En lärare på Önneredsskolan var med och spelade basket med sina elever och hoppade upp för att lägga bollen i korgen. Han tog tag i korgens kant – och fick hela upphängningsanordningen och plattan över sig.

Han blev mörbultad och chockad. 

Men det kunde ha gått värre, säger Arbetsmiljöverket som granskat vad som hänt. Vem bär ansvaret?

Kommunens lokalförvaltning – som har uppdraget att sköta lokalerna – skyller på skolans rektor.

Men i praktiken har rektorerna inte haft en chans att kontrollera säkerheten i idrottshallen.

Arbetsmiljöverkets rapport ger en skrämmande bild av bristen på ansvar.

Så här skriver Arbetsmiljöverket bland annat:

”Arbetsmiljöverket fick den 24 januari 2017 in en anmälan från skolans rektor om ett olycksfall. Den 13 februari 2017 inspekterade arbetsplatsen...

Önneredsskolan har en närbelägen idrottshall, som hör till skolan, men som används även av utomstående. Uthyrning av hallen sköts av fastighetsavdelningen. Hyresgästerna är oftast idrottsföreningar, men även privatpersoner kan hyra hallen…

Gothia Cup hyr också hallen som logement under sina tävlingar. Denna uthyrning råder inte skolans rektorer över.

– – – Den idrottslärare, som har dagens första lektion har till uppgift att göra en enkel okulärbesiktning av redskapen innan eleverna släpps in för sin lektion.

Skolan hyr sina lokaler av fastighetsägaren, Lokalförsörjningsförvaltningen (LF) förvaltar fastigheterna och ska sköta underhåll och reparationer. Sen har LF i sin tur underentreprenörer som ofta är de som ska utföra arbetet. Så här uppger rektorerna att det oftast går till:

När rektor får uppgift om ett fel; trasig utrustning mm, gör rektor en felanmälan till LF, som lägger in detta i sin prioriteringsordning. Antingen LF låter egen personal utföra uppdraget, eller lägger det på ett upphandlat företag, är det snarast regel att skolan inget får veta, förrän en hantverkare oanmäld stiger in på arbetsplatsen och sätter igång med sitt arbete, uppger rektorerna. Det förekommer även, enligt rektorerna, att hantverkare kommer till klassrummen, där undervisning pågår, och vill utföra åtgärder.

Ett annat tillvägagångssätt kan vara att LF:s personal kommer och bedömer skadan och reparationsbehovet och sen lämnar en uppgift till rektorerna att det är ’åtgärdat’. Vid en kontroll såg en av rektorerna att det som betecknades som ’åtgärdat’ inte alls var reparerat. Det svar som kom från LF var då att LF:s åtgärd var att besiktiga skadan och beställa reparationen av ett företag. Detta kan nog vara ganska vilseledande.”

Skolan har fått ta hand om en färdigutrustad hall, fortsätter Arbetsmiljöverket sin redogörelse. En hall som stod färdig 1982. Rektorerna ”vet att de har arbetsmiljöansvaret, men de vet självklart inget om konstruktionen och de har ingen möjlighet att själva besiktiga utrustningen i hallen”.

”Det är ju just därför kommunen har en expertkompetens som LF för att sköta uppdraget att hjälpa rektorerna att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för personal och elever”, skriver Arbetsmiljöverket.

Det visade sig att basketmålet, som väger mellan 50 och 100 kg, var upphängd med fransk träskruv (!) i en gipsskiva. Endast i överkant fanns en träregel bakom. Träregeln visade sig vara sprucken. ”Kanske på grund av att den skruvats upp med flera, franska träskruvar i linje”, skriver Arbetsmiljöverket.

”De som råder över arbetsstället – rektorerna – har hela arbetsmiljöansvaret. De kan dock inte välja förvaltningsorganisation, utan det är fastställt från början. Rektor kan inte heller avgöra vem som ska utföra arbetet, när det ska göras, eller på vilket sätt. När skolans rektorer efter olyckshändelsen efterfrågade ritningar på idrottshallen, svarade LF att dessa ska verksamheten ha hand om. Rektorerna har också av LF fått veta att det är rektorernas ansvar att säkerställa att arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt”, skriver Arbetsmiljöverket.

”Besiktningar och kontroller som utförs, annonseras alltså inte i förväg och protokoll skickas inte automatiskt till rektorerna. Har de då inte fått veta att en inspektion har gjorts, är det inte enkelt att begära att få ta del av protokollen.

Rektorerna kan inte påverka uthyrningen till extern hyresgäst. Ingen särskild vaktmästarresurs har tillsatts med anledning av uthyrningen och det slitage som det orsakar.

Rektorerna har således uppgiften och ansvaret, men inte de befogenheter, resurser eller kunskaper som uppgiften kräver.

Rektorerna vet inte allt om vad som kontrolleras och framför allt inte vad som inte kontrolleras. Rektorerna vet inte hur de skulle ha skaffat sig kunskap om det aktuella basketmålet, hur det var uppsatt och hur säker anordningen var. Rektorerna förfogar inte över ritningar, får inga protokoll automatiskt, har inte kunskaper om byggnadstekniska frågor, har inte tid avsatt för att följa upp kontroller av utrustning och maskiner, de har inte befogenheter att själva avgöra när en utrustning ska servas, av vem eller på vilket sätt. Ändå förväntas de ha hela arbetsmiljöansvaret.”

Nu ”överväger” Arbetsmiljöverket ett föreläggande mot kommunen.

Kraven som kan komma att ställas:

1. Ni ska förtydliga uppgiftsfördelningen beträffande arbetsmiljöansvaret för idrottshallen vid Önneredsskolan till en eller flera arbetstagare. Av denna uppgiftsfördelning ska framgå vem som ansvarar för vilken del av fastigheten och dess utrustning.

2. Ni ska se till så att den eller de arbetstagare som har arbetsmiljöansvaret för idrottshallen på Önneredsskolan har de kunskaper, resurser och befogenheter som krävs för att ta detta ansvar.

3. Ni ska fastställa en drift- och underhållsplan för idrottshallen, som också innehåller uppgifter om vilka undersökningar som ska utföras, av vem/vilka och hur ofta dessa undersökningar ska göras.

Föregående

Göteborg Stads arkitekter: "Svårt att leva upp till våra etiska krav"

Nästa

Muthärvan kan stoppa Göteborgs nya spårvagnar