Tre dagar före julafton meddelade stadsdelsförvaltningen i Angered att sektorchefen för äldrevård och hälso- och sjukvård sagt upp sig.

Den förklaring som gavs:

”Under dagen har media begärt ut samtliga handlingar kring anlitandet av två körer i samband med stadsdelsförvaltningens julbord. Det finns kopplingar mellan sektorschefen och de två körer som underhöll i samband med julborden.”

Det var dock inte det enda som tyngde den körsjungande sektorchefen.

Hon hade också anlitat en konsult, som hon hade en särskild relation till, för att utbilda personal i Angered. Och gjort det på ett sätt som enligt stadsledningskontoret är så allvarligt att det ”vanligtvis” lett till ”att vi rekommenderat en bedömning av om arbetsrättsliga åtgärder skulle vidtas”.

I klartext: Om chefen inte sagt upp sig hade hon fått sparken. På samma sätt som hennes chef, den  tidigare stadsdelsdirektören Marianne Olsson.

Anonymt tips

Kvinnan tillträdde jobbet som sektorchef i Angered den 11 januari förra året. Tidigare hade hon jobbat som verksamhetschef i Lerum.

Den 1 augusti skickades ett anonymt tips till kommunens visselblåsarfunktion:

”Omgående påbörjades diskussioner om utveckling och utbildning av alla medarbetare i sektorn. Konsult och bolag nämndes vid namn. Bolaget heter Caput och konsulten Christer Abrahamsson. Upphandling skedde men det var tydligt redan innan vilket bolag och koncept sektorchef önskade… Handlar om ett stort uppdrag där alla medarbetare ca 450 har fått utbildning och till hösten planeras ytterligare utbildning för alla chefer och nyckelpersoner…”, berättade visselblåsaren.

Tipset har utretts av stadens externa utredningsfunktion, den norska konsult- och revisionsfirman BDO, som lämnade en rapport den 17 januari.

Rapporten bekräftar i allt väsentligt visselblåsarens uppgifter. Chefen hade omfattande kontakter med Christer Abrahamsson innan några tjänster formellt upphandlades och har bland annat hjälpt Abrahamsson med råd om Caputs marknadsföring.

BDO:s slutsatser:

”Det är vår uppfattning att Caput kan ha haft fördel i förhållande till andra leverantörer när de har en dialog med (sektorchefen) före upphandlingen och att Caput skickat över information som användes som underlag för avropsfrågan. Det är BDO:s uppfattning att planeringen av upphandlingen sattes i gång i slutet av januari.

(Sektorchefens namn) har brustit i sin roll som upphandlare . Utökningen av upphandlingen är väsentlig och mer än dubbelt så stort i omfattning än vad som framgick av avropsförfrågan. Utökningen skedde utan att en ny upphandling genomfördes vilket är i strid  mot Lagen om offentlig upphandling…. Fakturering (689 000 kronor) sker före utförd tjänst och leverantören har fakturerat för resekostnader som ska ingå i offererat pris.

Det är vidare vår uppfattning att det kan ifrågasättas om sektorchefen varit ’saklig och objektiv i sin tjänsteutövning’ … då hon har haft kontakt med Caput före och under anbudstiden.

SDF Angered har inte haft en tillräcklig intern styrning och kontroll vad gäller inköp och upphandling och rekommenderas att se över sina rutiner och styrande dokument.”

Efter att ha läst rapporten skriver Stadsledningskontorets interncontroller In-Anna Knutsdotter till  stadsdelsförvaltningen i Angered:

”Vår utgångspunkt är att stadens anställda ska agera i linje med gällande lagstiftning och iaktta saklighet och objektivitet i sin tjänsteutövning. Därtill ställs det än högre krav på chefer i ledande ställning. Vanligtvis hade rapportens slutsatser resulterat i att vi hade rekommenderat en bedömning av om arbetsrättsliga åtgärder skulle vidtas. Då personen inte längre är kvar i stadens tjänst saknas dock i dagsläget grund för att gå vidare i frågan. ..”

Läs också:

Tips om kompisanställning fällde stadsdelsdirektören i Angered

Föregående

Uppsving för båtbranschen efter några svåra år

Nästa

Akademiska Hus ny intressent i satsningen på Sahlgrenska Life