Får förskolepersonal bära heltäckande slöja  i jobbet?

Nej, hävdar Göteborgs Stad.

”Det hindrar kommunikationen mellan barn och personal”, skriver kommunen i samband med en tillsyn i en förskola.

Diskriminering att inte tillåta förskollärare att bära denna klädsel?
Diskriminering att inte tillåta förskollärare att bära denna klädsel?

Det har lett till att organisationen Fria förskolor (FSO) har anmält kommunen till Diskrimineringsombudsmannen.

”Såvitt FSO kan bedöma finns ingen juridisk grund i vare sig skollag eller förordning för anmärkningen, utan att det handlar om ’förvaltningens oro’. FSO menar att det är viktigt att bejaka allas lika värde och att förvaltningen genom sitt ställningstagande åsidosatt både värdegrunden så som den definieras i läroplanen för förskolan, och diskrimineringslagstiftningen”, skriver FSO i sin anmälan.

”Hindrar kommunikation”

Tillsynen ledde till en anmärkning om att personal bar niqab.

”Vid ankomsten till förskolan var en grupp barn ute på lekplatsen framför förskolans lokaler. Med barnen ute fanns två personal som båda bar heltäckande slöja där enbart ögonen syntes. Vid samtal med NN  framkom att de två anställda täcker sig ute, men inte inne. De kan också ske när det av olika anledningar kommer in män på avdelningen till exempel när pappor hämtar eller skolar in barn, detta var oklart. Enheten för fristående verksamhet i Göteborgs Stad,  informerade förskolan om att det inte är accepterat att personalen bär heltäckande slöja eftersom det hindrar kommunikationen mellan barn och personal. Vilket kan påverka barnets utveckling och lärande och förskolans förmåga att tillgodose barnens behov av trygghet”, skrev förvaltningen i en tjänsteanteckning.

”Förvaltningen har haft diskussioner med huvudmannen kring lämpligheten att personal på förskolan bär niqab i sitt dagliga arbete med barnen. Huvudmannen har lyft frågan med både personal, föräldrar och barn och kommit fram till att det inte är ett hinder för att arbeta i verksamheten. En viktig del för barns utveckling och lärande är kommunikation och samspel med personalen på förskolan. För att barnen ska kunna bygga upp tillitsfulla relationer samt även känna trygghet på förskolan är det av yttersta vikt att barnen kan samspela med personalen, tolka miner, känslor och tydligt avläsa talade ord. Förvaltningen känner en oro för att personal som bär niqab saknar möjlighet/ förutsättningar att kommunicera med barnen samt bygga upp tillitsfulla relationer och att barnens möjligheter till att utveckla goda och nära relationer till personalen hindras. Det finns även en oro för att personal som bär niqab i förskolan kan bidra till att barn upplever otrygghet”, hävdade förvaltningen.

Bärs bara inför män

I sin anmälan finner FSO det ”anmärkningsvärt att tillsynsmyndigheten lämnar ett föreläggande där utgångspunkten för föreläggandet är den anställdes klädsel utifrån dennes tro”.

”FSO vill understryka att de aktuella pedagogerna endast bär niqab utomhus samt vid de tillfällen då män kommer till förskolan. Vi kan också konstatera att huvudmannen har lyft frågan om niqab ur ett samrådsperspektiv enligt skollagens 4 kap och varken personal, vårdnadshavare eller barn ser niqab som ett hinder för att arbeta i den aktuella förskolan.”

 

TIDIGARE EXEMPEL:

På 80-talet fick Inderjit Singh Parmar sparken från Göteborgs spårvägar på grund av att han bar turban på jobbet.  ”En form av religionsförföljelse som strider mot grundlagen”, sa han. Turbanen är en av sikh-religionens fem attribut. Sikherna får inte klippa håret, som i sin tur skyddas av den heliga huvudbonaden.

Han förlorade striden. Under ett besök i Indien rånmördades han. Men efter uppståndelsen kring fallet ändrade sig Göteborgs spårvägar. Numera får spårvagnsförare bära slöja eller turban på jobbet om de så önskar.

 

FOTNOT

Fria förskolor företräder ”de idéburna, fristående förskolorna i Sverige”.

Som branschorganisation ger FSO och dess kansli stöd till medlemmarna och bistår dem vid eventuella tvister med kommuner samt bevakar förskolefrågor på nationell nivån och svarar på remisser.

Föregående

Friidrott på Hisingen - men när?

Nästa

Avslöjat: Kommunens hemlighet om flyktingboenden