Trots tidigare hot om vite på 800 000 kronor har bristerna på Sannaskolan inte åtgärdats.

Nu hotar Skolinspektionen med ett nytt vite på en halv miljon om kommunen och skolan inte ser till att ordna upp situationen.

Skolinspektionen senaste besök ger en bild av en skola i kaos:

”Vid flera av de lektioner som Skolinspektionen observerade skrek barnen rakt ut, hoppade på varandra och slog varandra. Barnen blev då uppmanade att hitta en lek att leka tillsammans istället, men de fortsatte att springa runt, hoppa på varandra och att gapa rakt ut.

Ett barn kallade sin pedagog för en ful gorilla.

Efter en kvart gick pedagogen ut och på Skolinspektionens fråga om det är lämpligt att lämna barnen själva sa hen att det är det och att barnen leker bäst själva.

Barnen fortsatte att slåss, bråka med varandra, hoppa på varandra och någon skrek rakt ut flera gånger.

I en annan grupp avbröt eleverna läraren och pratade rakt ut så att andra elever blev störda. Mycket av lärarens tid gick åt till att hålla eleverna lugnare. Eleverna ropade rakt ut och pratade om olika saker som inte var relevanta för undervisningen. Några elever arbetade medan andra elever kastade pennor på varandra eller brottades på golvet och skrek på varandra. Det fanns också elever som var otrevliga mot läraren. En elev skrek högt att hen ska ’hämnas på skolan’.”

De ansvariga har haft gott om tid att reda upp situationen på skolan sedan skolinspektionen inledde sin granskning hösten 2015.

Då hade det ”inkommit signaler från bland andra vårdnadshavare och personal om att verksamheten hade brister som innebar att den inte levde upp till skollagens krav”.

Det ledde till att Skolinspektionen den 4 juli förra året beslöt om föreläggande för att förbättra situationen.  Föreläggandet förenades med ett vite på 800 000 kronor eftersom flera av bristerna bedömdes som ”allvarliga” och ”omfattande”.

Senast den 4 november förra året skulle kommunen ha åtgärdat bristerna som rörde trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Även om andra brister avhjälpts återstår just dessa brister

Det  nya föreläggandet:

”Skolan ska, i det dagliga arbetet, arbeta för att elevernas lärmiljö ska präglas av trygghet och studiero och är fri från kränkande behandling. Skolan ska se till att eleverna kan bedriva sina studier i en lugn miljö där de exempelvis inte störs, hotas eller känner sig otrygga av andra elever. Denna miljö bör inte begränsas till enbart lektionssalar, utan även gälla övriga studieutrymmen på skolan som exempelvis skolbibliotek, grupprum. Vidare ska skolan genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever vid skolan. Om en enskild elev upplever sig kränkt ska omständigheterna utredas, och i förekommande fall åtgärdas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”

Kommunen får tid fram till 23 oktober att ordna upp situationen.

 

Föregående

Utredningen om påstådd korruption på Intraservice ska fördjupas

Nästa

Världens mest berömda knä - och det är inte Zlatans