Hur gick det egentligen till när kommunägda fastighetsföretaget Higabs vd Göran Sylvesten fick sparken den 12 september i år?

Jöran Fagerlund (V), som fungerade som ordförande i Higabs styrelse under en stor del av året, hävdar att Sylvesten gick bakom hans rygg för att tvinga till sig lön i två år istället för ett halvår.

Beslutet att ge Göran Sylvesten sparken togs på Higabs styrelsemöte den 12 september.

Någon förklaring ges inte i protokollet.

– Göran har gjort ett gott arbete i Higab och är mycket uppskattad av sina medarbetare. Vi har fört en dialog och är överens om att det krävs en ny kraft, sa Stefan Kristiansson (MP), ordförande i Higabs styrelse.

– Det har varit lärorika och utmanande sju år inom Göteborgs Stad. Jag kommer att sakna alla kunniga medarbetare och kollegor inom staden, sa Göran Sylvesten själv till Vårt Göteborg.

I ett särskilt yttrande till protokollet i Higabs styrelse ger förste vice ordföranden Jöran Fagerkund (V) sin bild av vad som hände när Göran Sylvesten fick sparken.

”— Det hela inleddes för min del i samband med att presidiet återrapporterade den utvärdering av  styrelsen och vd som styrelsen gjorde i februari i år. Detta arbete leddes av mig i egenskap av förste vice ordförande då styrelsens ordinarie ordförande var konvalescent. Direkt efter att presidiet rapporterat och diskuterat vad styrelsen sagt – i korthet att det fanns vissa utmaningar och en förbättringspotential samt att styrelsen enhälligt uttryckt förtroende för vd – berättade vd att han ville sluta.

I fredags fick jag dock reda på att vd redan innan presidiets återrapport hade meddelat styrelsens andre vice ordförande (Margita Björklund, L) att han ville sluta. Vd valde således att informera företrädare för oppositionen innan han informerade tjänstgörande styrelseordförande som företrädare för ägarens majoritet. Hur mycket av styrelsens utvärdering som delgavs vd eller vilka andra löften som utfärdades av andre vice ordföranden vid denna tête-a-tête har jag ännu inte fått någon information om.

När vd meddelade att han ville sluta frågade jag om det fanns någon lämplig tidpunkt för vd att sluta på med tanke på att han inte hade många år kvar till pension och att han bara får lön från bolaget i sex månader eftersom han säger upp sig på eget initiativ. Det besked presidiet fick då var att det inte var något problem …

Vid första sammanträdet med ordinarie ordföranden närvarande meddelade vd att han inte hade för avsikt att säga upp sig. Förväntan var att styrelsen skulle säga upp honom för att han skulle få 24 månadslöner istället för bara sex.

Presidiet har presenterat ett antal förslag till lösningar. Allt från att kontakta (moderbolaget) Stadshus AB eller stadsledningskontoret för att se om det finns ett annat uppdrag i staden där vd:s stora kompetens kan tas till vara, till att vara kvar under den tid som en ny vd rekryteras.

Vd tackade nej till alla erbjudanden. —”

Alltså: Istället för att formellt säga upp sig såg Göran Sylvesten till att göra sig så omöjlig att han fick sparken. Vilket kostar Göteborgs skattebetalare ett par miljoner extra.

Higabs övriga styrelse instämmer inte i Jöran Fagerlunds version av vad som föregick beslutet att sparka vd:n.

”Förste vice ordförandens tolkning av händelseförloppet i samband med uppsägningen av vd Göran Sylvesten delas inte av den övriga styrelsen”, står det i en särskild anteckning i styrelseprotokollet.

Någon alternativ berättelse lämnar dock inte styrelsen utöver den version som ordföranden Stefan Kristiansson (MP) gett i Vårt Göteborg.

Föregående

Medborgardialogen sätter bredare fokus på Västlänken

Nästa

Vi ska kunna skilja mellan de och dem