Hur gick det egentligen till när fuskanklagade och skuldtyngda fotbollsklubben Qviding fick kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande flyktingbarn?

Och vad kostar det egentligen klubben?

En av Spanarens läsare ställde frågor till de ansvariga på kommunen. Det visar sig att Qviding bara står för madrasser (från Häcken) på golvet i den av kommunen subventionerade lokalen. Personalen som bemannar boendet är kommunanställda. Qviding står för maten – och tar betalt också för de kommunanställdas käk.

Fick tips via sociala medier om en artikel: ”Qviding tar mer betalt än Bert Karlsson” för mat och logi i ert transitboende för ensamkommande ungdomar. Där står det att ersättningen är 450 kronor per barn och dag för 30 barn, alltså 13 500 kronor per dag oavsett beläggning, vilket är långt över Migrationsverkets takpris. Förstår att läget var/är akut, men ersättningen verkar innebära rena ockerpriser och valet av Qviding som leverantör är mycket tveksam och väcker en hel del frågetecken”, skriver Spanarens läsare.

Hen önskar veta ner om överenskommelsen med Qviding.

Kommunens svar:  ”Överenskommelsen med Qviding är muntlig och beslutet har fattats av verksamhetschef Veronica Morales och förvaltningsdirektör Michael Ivarsson.”

Något skriftligt avtal finns således inte.

Fråga: Migrationsverket har takpris för tjänsten logi & mat som de tillämpar vid direktupphandling. Har ni rådgjort med Migrationsverket angående pris och avtal?

Svar: Nej, då det är olika boendetyper som avses finns inga råd att hämta där. Migrationsverket har inget att göra med boende för ensamkommande barn, det är kommunens ansvar. Priset på 350 kr som de refererar till är för anläggningsboende som Migrationsverket har för vuxna och familjer. Migrationsverket har inget tak för ersättningen gällande transitboende för ensamkommande barn. Ett riktmärke kan vara 1900 kr som är taket för asylplatser.

Fråga: Takpriset vid Migrationsverkets senaste upphandlingar är 200 kronor för logi och 150 kronor för mat (per belagd plats)…  Kraven på dessa boenden är högre än klubbstuga med omklädningsrum. Migrationsverket kräver också att aktuell leverantör av tillfälliga boendeplatser ska vara ett välskött företag med sund och stabil ekonomi. Vilka kontroller har ni gjort av föreningens ekonomiska status?

Svar: Vi gjorde inga sådana kontroller.

Fråga:  Har ni kontrollerat att Qviding har tillstånd att bedriva verksamhet för tillfälligt boende för flyktingar på området och att de följer gällande lagkrav?

Svar: Vi har kontrollerat att Qvidings lokaler följer kraven men det är inte Qviding som driver boendet utan det är Göteborgs stad som driver boendet och som har erforderliga tillstånd och följer de krav som ställs.

Fråga: Varför informerar ni inte allmänheten/föreningarna/förbundet om att Qviding får ersättning så att fler föreningar ser möjligheterna och kan lämna anbud och därmed öka antalet tillgängliga platser?
Svar: Information har gått via fotbollsförbundet till föreningar, inte via oss. Vi beslutade två dagar efter överenskommelsen med Qviding att öppna Gärdsåsskolan med 500 platser som transitboende i egen regi och har därefter öppnat ytterligare boenden, både i egen regi och i samverkan med Räddningsmissionen, Stadsmissionen och Hero Sverige AB. Vi har inte möjlighet att bemanna fler föreningslokaler. …  Vi öppnade Qviding i ett akut läge och planen är att det är ett högst tillfälligt boende. Med tanke på den stora tillströmningen av ensamkommande så måste vi alltså hushålla med vår personal  och starta verksamhet i stora anläggningar där vi kan få synergier, alternativt samarbeta med andra aktörer som kan tillhandahålla lämplig personal.

Fråga: Finns det några andra föreningar som hört av sig till social resursförvaltning med erbjudande om hjälp med transitboende?

Svar:  Det är många föreningar som hör av sig dagligen. Vi har inte möjlighet att bemanna fler.

Fråga: Är det någon i förvaltningsledningen som är bekant eller vän med någon i Qvidings ledning (styrelse, kanslianställda)?

Svar: Det finns inga kända jävssituationer hos de som handlagt ärendet eller deltagit i beslutet.
Föregående

Var ska fullmäktiges möten annonseras?

Nästa

Israeliska påtryckningar mot Anneli Hulthén