Den gamla whistleblowerfunktionen har sammanställt verksamheten fram till dess att den nya tog över den 1 oktober förra året.

Kostnad för tre kvartal 2015: 120 000 kronor.

”Därtill kommer utredningsgruppens arbete (alltså kommunens tjänstemän) som kan beräknas till i genomsnitt två timmar per tips. Antalet tips har under 2015 varit åtta och en uppskattning avseende totalkostnaden för funktionen för detta år beräknas därför till cirka 130 000 kronor”, skriver juristen Jan Persson på Stadsledningskontoret.

Två timmars arbete per tips är förstås en mätare på hur allvarligt kommunen ser på tips om oegentligheter.

”Under 2014 inkom åtta tips, så antalet tips har ökat något, eftersom det kommit in nio och ytterligare något har inkommit efter den 1 oktober 2015. Minskningen jämfört med de första åren beror sannolikt på att funktionen inte fått så stor medial uppmärksamhet på senare tid och att frågorna om oegentligheter i staden klingat av”, skriver Jan Persson.

Här är tips från visselblåsare till den tidigare whistleblowerfunktionen – och vad de resulterat i:

 • Tidigare anställd ansåg sig mobbad. Resultat: Avskrivet eftersom tipset inte kommit från anställd.
 • Flyktingar har fått köpa bostad av Poseidon. Resultat: Tipset fick vila en månad och avskrevs därefter.
 • Ett antal företrädare för Higabgruppen skulle ha anställt  och anlitat släktingar och vänner. Resultat: Konstaterades att Higab inte följt lagen om offentlig upphandling och ett fall av jäv avslöjades.
 • En chef uppgavs ha hållit uppsikt över hur en chef höll uppsikt över hur en medarbetare fyllde i en medarbetarenkät. Resultat: Ärendet bör handläggas i berörd förvaltning.
 • Två tjänster inom Majorna/Linné uppgavs inte ha annonserats ut. En av de anställda vikarierna var chefens fru. Resultat: Områdeschefen uppgav att inget fel begåtts varför ärendet avskrevs.
 • Tipsare ifrågasatte lönesättningen på särskolan där en chef satt lön på sin fru och en annan chef äger ett företag som anordnar konferenser för chefens personal. Resultat:  Chefen som chefade för sin hustru hade inte bestämt hennes lön. Förhållandet ansågs ändå olämpligt. Den andre chefens bisyssla ansågs olämplig. Chefen lämnade då företaget.
 • En chef inom Östra Göteborg påstås anlita sin hustrus städfirma. Resultat: Chefen förnekar uppgifterna. Ärendet avskrivs.
 • En f d chef på på gatukontoret uppges ha startat egen konsultverksamhet och fått uppdrag av trafikkontoret och hänvisade till tidigare överfakturering från vaktföretag. Resultat: Rapporten rörande vaktföretag hämtades in från trafikkontoret. I övrigt ingen åtgärd.
 • Tips om tillsättning av tjänster inom SDF Västra Göteborg som inte annonserats ut hade getts till personer som hade föräldrar inom förvaltningen. Resultatet: Inget fel uppdagades.
 • Tips om Svenska Balettskolan som gett reklam åt privata balettskolor och om att en medlem i juryn som tar in elever till skolan också är danslärare i privat skola. Resultatet: den utpekade läraren var inte medlem i juryn utan i Rådet för Dansarutbildningen i Sverige som tillsätts av Skolverket. Ingen åtgärd.
 • Flera tips om missförhållanden på gymnasiesärskolan, om nepotism mm. Resultat: Ett par fall där chefer har barn anställda på skolan föreligger. Tipset kan dock inte anses påvisa oegentligheter.
 •  Facklig förtroendeman uppges blivit mutad av Göteborgs Spårvägar genom att ha fått högre lön än andra. Resultatet:  Inget fog för att någon oegentlighet begåtts.
 • Tips om att planerare på hemtjänsten sitter inne halva veckorna och har lurat kommunen på 500 arbetstimmar under det senaste året. Resultat: Ärendet avslutas sedan förvaltningen uppgett att tre timmar per person och vecka är rimlig planeringstid.
 • Tips om att renhållningsbilar från Renova hämtar återvinningssopor från en pizzeria mot att de fått äta gratis några gånger. Resultat: chefer på Renova ”tog samtal med berörda anställda”. Ärendet avskrevs.
 • Tips om att chef för återvinningsanläggning gett hantverkare tillstånd att ta material från en container. Resultat: Chefen informerades om att det var fel. Ärendet avslutades.
 • Tips om att en person utan kommunikatörsbakgrund anställts som kommunikatör i en stadsdel där det redan fanns två kommunikatörer som höll på att omplaceras – och utan att jobbet annonserats ut. Resultat: Utredningsgruppen fann ingen anledning att misstänka någon oegentlighet.
 • Tips om att ett bolag betalar ett städföretag för att städa hela dagarna men att städföretaget i själva verket städar på annat håll. Resultat: Bolaget utredde själv tipset och  fann inga bevis för oegentligheter. Ärendet avskrevs.
 • Tips om att en rektor vid en skola installerat övervakningskameror i strid mot lagen. Resultat: Ärendet överlämnades till stadsdelsförvaltningen.
 • Tips om att två chefstillsättningar i Majorna/Linne skett godtyckligt och i strid mot reglerna. Resultat: Utredningsgruppen fann att det kan stämma men fann inga skäl att tro att några oegentligheter förekommit.
 • Tips om att en stadsdelsdirektör har en bisyssla, vilken kan påverka jobbet. Resultat: Kritik mot chefen för att inte ha anmält sin bisyssla. Ärendet avskrevs då någon misstanke om oegentligheter inte framkommit.
 • Tips gällande omfattande extraknäck bland brandpersonal, svartjobb, arbeten som utförs på chefers villor, extraknäck på arbetstid där Räddningstjänstens lokaler används, skrotkassa m m. Resultat:  Räddningstjänsten StorGöteborg är inte ansluten till Whistleblowerfunktionen. Någon utredning av tipsen gjordes inte.  Utredningsgruppen ansåg att en chef inte privat bör anlita anställds företag.
 • Anonymt tips om att Parkeringsbolaget bara givit anbudsgivare en vecka att inkomma med anbud och att bolaget krävde att visst datorprogram användes. Resultat: Viss kritik för det valda förfarandet. Utredningsgruppen fann ingen anledning göra en egen utredning utifrån tipset.
 • Tips om att en enhetschef inom SDF Askim-Frölunda-Högsbo anlitat konsultföretag som hon också arbetat åt. Resultat: Utredningen visade att verksamheten ifråga har vissa interna arbetsmiljöproblem. De konsultuppdrag som en chef enligt tipset utfört, har utförts före anställningen, inom ramen för anställningen eller med beviljad tjänstledighet och som godkänd bisyssla.
 • Tips om att kommunen behandlat bostadsrättsföreningar olika i samband med krav på parkeringsplatser. Resultat: Saknas anledning anta att något oegentligt skett.
 • Tips att chefer i SDN Lundby köpt konsulttjänst i strid mot upphandlingsreglerna och bjuder personalen på dyra middagar. Resultat: Förvaltningen har direktupphandlat en tjänst för stadsnära odling för 500 000 kronor med åberopande av att leverantören besitter unika kompetenser inom detta område. Förvaltningens redovisningschef har gått igenom chefens representation men inte funnit belägg för tipsets påståenden om dyra middagar.
 • Tips om att en chef i Renova bjuds på utekvällar och fisketurer av leverantörer samt att chefen ska ha låtit privata kostnader faktureras Renova. Resultat: Tipset överlämnades till polis. Åklagaren har beslutat att inte inleda förundersökning. Utredningsgruppen uttalade sig tveksam till en frikostig intern representation med alkohol.
 • Tips om att en person ingår i Liseberg Gäst AB:s projektgrupp, utan att vara anställd i företaget, där projektgruppen beslutar att anlita personens företag. Resultat:  Personen deltog vid projektmöten för att diskutera olika lösningar. Utredningsgruppen kunde inte konstatera några oegentligheter.
 • Tips om att gymnasiesärskolan använder kommunikationsmetod som Socialstyrelsen avråder från och som lett till avstängning av personal. Vidare påstås att en chef är delägare i ett företag som ordnar konferenser för personalen samt att en annan anställd är sekreterare i detta företag och utför arbete åt företaget under tiden på skolan. Resultat: Frågan om avstängd person och brott hanteras av förvaltningens personalvård respektive hos åklagare. Chefen som varit verksam i annat företag har haft det som godkänd bisyssla.
 • Tipsare påstår att enhetschefer vid ett äldreboende gjort vidlyftiga inköp vid sidan av gällande ramavtal. Resultat: Utredningsgruppen fann att det förekommit tveksamma direktupphandlingar, bristande dokumentation och bristande kontroll av leverantörer. Någon anledning att misstänka att det förekommit oegentligheter fanns dock inte.
 • Tipsare hävdar att ekonomiska oegentligheter skett vid Finska kvinnojouren i Göteborg. Resultat: Då ärendet rörde Social resursförvaltning överlämnades det till den för vidare utredning.
 • Tipsare uppger att en viss tjänstebil används av befattningshavarens sambo och att denne regelbundet tar ut milersättning vid körning i ett företag. Vidare påstods att bilen var utrustad med dubbdäck i strid med miljöpolicyn. Resultat: Det är tillåtet även för andra än befattningshavaren att nyttja en förmånsbil och erhålla milersättning från annan arbetsgivare.
 • Tipsare uppger att en enhetschef inom Västra Göteborg anställt sin egen dotter som assistent och att en annan enhetschef tidigare anställt en kollegas dotter som sommarvikarie. Tipsaren påstår att enhetschefens kollega, alltså mamman till dottern, gett dottern otillbörliga förmåner. Resultat: Inte mamman till dottern utan en annan chef har anställt henne som assistent. Det saknas skäl att misstänka att några oegentligheter förekommit.
 • Tips om att ett beslut om bistånd till glasögon inte verkställts trots att det gått mycket lång tid sedan beslutet meddelades. Resultat: Inget för whistleblowerfunktionen
 • Tipsare säger att en tjänsteman vid Poseidon kan ha ändrat ordningsregler och antedaterat en faktura. Resultat:  Någon misstanke om allvarligare oegentlighet förelåg inte.
 • Tips om att syna en renovering av en hästgård för en tidigare VD vid Poseidon. Resultat: Ingen utredning då åklagare tidigare prövat saken eller i vart fall haft kännedom om tipset, och att påstådd händelse sannolikt är gammal.
 • Tipsare påstår att VD i Älvstranden Utveckling AB anlitat samma advokat i tjänsten som privat och misstänker att kostnaden för det privata anlitandet inte betalats av VD själv. Resultat: VD redovisade faktura och kvitto på privat betalning. Utredningsgruppen uttalade kritik över att aktuell advokat anlitats efter det att staden bytt ramavtalsleverantörer och att det är olämpligt att anlita samma tjänsteleverantör både privat och i tjänsten.
 • Tips om att det ofta stått bilar från Fritid Göteborg utanför en anställds adress där det pågick renovering och ombyggnation. Resultat: Ärendet avskrevs.
 • Tipslämnaren påstår att jäv förekommit när UPP beviljades ESF-medel, oseriösa konsultföretag och att leverantörer av varor inte varit upphandlade.  Resultat: Tipset lämnades över till polis som hade tidigare anmälan.
 • Tips: ”Undersök även Sharif Hjältar”. Resultat: Ingen åtgärd.
 • Tips rörande relationer mellan ledningspersoner inom stiftelsen Carlanderska och leverantörer samt att representationen varit frikostig. Resultat: Utredningsgruppen kunde inte konstatera att jäv förekommit i samband med upphandling. Dock olämpligt att en hög chef anlitar samma tjänsteleverantör både i tjänsten och privat. Representationen ansågs återhållsam.
 • Fråga om felaktigheter i Framtidens årsredovisning. Resultat: Bedömdes som en kvalitetsfråga och tipslämnaren hänvisades till Framtiden.
 • Tips om att advokatfirma hyr ut managementkonsult till Parkeringsbolaget på ramavtalet för juridiska tjänster. Resultat: Kritik mot att Parkeringsbolaget köpt omfattande tjänster av advokatfirman som inte ligger inom ramavtalet och som avser en konsult som staden inte hade ramavtal med.
 • Tips om att anställda vid Gatubolaget reparerar andras fordon mot svart betalning och att höga chefer inom kommunen använder denna tjänst. Resultat: Gatubolaget svarar att de har hobbykvällar där egna bilar repareras men att det inte får vara andra bilar eller mot betalning.  Ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
 • Tipsare ifrågasätter anställningar vid Utbildningsförvaltningen, gymnasiesärskolan (vänskap, släktskap). Resultat: Avslutat utan vidare åtgärder.
 • Tipsare utpekar två anställda vid Lokalförvaltningen för att ha tagit emot smärre produkter som muta och kommunen påstods ha blivit lurad av elföretag. Resultat: Avskrevs då tipset ansågs sakna grund,
 • Tips om att ordförande i SDN utnyttjat lönebidragsanställda att rösta på henne som ordförande i förening samt bett dessa jobba helger mot ersättning av matkasse.
 • Tipsare uppger att ett flertal anställda chefer fått i ett bolag sin tjänst av barmhärtighet eller på grund av att de är kompisar med någon av de högre cheferna. Resultat: Ingen åtgärd.
 • Tipsare uppger att en tjänsteman vid Stadsledningskontoret i samband med jubileum fick presenter från många av stadens förvaltningar och bolag till ett värde om kanske 200 000 kronor. Resultat: Det sammanlagda värdet av gåvorna uppgick till 5 276:- kronor.
 • Tipsare anser att en skola i SDF Västra Hisingen är misskött, lärare sätter skräck i sin omgivning, behöriga lärare slutar, lärare uppbär heltidslön men jobbar deltid. Resultat: Problemen ”omhändertagna”. Inga oegentligheter.
 • Tipsare hävdar att Upphandlingsbolaget sannolikt betalat dubbelt så mycket som tidigare för de instrument som upphandlats. Resultat: Inga oegentligheter.
 • Tipsare påstår att det försvunnit cirka 40 stolar från ett gymnasiebibliotek. Resultat: Stolarna har kasserats. Inga oegentligheter.
 • Tipsare påstår att en anställd driver två bolag inom samma bransch. Den anställde synes ha stora inkomster med tanke på sitt leverne. Resultat: Förvaltningen tilldelade den anställde en arbetsrättslig varning för att inte ha anmält bisyssla.
 • Tips om att ett bolag anlitar advokater som hamnat långt ner på listan över rangordnade advokatbyråer. Resultat: Bolaget följer upphandling inom försörjningssektorn och behöver inte följa rangordningen.
 • Tips gällande nyvald ordförande i stadsdelsnämnd som påstås ha begått fel i anställning inom statlig myndighet. Resultat: Tipset inte lämnat av anställd eller förtroendevald. Avser inte något som ordföranden gjort i denna egenskap. Ska inte hanteras av Whistleblowerfunktionen.  Ärendet avskrivs.
 • Tips om möjligt tjänstefel på Idrotts- och föreningsförvaltningen avseende kontroll av bidragsansökningar från en klubb. Resultat: Överlämnats till polis och åklagare för utredning (där det avskrivits).
 • Tipsare hävdar att kaférörelse i ungdomshus bedrivs utan att inkomster, skatt och moms redovisas. Resultat: Kaférörelsen bedrivs av ideell förening och inget oegentligt har upptäckts.
Föregående

GP:s förre kulturchef ger ut världens bästa bok

Nästa

Motståndet mot Västlänken samordnas nu – och hårdnar