita andra konsulter samt att attestera fakturor.

Avslutningsvis framgår av fullmäktiges riktlinjer för upphandling och inköp att stadens nämnder löpande ska följa upp förvaltningens inköp, dels för att säkerställa att regelverket följs, dels för att se till att konkurrensen tas tillvara. Vi har i vår granskning noterat att nämnden inte har följt upp nämndens konsultanvändning i enlighet med gällande riktlinje för inköp och upphandling.
Bedömning
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att nämnden inte har en tillräcklig intern styrning och kontroll vad gäller nämndens konsult-användning. Vi bedömer också att det förekommer att avrop eller upphandling av konsulttjänster har skett på ett oriktigt sätt samt att nämndens uppföljning av konsultanvändningen är otillräcklig.

Under granskningens genomförande har det vid flera tillfällen varit svårt att fastställa om vi fått tillgång till all efterfrågad dokumentation. Det har inte helt sällan i efterhand framkommit att det funnits underlag eller dokumentation som vi inte fått tillgång till inledningsvis. …
Vår granskning visar att Intraservice betalar ett timpris i de granskade konsultavtalen som – enligt prisstatistik från eWorks13 – ligger upp till 30 procent över genomsnittspriset för konsulter i Sverige…

– – –

Vi gör vidare bedömningen att nämnden inte fullt ut efterlever lagen om offentlig upphandling, eller stadens egen policy och riktlinje om upphandling och inköp. Vi har konstaterat att det förekommer fall där nämnden har använt felaktiga avropsförfaranden eller till exempel gjort direktupphandlingar där andra förfaranden ska användas. Det finns en risk att dessa upphandlingar vid en rättslig prövning skulle bedömas vara otillåtna direktupphandlingar, vilket gör att nämnden utsätter sig för en risk för sanktioner.
– – –

Sammantaget leder ovanstående också till bedömningen att nämnden inte följer stadens policy och riktlinje för inköp och upphandling. Som påpekats innebär policyn och riktlinjen att fullmäktige fastställt ett krav på stadens nämnder att löpande och i tillräcklig omfattning följa upp förvaltningens inköp, dels för att säkerställa att regelverket följs, dels för att säkerställa att nämndens leverantörer konkurrensutsätts. Det finns vad vi kunnat notera ingen rapportering i de handlingar som tagits upp till behandling i nämnden som redogör för sådana frågor.
Vi kan konstatera att nämnden idag är starkt beroende av konsulttjänster. Med en konsultkvot över 30 procent är det uppenbart. Därav följer en sårbarhet, men också sannolikt onödigt höga kostnader. Därtill kommer, har det visat sig i annat sammanhang, felaktiga eller tveksamma relationer till privata affärsintressen.

Vi har noterat att det är vanligt att redan ingångna konsultavtal förlängs år efter år. Detta speglar det förhållandet att konsulter inte bara utför löpande arbetsuppgifter i den dagliga driften, de ansvarar även för projektledning och styrning. I vissa fall ansvarar de även för kritiska funktioner och strategisk planering vid genomförandet av omfattande uppdrag som nämnden har tilldelats ansvaret för av staden. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att genomgripande analys och uppföljning av den egna konsultanvändningen inte är en etablerad del av nämndens interna styrning och kontroll. Det är också iögonfallande att en så pass omfattande konsultanvändning inte har styrts upp i högre grad. Det finns en rad kritiska frågeställningar som Intraservice måste hantera, som till exempel i vilken utsträckning strategiska nyckelfunktioner i organisationen bör bemannas av egen personal eller ej. Det finns potentiellt negativa konsekvenser förknippade med att använda konsulter, som till exempel att kunskap och information som byggs upp av konsulten i organisationen inte tas tillvara när konsultens uppdrag upphör. Nämnden har inte uppmärksammat eller hanterat dessa risker eller dessa potentiellt negativa konsekvenser i sitt internkontrollarbete.

Stadsrevisionen gör bedömningen att nämnden utsätter sig för förtroende-risker genom att inte i tillräcklig grad uppmärksamma potentiella jävs-förhållanden, bisysslor och intressekonflikter. I granskningen har vi konstaterat att nämndens ena vice ordförande har anlitats som konsult av förvaltningen. Hen har deltagit i nämndmöte och inte anmält jäv till nämnden under pågående förnyad konkurrensutsättning. I detta ärende såg vi dessutom att inkomna anbud och avtal hanterats i strid med såväl lagstiftningens regler som nämndens delegationsordning och att avropet därmed är felaktigt genomfört. Vi har i vår granskning också kunnat visa att förvaltningen under sommaren och hösten 2017 har haft en deltids-anställd verksamhetschef som parallellt med detta varit anlitad som konsult i förvaltningen. Detta avtalsförhållande, med flera omständligheter som rör relationen mellan konsulten och förvaltningen, är i flera avseenden olämpligt och riskerar att leda till förtroendeskada.– –

Utifrån vår granskning framträder sammantaget en bild av en verksamhet som har väsentliga och allvarliga problem med sin interna styrning och kontroll. Vi ser också exempel på beteenden eller beslut som mer eller mindre befinner sig i en gråzon eller på en glidande skala mellan fel och olämpligt. Vi ser exempel på felaktiga avropsförfaranden, avtal som tecknas i strid med nämndens delegation, otydliga uppdragsbeskrivningar vid avrop av konsulter, glidande tidsgränser för uppdrag som borde avgränsats tydligare, tveksamma anställningsvillkor för en verksamhetschef, ett felaktigt hanterat jävsförhållande när en nämndledamot anlitas som konsult, oförmåga att ge en fullständig och tillförlitlig redovisning av anlitade konsulter och otydlig eller otillfredsställande uppföljning i nämnden av bland annat konsultinsatser.

Mot bakgrund av ovanstående kanske slutsatsen att det saknas riktlinjer, anvisningar och regler ligger nära till hands. Enligt vår bedömning vore det en felaktig slutsats. I stället handlar problemen i allt väsentligt om organisationskultur och om en bristande kännedom eller tillämpning av de policyer, riktlinjer och lagar som redan finns. Vi har sett flera exempel på brister i tillämpningen av den offentligrättsliga lagstiftningen, annan lagstiftning eller stadens riktlinjer och policyer. I en del fall riskerar det dessutom att leda till en sammanblandning av principer som å ena sidan gäller en offentlig myndighet och förhållningssätt som å andra sidan gäller i de informella nätverk som verkar ha växt fram mellan åtminstone vissa chefer på Intraservice och Intraservice leverantörer.

Införandet av Office 365

Nämnden beslutade i augusti 2016 att Office 365 ska införas i Göteborg Stad och ersätta den förutvarande plattformen. Beslutet förankrades inte i den berednings- eller prioriteringsordning som förutsätts i riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster. …  Beslutet att införa Office 365 fattades inte av stadsdirektören utan av nämnden för Intraservice och beredningen av ärendet genomfördes i sin helhet inom nämnden för Intraservice ungefär under tiden maj till augusti år 2016.

Vi konstaterar vidare att beslutsunderlaget vid beslutstillfället var knapphändigt och inte motsvarade de behov ett så pass omfattande och genomgripande beslut förutsätter.  . . .

Inledningsvis ska det konstateras att det i samband med det ursprungliga beslutet att införa Office 365 uttalades att det skulle finansieras inom befintlig ram. Denna ram definieras dock aldrig, och ingen tidshorisont angavs, varför det är oklart vad beslutet om finansieringen innebar. Förvaltningen konstaterar dock i maj 2017 att de angivna kostnader som tidigare presenterats var felaktiga.
Storleksordningen av ovanstående fel beror på hur stadens kostnader till slut kommer att fördela sig på olika licenstyper. Den prognostiserade skillnaden mellan beslutet i augusti 2016 och år 2018 anges till minst 27,5 miljoner kronor, men kostnaden kan också bli upp till 38,6 miljoner kronor högre än vad som ursprungligen antogs. Det betyder alltså att kostnadsskillnaden uppgår till minst 100 procent eller som mest 143 procent. Det utgör en mycket stor skillnad jämfört med vad som tidigare angivits. I denna nya beräkning låg också att väsentliga kostnader och behov helt förbisetts i det ursprungliga beslutsunderlaget. Bland annat hade behovet av säkerhetslösningar förbisetts. Kostnader för detta tillkom senare.

De ekonomiska beräkningar som presenterats i samband med beslutet att införa Office 365 bygger på förutsättningen att Lotus Notes och stadens Domino servrar ska fasas ut och ersättas av andra lösningar, som exempelvis Microsoft SharePoint och Microsofts One Drive. Det senare är en tjänst för molnlagring som ingår i Office 365. Någon heltäckande kalkyl eller analys av denna utfasning hade inte genomförts inför beslutet i augusti 2016. Av kvalitetssäkringen framgår att denna analys skulle vara klar sommaren 2017. I dagsläget har denna analys ännu inte presenterats.

Ovanstående betyder att det varken i samband med beslutet 2016 eller i samband med kvalitetssäkringen under 2017, fanns ett underlag i form av en analys där tidsramar, totala kostnader, förvaltningarnas behov eller behovet av andra resursinsatser som exempelvis konsultstöd framgår. En grundläggande förutsättning och avgörande del av kostnadsanalysen vilar därför fortfarande på en mycket osäker uppskattning, trots att implementeringen av beslutet att införa Office 365 redan har inletts.

Vi har noterat att det ursprungliga beslutsunderlaget helt saknade all form av riskanalys.
Med Office 365 följer en molnlösning. Detta aktualiserar frågan om personuppgiftslagen och dess bestämmelser. I beslutsunderlaget kommenteras detta visserligen kortfattat, men några slutsatser eller analyser presenteras inte. Inte heller beslutar nämnden om några kompletterande utredningar i frågan. Under hösten 2017 tvingas Intraservice avbryta implementeringen av Office 365. Det sker mot bakgrund av att stadsledningskontoret slår larm om brister när det gäller personuppgiftshanteringen. Under hösten anlitades en konsult (efter en otillåten direktupphandling). Konsulten belyste tekniska aspekter av frågan. Senare justerades dock avtalet med leverantören i avsikt att tillfredsställa skyddet av personuppgifter.

Bedömning
Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin beredning och i sitt beslut har frångått fullmäktiges riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster. Nämnden var inte behörig att fatta det aktuella beslutet. Vi bedömer också att det finns väsentliga brister i beredningen av Office 365, vilken inte heller skedde i enlighet med nämnda riktlinjer, och att bristerna i beredningen har fått negativa konsekvenser för implementeringen av beslutet – – –

Granskning av utlandsresor
Stadsrevisionen lade den 17 oktober 2017 fram rapporten ”Nämnden för Intraservice – granskning av utlandsresor”.Granskningens syfte var att bedöma om nämnden för Intraservice hanterat risken för fel eller förtroendeskada i samband med utlandsresor på ett tillfredsställande sätt. Utlandsresor utgör ett förtroendekänsligt område, av vilket följer ett behov av god intern styrning och kontroll.

När det gäller de 20 resor som ingick i den stickprovskontroll vi gjorde i granskningen kunde vi bland annat konstatera följande:
• I nio fall var resans syfte oklart. Det gick inte att utläsa varför resan var relevant för Intraservice. I ett fall saknades syfte helt.
• Program eller underlag var oftast bristfälliga. Det framgick inte annat än undantagsvis vilka aktiviteter resenären deltagit i.
• Flera resor gick till populära turistmål såsom Las Vegas, San Francisco och Barcelona. Om resmålet utgör ett populärt turistmål blir det enligt Skatteverket ännu viktigare att resans syfte och program framgår tydligt.
• Under ett par av resorna var inslagen av nöjesaktiviteter eller icke arbetsrelaterade aktiviteter relativt framträdande. Det fanns enligt vår bedömning en risk att dessa nöjesaktiviteter skulle bedömas som personalförmåner av Skatteverket.
• Under nästan alla resor till USA förekom två till fyra dagar som inte var aktiv arbetstid. Dessa dagar utgjorde vad vi kunde bedöma fri tid för resenären. Även med hänsyn taget till anpassning till tidsskillnaden mellan USA och Sverige ingick som regel en eller flera dagar därutöver som inte utgjorde aktiv arbetstid.
• Nämndens ordförande tillsammans med nämndens förste och andra vice ordförande, reste på ett studiebesök till Microsoft i Seattle 2016. På resan deltog även förvaltningschefen, ytterligare en chef samt en representant för en av nämndens större leverantörer De anlände till Seattle den 8 oktober. Hemresan ägde rum den 16 oktober. För denna resa fann vi ett program för tre heldagar och för två timmar under ytterligare en dag. Det var enligt vår bedömning troligt att den tid som saknade program skulle bedömas som en skattepliktig förmån av Skatteverket. Vi har också noterat att förvaltningen inte redovisat några kostnader för måltider under resan, med undantag för de morgonmål som ingick i hotellboendet, samtidigt som nämndens ledamöter gjort avdrag i sina reseräkningar för samtliga måltider i samband med resan.

Förtroendekänsliga resor
I granskningen bedömde vi ett par fall de resor som genomförts vid Intraservice med utgångspunkt i stadens policy och riktlinje mot mutor. I fallet med Intraservice var det framförallt resor som arrangerats av Intraservice leverantörer av programlicenser eller konsulttjänster som var förtroendekänsliga. Vi konstaterade att chefer vid förvaltningen deltagit i it-konferenser i San Fransisco och Barcelona där researrangemanget i samband med konferenserna har köpts som ett paket av en av Intraservice största leverantörer av konsulttjänster och programlicenser.
Leverantören hade arrangerat resan och fakturerat nämnden. Fakturorna saknade emellertid specificering vad gällde kostnaderna. Det gick därför inte att utläsa mer exakt vad som fakturerats. Inslaget av fri tid och nöjen under dessa resor borde dock enligt vår bedömning förmånsbeskattats i enlighet med Skatteverkets regler när det gäller personalförmåner. I arrangemangen ingick dessutom måltider såsom middagar under kvällar och under de utflykter som ingick i resan. Under åtminstone en resa ingick under flera kvällar nöjesaktiviteter på musikklubbar eller liknande samt en arenakonsert med en internationell musikartist.
Vi framhöll i vår rapport att det är förtroendekänsligt att delta i resor arrangerade av nämndens leverantörer. Det, i kombination med bristen på transparens, utgör en oegentlighetsrisk.
Sedan vår granskning genomförts och resultatet av granskningen presenterats för nämnden, har nämnden dragit tillbaka förvaltnings-chefens delegation att besluta om utlandsresor. Alla utlandsresor ska tills vidare beslutas i nämnden. I samband med detta har också nämnden tillsatt en egen utredning i syfte att kartlägga omfattningen av resandet samt i vilken omfattning och i vilka avseenden resorna strider mot gällande regelverk.
Bedömning
Stadsrevisionen bedömer att nämnden inte har hanterat risken för fel och brister eller förtroendeskada i samband med utlandsresor på ett tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen bedömer att nämnden för Intraservice brister i sin följsamhet gentemot samtliga av de regelverk som är aktuella vid utlandsresor. Därav följer att nämndens interna styrning och kontroll är otillräcklig.
I anslutning till granskningen har det förekommit att vi under intervjuer tagit del av muntliga uppgifter som senare visat sig vara felaktiga. Därutöver har vi haft svårigheter att få tillgång till efterfrågat material. Vi sätter detta primärt i samband med en generellt bristfällig intern styrning och kontroll.

 

Föregående

Här är elitidrottaren som tar ställning

Nästa

Vilken nytta har Intraservice haft av chefernas medieträning?