Moderaterna i Göteborg ansluter sig nu – liksom tidigare SD och KD – till dem som vill försämra för och få bort romska tiggare från stadens  gator.

Tidigare har SD och KD framfört synpunkter på förslaget till ”Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner”.

Förslaget tas på nytt upp på kommunstyrelsens sammanträde denna vecka.

Till sammanträdet har moderaterna lämnat in ett yttrande och framför bland annat att tiggeriet är ”ett problem för vårt samhälle, vilket utmanas genom tiggeriet och de företeelser som det för med sig”. Dock utan att ange vilka företeelser tiggeriet för med sig.

”Tiggeri ska inte förbjudas”, skriver Göteborgsmoderaterna i polemik mot sin egen riksdagsledamot Cecilia Magnusson ,”men kan heller aldrig accepteras som en normal och permanent metod för försörjning i Sverige”.
Framför allt vill moderaterna att de romska tiggarnas barn inte ska erbjudas skolgång i Göteborg. Något som i dag sker i enlighet med FN:s barnkonvention och den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.
De fattigas barn ska istället förmås att ”respektera sitt eget hemlands skolplikt”. Hur det ska göras sägs dock ingenting om.
Liksom KD vill moderaterna ändra lagstiftningen  för att få bort de regler – dikterade av principer om  rättssäkerhet – som styr hur illegala bosättningar kan avvecklas.
Läs Spanarens tidigare artikel om förslaget här!
FAKTA
Skollagen 29 kap. 2 §

Rätt till skolgång i Sverige har barn som:

  • är folkbokförda här, är asylsökande eller väntar på avvisning/utvisning,
  • har vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd,
  • har rätt till utbildning enligt EU-rätten,
  • är barn till anställda på andra länders ambassader och konsulat i Sverige, eller
  • är papperslösa (alltså barn som vistas i landet utan tillstånd)

Enligt ett omdiskuterat utslag i Skolväsendets överklagandenämnd ger inte EU-rätten barn till tiggare från Bulgarien som stannat i Sverige mer än tre månader  rätt till skolgång i Sverige. Nämnden prövade dock inte fallet i förhållande till skollagen eller barnkonventionen.

Föregående

SD vill stoppa miljon till romskt minnesmärke

Nästa

För honom är Wasaskeppet inspiration i musiken