Lärarna i grundskolorna i Majorna-Linné riskerar sin hälsa på grund av  hög arbetsbelastning.

Det konstaterar Arbetsmiljöverket som nu hotar kommunen med ett vite på 100 000 kronor om inte problemen avhjälps.

Lärarfackens skyddsombud vände sig till Arbetsmiljöverket i oktober förra året 2016 efter att förgäves ha försökt få kommunen att göra något åt  hälsoskadligt hög arbetsbelastning för lärarna vid stadsdelens grundskolor.

När Arbetsmiljöverket granskade förhållandena uppgav sektorchef Bo Drysén att situationen inom skolan är ”ansträngd” och sa att ”den som vill arbeta inom skolan i Majorna-Linné måste vara inställd på att arbetet är strävsamt och att resurstilldelningen är mindre än på många andra håll”.

Inför nästa läsår ska resursen minskas med ytterligare 9 årsarbetskrafter.

Medarbetarenkäterna från de senaste tillfällena visar att flertalet lärare upplever en mycket hög arbetsbelastning och många anger att de ofta eller mycket ofta måste avstå från paus eller till och med rast under arbetsdagen.

Arbetsuppgifter har tillkommit; krav på utökad matematikundervisning har genererat nya uppgifter och lärarna uppger att de dessutom har fått ökade administrativa uppgifter. Personalomsättningen är hög och vid sjukfrånvaro ska lärarna vikariera för varandra.

Bo Drysén är den tredje sektorchefen sedan 2013 och även på rektorssidan är omsättningen hög, konstaterar arbetsmiljöverket och menar att det lett till att planerade och påbörjade åtgärder inte har fullföljts.

Arbetsmiljöverket skriver bland annat:

”…  De brister som finns när det gäller lärarnas arbetsbelastning i grundskolorna inom SDF Majorna-Linné behöver åtgärdas. Bristerna är sådana att det finns skäl att bifalla skyddsombudets framställning och förelägga er att vidta åtgärder för att minska risken för ohälsa på grund av den höga arbetsbelastningen. Föreläggandet bör förenas med ett vite som kan bestämmas till skäligt belopp 100 000 kronor. Arbetsmiljöverket har i ett annat ärende … ställt krav när det gäller rektorernas arbetsbelastning inom grundskolorna i Majorna-Linné. Det är viktigt att de åtgärder som vidtas när det gäller lärarnas arbetsbelastning inte skapar nya risker för andra yrkeskategorier som till exempel rektorerna.”

Beslutet:

”Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 100 000 kronor att senast den 15 augusti 2017 ha vidtagit följande åtgärder vid ovanstående arbetsställe…

1. Ni ska ta fram en handlingsplan för att hantera riskerna för att lärarna vid stadsdelens grundskolor* får så hög arbetsbelastning att den utgör en hälsorisk. Handlingsplanen ska vara tidsatt och de åtgärder som vidtas ska följas upp för att kontrollera om de leder till avsedd effekt…
2. Ni ska se till så arbetsorganisationen och schemaläggningen ger lärarna utrymme för återhämtning och paus under arbetsdagen…
3. Ni ska ta fram en förvaltningsgemensam, generell prioritering av lärarnas huvudsakliga arbetsuppgifter. Av denna prioritering ska framgå vilka arbetsuppgifter som kan lämnas, då arbetstiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter.
Med förvaltningsgemensam menas att förvaltningen ska se till att prioriteringen ska tas fram. Med generell menas att den ska vara gemensam för grundskolorna och i stora drag beskriva vilka arbetsuppgifter som kan lämnas när tiden inte räcker till för lärarna… ”

Föregående

Kris i Göteborg - då bygger vi ut Liseberg!

Nästa

Uppsving för båtbranschen efter några svåra år