I årsredovisningen för Göteborgs Stad skriver Anneli Hulthén för sista gången som ordförande i kommunstyrelsen om året som gått.

Spanaren återger hela texten här.

Har du synpunkter på det Anneli Hulthén skriver eller om stadens utveckling? Skriv då till: redaktionen@spanaren.se

Anneli Hulthén:

”2015 har varit ett dramatiskt år som mycket präglats av en turbulent omvärld med terrorism, inbördeskrig i Syrien och många på flykt. Utsattheten och tragedier på Medelhavet har berört många och skapat ett starkt engagemang för att hjälpa människor.

I Göteborg har många gjort ett fantastiskt arbete för att mottagandet ska bli så bra som möjligt. Samtidigt som kriser präglat omvärlden har Göteborgs arbetsmarknad utvecklats starkt och staden är nu inne i ett utvecklingssprång med omfattande stadsutveckling.

Hållbar stad

Göteborg ska vara en hållbar stad öppen för världen, där alla kan känna sig hemma. Uppdraget från våra medborgare utgör kärnan i stadens arbete. Det handlar bland annat om att säkerställa utbildning, mötesplatser och ett rikt förenings- och kulturliv som ger människor möjlighet att utvecklas. Att med service, stöd och omsorg göra skillnad.

En viktig uppgift är att utvecklingen kommer alla till del och här har staden en utmaning i att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa. Vi ger barnen ett särskilt fokus i Göteborg, det är ett perspektiv som genomsyrar alla beslut.

Göteborg i världen

Med terrorism och inbördeskrig i Syrien har 2015 präglats av flyktingströmmar och tragedierna på Medelhavet. Drygt en miljon flyktingar har anlänt till Europa och Tyskland och Sverige har tagit det största ansvaret.

I Göteborg har många gjort en storartad insats för att hjälpa dem som sökt sig hit. Vi hade aldrig klarat mottagandet så pass bra som vi gjort utan stora insatser från det civila samhället. En viktig förutsättning var det avtal med sju organisationer om ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som staden tecknade 2015 och som syftar till att ge ensamkommande flyktingbarn ett samlat stöd.

Göteborg ska stå upp för alla människors lika värde. Arbetet med mänskliga rättigheter har präglats av flyktingmottagandet men under året har också minoritetsfrågor fått en ökad synlighet och flera verksamheter har förbättrat sitt systematiska arbete. Att antalet deltagare på West Pride och MR-dagarna i Göteborg slog rekord är positiva indikatorer på att engagemanget för mänskliga rättigheter är stort.

En ljuspunkt under året var att världens länder i december enades om ett klimatavtal vid COP21 i Paris. Den viktiga roll som städer och företag spelar i att anta klimatutmaningen fick en framskjuten roll och Göteborgs Stad deltog vid ett stort borgmästarmöte och i seminarier.

Göteborg uppmärksammades som första staden i världen att ge ut gröna obligationer. Det var tack vare stadens framskjutna position på detta område och den höga ambitionsnivån i stadens klimatstrategiska program som gjorde att vi utsågs till Årets svenska klimatstad 2015 av WWF.

Under året har Göteborg fortsatt attrahera turister. Antal utländska besökare samt antalet gästnätter fortsätter öka. Målgången för Volvo Ocean Race var det enskilt största evenemanget som genomfördes under året med 335 000 besökare. Liseberg lanserade Halloween på Liseberg som blev en succé och bidrog till ännu ett rekordår.
Kulturkalaset blev en folkfest med 1,5 miljoner besökare på 53 festplatser i staden. Ett viktigt mål med Kulturkalaset är att alla ska känna sig välkomna i stadens centrum och ta del av kulturutbudet. Därför är det särskilt roligt att kalaset i år fick Rättviseförmedlingens pris för sin fasta övertygelse om att välkomna alla i ett jämlikt och inkluderande samhälle där kulturen är en dörröppnare för nya möten.

Minskad arbetslöshet men inte för alla

Göteborg med omkringliggande region har haft en stark utveckling. Arbetslösheten minskade under året, snabbare här än i riket som helhet. Under hösten pressades arbetslösheten för första gången på mycket länge ner på lägre nivåer än i Stockholmsregionen. Det är särskilt glädjande att arbetslösheten i Göteborg minskar mest bland unga vuxna.

I november öppnade stadens första kompetenscenter i Östra Göteborg. Kompetenscenter riktar sig till personer som har någon insats inom socialtjänsten i stadsdelarna och som behöver ytterligare stöd för att kunna skaffa sig ett arbete eller börja en utbildning. Idag ser vi att många företag har behov att anställa men svårt att hitta rätt kompetens, trots att arbetslösheten är hög. Detta är en viktig utmaning för kompetenscenter framöver.

En avgörande fråga för att främja tillväxt och fler jobb är företagande. Näringslivsklimatet har förbättrats under året med en ökad kundnöjdhet med stadens service, men vi når fortfarande inte målet om att vara bäst bland storstäderna. Nu gäller det att hålla i och intensifiera arbetet med att det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg.

Göteborg växer

Göteborg står inför ett stort utvecklingssprång och Vision Älvstaden och Västsvenska paketet är strategiska satsningar som går som en röd tråd genom denna utveckling. Under 2015 färdigställdes totalt 2 298 bostäder och vi ser nu att bostadsproduktionen och infrastrukturutbyggnaden tar fart på allvar. Vidtagna åtgärder för att öka bostadsbyggandet har börjat ge resultat och kommande år kommer takten fortsätta öka från tidigare års cirka 2 000 bostäder per år till en nivå om cirka 3 800 bostäder per år för perioden 2019 och framåt.

Genomförandet av Västsvenska paketet fortgår och inom Sverigeförhandlingarna har nya steg tagits i planeringen för en ny stambana för höghastighetståg Stockholm-Göteborg. Det hållbara resandet fortsätter öka men samtidigt ser vi att trenden brutits med att biltrafiken återigen ökar.

ElectriCity lanserades under 2015 och helt elektriska, tysta, avgasfria bussar trafikerar nu linje 55 mellan Chalmers och Lindholmen. Busslinjen har tagits fram i samverkan mellan industri, forskning och samhälle och är ett av flaggskeppen för innovationsstaden Göteborg. Uppmärksamheten kring ElectriCity har varit stor, också på internet, där Silent Bus Sessions har fler än 2,6 miljoner youtube-visningar.

Perspektivet för barn och unga går som en röd tråd genom stadens arbete inom kultur- och fritidssektorn. Under året har tillgängligheten till kultur och fritid ökat och det ser vi bland annat i att två sporthallar och tre konstgräsplaner tagits i bruk. Fotbolls- och friidrottsarenan Rambergsvallen från 1935 revs och ersattes med Bravida Arena. På försommaren invigdes också Prioritet Serneke Arena som numera är Nordens största multiarena.

Till sist kunde Göteborg glädjas över att årets nobelpristagare i litteratur blev Svetlana Aleksijevitj, som har en särskild relation till Göteborg som fristadsförfattare 2006-2008. Göteborg blev 1996, som första stad i Sverige, fristad för en förföljd författare/konstnär. Göteborg ska fortsätta vara en stad som är öppen för världen och välkomnar människor som flyr krig och förtryck.”

Föregående

Bygget av Marieholmstunneln tillfälligt stoppat p g a… vatten

Nästa

Är valet av Ann-Sofie Hermansson olagligt?