Trots att Arbetsmiljöverket klagat på miljön i Karl Johansskolan i flera år är den fortfarande undermålig.

Nu hotas kommunen av ett vite på en halv miljon om bristerna inte avhjälps.

Det handlar inte bara dålig luft och höga bullernivåer utan också om arbetsmiljön som präglas av ett ömsesidigt misstroende mellan personal och ledning.

Så här skriver Arbetsmiljöverket bland annat:

”Både arbetsgivare och skyddsombud liksom fastighetsskötare är överens om att luftkvaliteten är otillfredsställande och att problemen kvarstår…   Fastighetsskötaren uppger att det finns en uppfattning om att ventilationen är underdimensionerad i förhållande till antalet personer som vistas i lokalerna.”

”Skyddsombud uppger att man har blivit rekommenderad från Lokalförvaltningen att vädra. Man uppger att det är problematiskt utifrån den bristande ljudmiljön på skolgården samt att det inte fungerar alla tider på året.”

”Skyddsombudet påtalade att man upp-lever tröttande buller på grund av att man är många på begränsad yta. Fritidsverksamheten är förlagd till klassrummen. Där upplever man att det är tröttande buller. Eftersom det blir trångt, väljer eleverna att också vistas i korridorerna. Skyddsombud uppger att man under många år påtalat att ljudmiljön i omklädningsrummen är otillfredsställande Det har inte åtgärdats. Även matsalen omnämndes medan biträdande rektor uppgav att hon äter där varje dag och upplever inte ljudmiljön som otillfredsställande.”

”Enligt skyddsombuden upplever samtlig personal på skolan ljudnivån på skolgården som mycket tröttande/störande och att det är svårt att kommunicera med varandra. De uppger vidare att det är lagom med fyra klasser utomhus samtidigt d.v.s. ca 100 – 120 elever. Vissa tider på dagen vistas 250 elever samtidigt där. Man är skeptiska till att det går att lösa problemet med organisatoriska åtgärder.”

”… en betydande del av personalen anser sig inte ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter, begränsad möjlighet att påverka sin arbetsmängd samt att en ännu större andel inte anser sig ha möjlighet till återhämtning efter perioder av hög arbetsbelastning.”

”När det gäller den organisatoriska tilliten så framkommer det mycket tydligt att man inte upplever att förvaltningsledning har tillit till medarbetarna och att det även brister i tilliten från deras sida gentemot förvaltningsledningen. ”

I fråga om bristen på tillit mellan anställda och ledning föreslår Arbetsmiljöverket att skolan tar hjälp av en utomstående konsult.

Föregående

Miljööverdomstolen avslöjar mygel i Göteborg

Nästa

Vem bestämmer i Göteborg? S+V+MP+FI+VV = SANT?