Göteborg Energi AB vill krympa kostymen och skall om möjligt snarast sälja av ett olönsamt dotterbolag. Bolaget är beläget i Sävsjö kommun och har i fyra års tid tillverkat biogas av lokala råvaror som slakteriavfall och lagårdsgödsel.

Kommunstyrelsen kommer 13 april att bifalla Göteborg Energis begäran om att sälja sin del i dotterbolaget. Ingenting talar för att kommunfullmäktige senare kommer att sätta sig på tvären.

Produktionen har hela tiden förbättrats men varit olönsam. Den har varit en del av Göteborg Energis 15-åriga satsning på biogas. Utöver sin egen olönsamma demoanläggning för biogasproduktion på Hisingen är Göteborg Energi även engagerat i Skövde Biogas AB och Lidköping Biogas AB. Även dessa satsningar är nu satta under lupp.

Sjunkande priser

Ökad produktion i landet och minskad efterfrågan har lett till sjunkande priser samtidigt som kostnaderna inte har kunnat påverkas nämnvärt.

Dotterbolaget Sävsjö Biogas AB är samägt med Vrigstad Fjärrvärme AB, som äger 9,5 procent av aktierna och Göteborg Energi resten.

Nu begär Göteborg Energi hos sin ägare Göteborgs Stadshus AB att få sälja sin del i dotterbolaget – om det dyker upp några spekulanter. Plan B är helt enkelt nedläggning.

Oavsett vilket alternativ som blir aktuellt är det förenat med nya kostnader för Göteborg Energi bland annat på grund av träffade leveransavtal. För att göra bolaget mer attraktivt för en eventuell köpare lämnade Göteborg Energi nyligen ytterligare ett koncernbidrag så att dotterbolaget kunde betala sin sista skuld på 10 miljoner kronor.

I Göteborg Energis senaste bokslut är Sävsjö Biogas bokfört till ett värde av 0 kronor.

Ärendet brådskar

Det var vid sitt styrelsesammanträde 23 mars i år som Göteborg Energi beslutade att begära tillstånd av moderbolaget att få sälja Sävsjö Biogas AB. Eftersom ärendet därtill brådskade har Göteborgs Stadshus AB avstått från att yttra sig och i stället nöjt sig med tjänstemannakontakter via stadsledningskontoret.

Hur försäljningen skall gå till och vilka kostnader som kan uppstå lägger sig ägaren inte i enligt stadsledningskontorets förslag till beslut. Styrelsen i Göteborg Energi har det affärsmässiga ansvaret oavsett vilket beslut som fattas.

”Minska biogasområdet!”

Stadsledningskontoret gör bedömningen att en försäljning av Sävsjö Biogas AB ligger i linje med det yrkande som bifölls av kommunfullmäktige så sent som 3 december 2015, i vilket styrelsen för Göteborg Energi fick i uppdrag av kommunstyrelsen att dels ”undersöka och vidta åtgärder som syftar till att minska de totala kostnaderna för bolagets samlade åtaganden inom området biogasproduktion”, dels ”redovisa förslag till åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning av ett avslutande av bolagets åtaganden och äganden inom biogasområdet”.

Göteborg Energi fick med andra ord även i uppdrag att se över sina deläganden i biogasproduktionen i Skövde och Lidköping, ett arbete som pågår som bäst.

Fokus på kärnverksamheten

En första försäljning eller likvidation av Sävsjö Biogas AB skulle redan den konsolidera koncernens verksamhet och vara ett led i den av styrelsen beslutade nya strategin att fokusera på kärnverksamheten och den geografiska marknaden Göteborg.

Beslutet i fullmäktige innebar även att Göteborg Energi fick i uppdrag att skrinlägga planerna på en etapp 2 vid sin egen anläggning GoBiGas på Hisingen. Den första etappen med en försöks- och demoanläggning kostade 1,3 miljarder kronor att bygga och etapp 2 med en minst dubbelt så stor anläggning var kostnadsberäknad till 3 miljarder.

Inget roligt bokslut

Göteborg Energis senaste bokslut är ingen rolig läsning. Engångskostnader för nedskrivningar, främst inom biogasverksamheten, gör att resultatet för 2015 landar på minus 645 miljoner kronor. Bolaget har gjort engångsavskrivningar motsvarande 1 027 miljoner, drygt en miljard alltså, huvudsakligen gällande biogasanläggningar men även inom vindkraft (det stoppade förslaget om att bygga en vindkraftpark i Hake fjord), fjärrkyla och bredband.

Samtidigt konstaterade VD Lotta Brändström, när hon överlämnade bokslutet till styrelsen i februari, att kärnverksamheten i koncernen fungerar enligt plan och att ekonomin är långsiktigt sund och stabil.

Hon annonserade också fortsatt fokus på den lokala marknaden och en fortsatt översyn av verksamheter utanför ägardirektivet. Led i denna är strävan är bland annat försäljningen av aktierna i Lerum Energi och besluten om att snarast avyttra andelarna i Lidköping Biogas och Skövde Biogas.

Läs också: Det här är Göteborg Energi AB

Föregående

Det här är Göteborg Energi AB

Nästa

Föräldrar lurade av kommunens löfte om förskoleplats i Annedalsskolan