Den borgerliga alliansen i Göteborg går till hårt angrepp på Hamnarbetarförbundet. Nu vill de få med sig kommunstyrelsen för att ställa krav på att regeringen ingriper i den pågående konflikten i hamnen och  begränsar strejkrätten.

De föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ”med nedanstående yttrande hemställa till regeringen att ingripa i den arbetsrättsliga konflikten” och ”initiera en nödvändig modernisering av konfliktreglerna”.

Så här skriver de i yttrandet:

”Ärendet Göteborgs hamn har en mycket stor betydelse för vårt exportberoende land. Nära 30 procent av utrikeshandeln passerar genom hamnen. Att logistiken fungerar är av största vikt för landets företag och därmed i förlängningen även för tillväxten i svensk ekonomi och för välståndet i Sverige.

Men det gör den inte idag. Flödet av varor genom hamnen störs och hämmas starkt av återkommande strejker i en av Hamnarbetarförbundets avdelning 4 framkallad, arbetsrättslig konflikt.

Situationen medför stor osäkerhet för de företag som är beroende av import eller export genom hamnen. Den påverkar och stör produktionen och handeln i framförallt Västsverige, men även i landet i övrigt. Den medför stora och onödiga kostnader för svenska företag och den försämrar deras konkurrenskraft.

Konflikten skadar allvarligt Göteborg som hamnstad.  Sveriges Hamnar, som är de svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivarförbund, har ett kollektivavtal med Transportarbetareförbundet. Därmed borde de fackliga intressena vara tillgodosedda. Men Hamnarbetarförbundets avdelning 4 låter sig inte nöjas. Hamnfyran kräver ett eget kollektivavtal med hamnbolaget APM Terminals, som genom Sveriges Hamnar alltså redan har tecknat avtal och därmed är förhindrat att teckna ytterligare ett. Det är således en konflikt mellan två fackförbund, Hamnfyran och Transportarbetareförbundet, som förorsakar svåra problem och stora kostnader för tredje man.

Det är orimligt att en konflikt tillåts blockera väsentlig infrastruktur och strypa den viktiga navelsträng som Göteborgs hamn är för regionen och för riket. Det är oanständigt att konflikten får förorsaka stora kostnader för hamnbolaget och för de många företag som är beroende av en fungerande hamn. Det är bedrövligt att konflikten tillåts hämma och äventyra utveckling och tillväxt i Sverige och Norden.

Konflikten med återkommande strejker har pågått länge. Någon lösning är inte i sikte och situationen är mycket allvarlig. Detta kan inte fortgå. Vi menar att regeringen därför måste ingripa och ta initiativ till att förändra reglerna för strejkrätt i Sverige. Stridsåtgärderna måste vara rimliga i förhållande till de kostnader som de förorsakar andra. Därför behöver strejkreglerna kompletteras med en proportionalitetsprincip, som förhindrar att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader. Vidare måste respekten för arbetsfreden förstärkas. Där kollektivavtal finns ska också fredsplikt råda. Vi menar att dessa åtgärder skyndsamt måste vidtas för att Göteborgs hamn ska kunna vara den trygga och pålitliga länk mellan Sverige och omvärlden som medborgare och företag förväntar sig och behöver. Att Nordens största hamn fungerar är av avgörande betydelse för tillväxten, utvecklingen och välståndet i industri- och handelsnationen Sverige.”

Konflikten i containerterminalen i Göteborg handlar om att Hamnarbetarförbundet, som organiserar de flesta hamnarbetare i Göteborg, vill teckna kollektivavtal med APM Terminal. Arbetsgivaren har avtal med Transportarbetareförbundet och har motsatt sig avtal med Hamnarbetarförbundet.

Läs mer om de stridande parternas åsikter:

Hamnarbetarförbundet

Hamnen

Läs också:

Erfaren expert: Hamnarbetarförbundet har ingen chans

 

Föregående

"Vi betalade själva..." eller? Nej. Microsoft bjöd

Nästa

Erfaren expert: Hamnarbetarförbundet har ingen chans