”Göteborgs Stads arkitekter känner inte att de kan leva upp till sitt förbunds etiska program som säger att ’arkitekten ska i sin yrkesutövning ständigt värna om och verka för god arkitektur och god planering av miljön'”.

Det skriver Sveriges arkitekters lokalavdelning i ett brev till stadens politiker och förvaltningsdirektörer.

Det är kravet på ökad bostadsproduktion som fått facket att slå larm.

Den ökade bostadsproduktionen betyder mer jobb – men inte större resurser.

Arkitekterna vill ha en dialog med ansvariga politiker om flera frågor, bland andra:

Arbetsmängden

”Det är inte bara Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Fastighetskontoret som har stor arbetsmängd på grund av arbetet med infrastruktur och bostäder utan även Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Lokalsekretariatet, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, Kretslopp och Vatten och alla stadsdelsförvaltningar har fått en ökad arbetsmängd utan att ha fått ökade resurser”, skriver de.

”- – – vi riskerar att bygga fast oss i lösningar som kommer att vara dyra för staden att förvalta många år framöver. ”

Yrkesetik och Plan- och byggnadslagens portalparagraf

” … (det är inte bara) mängden arbete som orsakar stress utan även känslan av att vi inte uppnår en bra samhällsplanering, till exempel att möjligheten att skapa goda offentliga rum och friytor riskeras och att kravet på täthet leder till sämre boendekvaliteter med byggnation i störda lägen och lägenheter mot skuggiga gårdar, vilket leder till så kallad etisk stress. Göteborgs Stads arkitekter känner inte att de kan leva upp PBL: s portalparagraf eller till sitt förbunds etiska program som säger att ’arkitekten ska i sin yrkesutövning ständigt värna om och verka för god arkitektur och god planering av miljön. … Att hävda och tillvarata långsiktiga och allmänna intressen samt verka för god totalekonomi ska vara vägledande … Arkitekten ska förena sin strävan att väl genomföra sitt åtagande inom ramen för sin anställning eller sitt uppdrag med helhetssyn, hänsyn mot tredje man och respekt för människors skiftande värderingar, natur- och kulturvärden, tradition och förnyelsebehov.  Arkitekten bör i sin yrkesverksamhet endast medverka i sammanhang där villkoren möjliggör ett resultat av god kvalitet’.”

Oförenliga mål och krav

”En annan källa till stress är oförenliga krav och mål. T ex är det politiska målet om demokratiska dialoger med medborgarna på kollisionskurs med kravet på en snabbare planprocess. Alla sådana målkonflikter leder till etisk stress och en känsla av att man inte hinner det man ska hur mycket man än försöker.”

Prioritering:

”Prioriteringen av bostadsmålet har trängt undan planering för bland annat äldreomsorg, skolor, förskolor och boende med särskild service. Här får staden betala vite för varje saknad plats om inte lagkraven uppfylls och de anställda upplever etisk stress för att de till exempel inte kan ge tillräcklig vård och omsorg…”

Johannes Hulter (S), vice ordförande i Byggnadsnämnden har svarat på brevet:

– Vi känner igen bilden av att arbetsbelastningen är hög och att mängden ärenden gör det svårt att prioritera. Vi förstår att det kan vara svårt att förena höga krav på medborgerligt deltagande med en snabb och effektiv process, skriver han.

Han har dock svårare att förstå vad arkitekterna menar med ”etisk stress”.

– De senaste årens inriktning mot förtätning och att bygga en tätare och grönare stad innebär en stor omsvängning jämfört med stadsbyggandet under 1900-talet men stadens arbete på detta område är väl underbyggt och stöds av forskning, säger han.

Föregående

Frank Andersson ifrågasätts - av idrottsledare

Nästa

Ingen ansvarig för allvarlig olycka på Önneredsskolan?